Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Pum 25520

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Beko Pum 25520, należy przestrzegać następujących zaleceń bezpieczeństwa: zawsze używaj zalecanego zasilania, nie podłączaj urządzenia do nieautoryzowanych zasilaczy, nie używaj urządzenia w wilgotnym lub mokrym środowisku, unikaj przegrzewania, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia, nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym są dostępne dla dzieci, unikaj używania urządzeń w ekstremalnych warunkach temperatury, unikaj przechowywania urządzenia w miejscu, w którym jest wysokie zakłócenie elektromagnetyczne, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i wyjęte z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Pum 25520

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce jest jednym z najważniejszych celów dla Ministerstwo Infrastruktury. Wszystkie wydarzenia związane z bezpieczeństwem, które miały miejsce na sieci linii kolejowych są powodem podejmowania kolejnych działań, które mają na celu wyeliminowanie podobnych sytuacji w przyszłości.

Wpływ na bezpieczeństwo systemu kolejowego ma kilka elementów:

 • stan techniczny infrastruktury kolejowej i taboru,
 • obowiązujące prawo,
 • ludzie, czyli kwalifikacje zawodowe i należyte wykonywanie zadań przez pracowników.

Działania dla poprawy bezpieczeństwa na kolei

Działania ministerstwa mają na celu poprawą bezpieczeństwa systemu kolejowego i dotyczą dwóch obszarów:

 • obszar działań twardych związanych m. in. z modernizacją i rewitalizacją linii kolejowych oraz wdrażaniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) obejmującego Europejski System Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) i Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R),
 • obszar działań miękkich związanych ze zmianami oraz opracowaniem aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa kolejowego.
 • Są to także działania związane z odbudową szkolnictwa zawodowego o profilu kolejowym. Do działań miękkich zaliczana jest również rozbudowa kompetencji szkoleniowych PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. i PKP Intercity S. poprzez zakup symulatorów dla potrzeb szkolenia pracowników prowadzących pojazdy kolejowe.

  Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa jest priorytetem dla spółek kolejowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. Cel ten jest realizowany przez spełnianie wymaganych standardów bezpieczeństwa, monitoring, ocenę zagrożeń, podejmowanie środków profilaktycznych i szkolenia pracowników.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem

  System Zarządzania Bezpieczeństwem został opracowany i wdrożony w celu wdrożenia zasad i wymagań związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, określonych w prawie krajowym i unijnym.

  System ma m. zapewnić nadzór nad ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością, łącznie z ryzykiem dotyczącym usług utrzymania taboru, dostaw materiałów i usług oraz ryzykiem mogącym powstać w wyniku działalności osób trzecich. Oznacza to konieczność rozpoznawania wszystkich rodzajów ryzyka związanych z działalnością oraz stosowania odpowiednich środków w celu jego kontroli i ograniczenia.

  Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

  Szczególną formę nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego sprawuje działająca przy ministrze właściwym do spraw transportu niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Prowadzi ona badania poważnych wypadków, wypadków oraz incydentów.

  Zadania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych:

  1. komisja prowadzi postępowanie po każdym poważnym wypadku na sieci kolejowej, z wyłączeniem najechania pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory,
  2. komisja prowadzi lub nadzoruje dochodzenia powypadkowe, których celem jest ustalenie przyczyn, okoliczności zdarzeń, jak również określenie wniosków zapobiegawczych,
  3. komisja może również prowadzić postępowanie w odniesieniu do wypadków lub incydentów, które w nieznacznie różniących się warunkach byłyby poważnymi wypadkami powodującymi zaprzestanie funkcjonowania podsystemów strukturalnych lub składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

  Decyzję dotyczącą podjęcia postępowania przez Komisję podejmuje jej Przewodniczący w ciągu tygodnia od dnia uzyskania informacji o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym. Przewodniczący prowadzi również nadzór nad pracami komisji kolejowych badających zaistniałe zdarzenia.


