Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Fgc36s6abc

Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire FGC36S6ABC dotyczy urządzenia grzewczego Frigidaire FGC36S6ABC. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w domu lub w celach komercyjnych. Zgodnie z zawiadomieniem regulacyjnym, użytkownicy tego urządzenia muszą zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji. Ponadto, użytkownicy muszą korzystać z wymaganych części zamiennych Frigidaire i regularnie sprawdzać urządzenie, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. W razie wątpliwości użytkownicy powinni skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym Frigidaire, aby uzyskać dalszą pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Fgc36s6abc

Stan prawny aktualny na dzień: 15. 02. 2023

Dz. U. 2023. 0. 221 t. j. - Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców


Wszczęcie kontroli

1.

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

2.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

3.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:

1)

oznaczenie organu;

2)

datę i miejsce wystawienia;

3)

oznaczenie przedsiębiorcy;

4)

wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;

5)

imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

4.

Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

5.

Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów mogą być wykonywane przed upływem terminu 7 dni, o którym mowa w ust. 2.

6.

Czynności wykonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin nie mogą przekraczać jednego dnia roboczego, natomiast czynności związane z dokonywaniem pomiarów nie mogą przekraczać kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczęcia tych czynności.

7.

Oględziny dokonywane w trybie, o którym mowa w ust. 5, nie mogą dotyczyć treści dokumentów.

8.

Z czynności kontrolnych wykonywanych w trybie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się protokół.

9.

W przypadku podejmowania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może być doręczone przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej, a w razie nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, zawiadomienie może być doręczone zarządzającemu w imieniu przedsiębiorcy zakładem lub inną wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa lub kierownikowi wyodrębnionej komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Przepisy art. 49 warunki podjęcia czynności kontrolnych ust. 1 i 10 stosuje się odpowiednio.

10.

Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

11.

Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1)

kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej;

2)

przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967 i 2411);

4)

przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;

5)

kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. z 2021 r. 275);

6)

przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów, o których mowa w art. 44b zakaz wytwarzania, przywozu i wprowadzania do obrotu środków zastępczych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. z 2020 r. 2050, z późn. zm. );

7)

kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370);

8)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. 1070 oraz z 2022 r. 1726) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;

9)

przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

10)

kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c wyłączenie obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

11)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. 403 i 2411);

12)

kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. 2056 i 2254);

13)

kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a postępowanie mandatowe lub w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 5 lub 6.

Art. 48. Wszczęcie kontroli -budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?

Zadaj bezpłatne pytanie

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.


W tym miejscu znajdziesz formularze VAT do druku.

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce VAT/e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Uwaga!

Wybierz deklarację

 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-8
 • VAT-9M
 • VAT-10
 • VAT-11
 • VAT-12
 • VAT-13
 • VAT-14
 • VAT-14/A
 • VAT-21
 • VAT-22
 • VAT-23
 • VAT-26
 • VAT-27
 • VAT-28
 • VAT-28/A
 • VAT-28/B
 • VAT-28/C
 • VAT-28/D
 • VAT-28/E
 • VAT-UE
 • VAT-UE/A
 • VAT-UE/B
 • VAT-UE/C
 • VAT-UEK
 • VAT-R
 • VAT-Z
 • VAT-ZD
 • UPR-1
 • UPR-2
 • Z1
 • Z2
 • Z3
 • Z4
 • Protokół
 • ZAW-NR
 • ZAW-FA

VAT-7

Deklaracja dla podatku od towarów i usług

2020

dotyczy formularzy składanych do września 2020

VAT-7K

dotyczy formularzy składanych do III kwartału 2020

VAT-8

VAT-9M

2017

dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2017 r.

VAT-10

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

dotyczy formularzy składanych od 01. 07. 2020

VAT-11

Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-12

Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

2018

dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2018 r.

VAT-13

Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

dotyczy formularzy składanych od 1. 06. 2019

2019

VAT-14

Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

2022

Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc. pl

2021

VAT-14/A

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

VAT-21

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

VAT-22

Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

VAT-23

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu

VAT-26

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

dotyczy formularzy składanych od 1. 10. 2021

VAT-27

Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym

VAT-28

Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej

VAT-28/A

Przyjęcie kaucji gwarancyjnej

VAT-28/B

Przedłużenie terminu ważności kaucji gwarancyjnej

VAT-28/C

Podwyższenie ważności kaucji gwarancyjnej

VAT-28/D

Zwrot kaucji gwarancyjnej

VAT-28/E

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UE

VAT-UE/A

Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

VAT-UE/B

VAT-UE/C

Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

VAT-UEK

Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

dotyczy formularzy składanych od 01. 04. 2020

dotyczy formularzy składanych do 30. 2017

VAT-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-ZD

Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego

UPR-1

Upoważnienie do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

UPR-2

Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku

Z1

Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Z2

Zgłoszenie/aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis głównych danych dotyczących kasy

Z3

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Z4

Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy

Protokół

Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

dotyczy formularzy składanych od 1. 05. 2019

ZAW-NR

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

dotyczy formularzy składanych od 04. 2020

ZAW-FA

Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

2023

dotyczy formularzy składanych od 1. 01. 2023

dotyczy formularzy składanych od 1. 2022

Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Fgc36s6abc

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Fgc36s6abc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Frigidaire Fgc36s6abc