Suplement do podręcznika 3com Transcend Em Nt 6 3

3COM Transcend Em NT 6.3 to zaawansowany suplement do podręcznika Systemy Operacyjne i Sieci. Ten suplement jest idealny dla osób, które chcą poznać podstawy systemu operacyjnego i sieci. Umożliwia on nauczycielom i instruktorom nauczania sieci i systemów operacyjnych uczenie się i przekazywanie wiedzy ich uczniom lub studentom. Zawiera on wszystkie najnowsze technologie, które są potrzebne do skonfigurowania sieci i systemu operacyjnego, w tym obsługę protokołów, zarządzanie siecią i zarządzanie systemem operacyjnym. Jest to jeden z najbardziej kompleksowych suplementów do podręczników o sieciach i systemach operacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: Suplement do podręcznika 3com Transcend Em Nt 6 3

NOVELL Polska: informacje archiwalne

NOVELL POLSKA - INFORMACJA ARCHIWALNA

Warszawa, stycze� 2000 r.

Firma 3Com naby�a licencj� na wykorzystanie systemu Novell Directory Services w sieciach e-Networks, w kt�rych zarz�dzanie jest oparte na regu�ach

Decyzja 3Com podkre�la du�� warto�� us�ug katalogowych w zakresie wdra�ania rozwi�za� na potrzeby e-biznesu i obni�ania koszt�w dzia�alno�ci firm; zarz�dzanie oparte na regu�ach zostanie zaprezentowane w tym tygodniu na targach ComNet Expo 2000SANTA CLARA, Kalifornia - 25 stycznia 2000 r. - Firma 3Com poinformowa�a o zawarciu z Novellem, czo�owym dostawc� oprogramowania do infrastruktury internetowej, umowy licencyjnej dotycz�cej systemu NDS eDirectory. 3Com zwi�kszy ponadto swoje zaanga�owanie we wsp�prac� z Novellem maj�c� na celu przyspieszenie wdra�ania sieci e-Networks dostosowuj�cych swoje dzia�anie do konkretnej aplikacji i konkretnego u�ytkownika. Na odbywaj�cych si� w tym tygodniu w Waszyngtonie targach ComNet Expo 2000 3Com zaprezentuje dzia�anie systemu zarz�dzania opartego na regu�ach o nazwie Transcend®, kt�ry we wsp�pracy z systemem NDS eDirectory b�dzie obs�ugiwa� aplikacje u�atwiaj�ce zarz�dzanie u�ytkownikami.Wsp�praca podj�ta przez firmy 3Com i Novell ma si� koncentrowa� na zagadnieniach stosowania regu� dotycz�cych u�ytkownik�w oraz regu� okre�laj�cych mo�liwo�ci dost�pu do sieci. Pomo�e to administratorom system�w informatycznych we wprowadzaniu w ich sieciach e-Networks regu� biznesowych dotycz�cych u�ytkownik�w, kt�rych zastosowanie ma krytyczne znaczenie dla rozwoju aplikacji e-biznesu. Zawarcie tej umowy licencyjnej gwarantuje, �e u�ytkownicy korzystaj�cy z opartego na regu�ach systemu firmy 3Com zyskaj� mo�liwo�� bezpo�redniej wsp�pracy ich aplikacji z systemem NDS eDirectory - czo�owymi us�ugami katalogowymi opartymi na standardach - oraz u�atwione zarz�dzanie sieci�."Podpisanie tej umowy licencyjnej stanowi podkre�lenie naszego silnego zaanga�owania we wspieranie u�ytkownik�w, kt�rzy wykorzystuj� system NDS na potrzeby swoich krytycznych aplikacji" - powiedzia�a Kathy Rocha, wiceprezes i dyrektor dzia�u zarz�dzania sieciami w firmie 3Com. "Jest to wa�ny krok na drodze do stworzenia sieci e-Networks, kt�re b�d� znacznie �atwiejsze w zarz�dzaniu, a zaoferuj� dost�p do sieci i mo�liwo�� stosowania regu� kieruj�cych odbywaj�cym si� w nich ruchem"."Podejmuj�c wsp�lne dzia�ania, firmy 3Com i Novell stworz� nast�pn� generacj� system�w zarz�dzania opartego na regu�ach, kt�re uproszcz� i zautomatyzuj� zarz�dzanie skomplikowanymi sieciami" - powiedzia� Carl Ledbetter, wiceprezes Novella ds. rozwoju firmy. "Aby spe�nienie tej