  Komisja kolejowa ma obowiązek zakończyć postępowanie w ciągu 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia. Przewodniczący Komisji ma prawo do prolongaty terminu zakończenia dochodzenia do maksymalnie 5 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia na pisemne wystąpienie przewodniczącego komisji kolejowej.

  W ramach nadzoru nad pracami komisji kolejowych, członkowie stali i doraźni Komisji mogą uczestniczyć w pracach tych komisji. Członkowie Komisji mogą również być wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji do przewodniczenia każdej komisji kolejowej. W spornych przypadkach, Przewodniczący Komisji ma prawo do powołania nowego składu komisji kolejowej.

  Po zakończeniu każdego postępowania Komisja dokonuje analizy protokołów ustaleń końcowych otrzymanych od komisji kolejowych badających wypadki lub incydenty kolejowe.

  Członkowie stali Komisji posiadają legitymacje uprawniające do czynności służbowych w miejscu wypadku.

  W przypadkach, w których Komisja przewodniczy dochodzeniu, sporządza raport. Szczegółowe informacje dotyczące raportu opisane są w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu (Dz. U. 2007 nr 41 poz. 268 oraz Dz. 2016 poz. 560).

  Inicjatywy obywateli dla poprawy bezpieczeństwa na kolei

  W działaniach związanych z poprawą bezpieczeństwa kolejowego Ministerstwo Infrastruktury, jak i współpracujące oraz nadzorowane instytucje (Urząd Transportu Kolejowego i przedsiębiorstwa kolejowe), przewidziały udział obywateli.

  Inicjatywom obywateli służą kampanie społeczne:

  Bezpieczny przejazd – Zatrzymaj się i żyj

  Celem kampanii jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowych. W ramach tej kampanii można zgłaszać informacje dotyczące usterek na przejazdach i przejściach kolejowych oraz ujawniać "dzikie przejścia". tj. miejsca niedozwolonego przekraczania torów kolejowych przez pieszych. Szczegóły i formularz zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej kampanii Bezpieczny przejazd.

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego

  W ramach kampanii można zgłaszać informacje o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.

  Ankieta

  1. Skąd czerpie Pan/Pani informację o programach edukacyjnych?

  2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?

  3. Czy udało się zrealizować Program i wykorzystać wszystkie materiały?

  Dlaczego?

  4. Czy forma materiałów edukacyjnych była atrakcyjna dla Uczniów?

  5. Czy skorzystaliście Państwo z filmów edukacyjnych dopasowanych do każdego tematu lekcji?

  6. Czy uczniowie wzięli udział w Teście Bezpieczeństwa?

  7. Czy forma Testu bezpieczeństwa była sprawiła Uczniom trudność?

  8. Jak ocenia Pani materiały programu w tegorocznej edycji?

  9. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najlepiej?

  10. Który ze scenariuszy ocenia Pan/Pani najniżej?

  11. Czy korzystali Państwo z gier i zabaw stworzonych podczas zajęć w szkole?

  12. Czy wykorzystał/ła Pan/Pani materiały przygotowane dla Rodziców?

  13. Proszę ocenić w skali od 1 do 4 (1 – złe, 2 – dostateczne, 3 – średnie, 4 – bardzo dobre) następujące materiały, z których skorzystał/a Pan/Pani w ramach zajęć:

  14. Jak ocenia Pan/Pani dostosowanie poziomu merytorycznego materiałów edukacyjnych do wieku dzieci? (1 –źle, 4 – bardzo dobrze)

  15. Jak ocenia Pan/Pani realizację Testu Bezpieczeństwa (dobór pytań, stopień ich trudności itp. )? (1 - źle, 4 - bardzo dobrze)

  16. Czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w następnej edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”?

  17. Czy poleci Pan/Pani innym nauczycielom udział w Programie?

  18. Czy uważa Pan/Pani, że projekt wpłynął na poprawę bezpieczeństwa wśród uczniów?

  19. Proszę o wskazanie ile Uczniów zrealizowało Test bezpieczeństwa.

  20. Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi, dotyczące tego, co warto by zmienić lub poprawić, uprzejmie prosimy wpisać je poniżej.

  Po uzupełnieniu Ankiety podsumowującej automatycznie wygeneruje się Certyfikat dla szkoły oraz wzór Dyplomu dla dzieci. Dokumenty możecie Państwo pobrać bezpośrednio ze strony, ale jednocześnie zostaną one wysłane na adres mailowy szkoły.

  4

  Ważne wskazówki zachowania bezpieczeństwa

  UWAGA: Gdy urządzenie to pracuje w trybie

  łączonym dzieci powinny go używać

  wyłącznie pod nadzorem dorosłych ze

  względu na wytwarzającą się przy tym

  wysoką temperaturę (Dot. tylko modelu z

  funkcją grilla)

  UWAGA: Jeśli uszkodzone są drzwiczki lub

  ich uszczelka, nie wolno używać kuchenki

  do czasu jej naprawy przez kompetentna

  osobę

  UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek prac

  serwisowych i napraw przy zdjętej pokrywie

  zabezpieczającej przed oddziaływaniem

  energii mikrofalowej przez kogokolwiek

  innego niż osoba kompetentna jest

  niebezpieczne

  UWAGA: Płynów i innej żywności nie wolno

  ogrzewać w szczelnie zamkniętych

  naczyniach, ponieważ mogą wybuchnąć.

  UWAGA: Dzieciom można pozwolić na

  używanie kuchenki bez nadzoru gdy

  udzielono im odpowiednich instrukcji, tak

  aby mogły używać jej w bezpieczny sposób i

  zrozumieć zagrożenia wynikające z

  nieprawidłowego użytkowania;

  Kuchenka musi być umieszczona w

  dostatecznym obiegu powietrza.

  Zachowa 10 cm odstęp z tyłu, 15 cm

  po obu bokach i 30 cm z przodu

  kuchenki. Nie zdejmuj nóżek kuchenki,

  nie blokuj otworów wentylacyjnych.

  Używaj tylko naczyń i przyborów

  kuchennych odpowiednich do

  stosowania w kuchenkach

  mikrofalowych.

  Ogrzewając żywność w pojemnikach

  plastykowych lub papierowych zwracaj

  uwagę na kuchenkę, ponieważ mogą

  się one zapalić;

  Jeśli zauważysz dym, wyłącz lub odłącz

  kuchenkę od zasilania i nie otwieraj

  drzwiczek, aby stłumić ogień;

  Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej

  napojów może spowodować ich

  opóźnione zagotowanie i wybuch, a

  więc wyjmując taki pojemnik należy

  zachować ostrożność;

  Aby uniknąć oparzenia zawartość

  butelek do karmienia niemowląt i

  słoików z potrawami dla dzieci należy

  zmieszać lub wstrząsnąć oraz

  sprawdzić ich temperaturę przed

  spożyciem;

  Jaj w skorupkach oraz całych jaj

  gotowanych na twardo nie należy

  podgrzewać w kuchence mikrofalowej

  ponieważ mogą wybuchnąć, nawet po

  zakończeniu podgrzewania w

  kuchence;

  Do czyszczenia powierzchni drzwiczek,

  uszczelki w drzwiczkach i komory

  kuchenki używaj wyłącznie łagodnego,

  gładkiego mydła lub detergentów

  nakładanych gąbką lub miękką

  ściereczką.

  Kuchenkę należy regularnie czyścić i

  usuwać z niej wszelkie osady żywności;

  Zaniedbanie utrzymania kuchenki w

  czystości może prowadzić do

  pogorszenia jakości powierzchni, co

  może niekorzystnie wpływać na okres

  jej przydatności do użytkowania i

  powodować niebezpieczne sytuacje;

  W razie uszkodzenia przewodu

  zasilającego, aby uniknąć zagrożenia

  wymienić go musi producent, jego

  agent serwisowy lub podobnie

  wykwalifikowany personel.

  7

  PL

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Pum 25520

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Pum 25520

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Beko Pum 25520