obietnicy by�o mo�liwe, nasi partnerzy utrzymuj�cy z nami kontakty w ramach e-biznesu musz� mie� dost�p do wysoce skalowalnych, wieloplatformowych us�ug katalogowych opartych na standardach, np. na protokole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Novell NDS eDirectory znakomicie wywi�zuje si� z tego zadania, przechowuj�c regu�y, kt�re zapewniaj� wewn�trznym sieciom przedsi�biorstw i Internetowi wy�szy poziom inteligencji, wydajno�ci i kontroli, a tak�e umo�liwiaj�c zarz�dzanie tymi regu�ami".W uzupe�nieniu opartego na regu�ach zarz�dzania u�ytkownikami, kt�re sta�o si� mo�liwe dzi�ki systemowi NDS eDirectory, firma 3Com uwa�a, �e jej us�ugi w zakresie kontroli dost�pu pomog� w zwi�kszeniu bezpiecze�stwa sieci. Us�ugi te, kt�re maj� zosta� zaimplementowane w przysz�ych wersjach systemu zarz�dzania 3Com Transcend, b�d� uwierzytelnia�y u�ytkownik�w jeszcze przed uzyskaniem przez nich dost�pu do sieci przedsi�biorstwa. Ten system zarz�dzania opartego na regu�ach b�dzie sprawdza� przechowywany w drzewie katalogowym profil ka�dego u�ytkownika i przyznawa� dost�p do zasob�w sieci na podstawie ustalonych uprzednio regu�."Dzi�ki wsp�pracy firm 3Com i Novell przy tworzeniu opartych na regu�ach system�w zarz�dzania, kt�re s� w pe�ni zintegrowane z us�ugami katalogowymi, zyskam sie� komputerow� bezpieczniejsz� i �atwiejsz� w zarz�dzaniu" - powiedzia� Gary J. Habermann, zast�pca dyrektora dzia�u system�w komputerowych Uniwersytetu im. Wiedenera w Chester w stanie Pensylwania. "Pozwoli mi to na zastosowanie pojedynczego, skonsolidowanego drzewa katalogowego, kt�re b�dzie nie tylko bardziej zgodne z rzeczywisto�ci� ni� wiele r�nych drzew katalogowych, ale te� i jego tworzenie zajmie znacznie mniej czasu. 15 tysi�cy u�ytkownik�w administrowanej przeze mnie sieci zyska mo�liwo�� pracy w niej przy u�yciu dowolnego terminala znajduj�cego si� na terenie uniwersytetu oraz zachowa te same uprawnienia i dost�p do takich samych aplikacji, jak to ma miejsce obecnie przy korzystaniu wy��cznie z jednego, przypisanego danemu u�ytkownikowi terminala".Dzi�ki zastosowaniu zarz�dzania opartego na regu�ach firmy b�d� mog�y wdra�a� nast�pn� generacj� sieci e-Networks, kt�re zmieni� spos�b prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej w nowym tysi�cleciu. Pierwsza wersja systemu zarz�dzania opartego na regu�ach 3Com Transcend, kt�ra ma si� pojawi� w sprzeda�y w po�owie 2000 r., b�dzie umo�liwia�a, przy wsp�pracy z urz�dzeniami 3Com PathBuilderTM i NETBuilder® oraz routerami Cisco, nadawanie priorytet�w ruchowi odbywaj�cemu si� w sieciach rozleg�ych. Dzi�ki zastosowaniu systemu NDS eDirectory administratorzy zyskaj� mo�liwo�� ustalania regu� dotycz�cych ruchu w sieci i automatycznego przydzielania ich okre�lonym u�ytkownikom, u�atwiaj�c w ten spos�b wprowadzenie priorytet�w. Transcend, system zarz�dzania opartego na regu�ach, b�dzie korzysta� z tych regu� przy ustalaniu priorytet�w ruchu w sieci generowanego przez u�ytkownik�w w urz�dzeniach sieciowych Warstwy 2 i Warstwy 3.Dost�pno�� systemu zarz�dzania opartego na regu�ach
System Transcend powinien by� dost�pny na rynku w drugim kwartale 2000, w wersjach na platformy Windows NT i Sun Solaris. Wtedy te� zostanie podany szczeg�owy cennik. Aby uzyska� wi�cej informacji i zapozna� si� z zaletami zarz�dzania opartego na regu�ach, prosz� odwiedzi� witryn� WWW firmy 3Com po�wi�con� zarz�dzaniu opartemu na regu�ach, znajduj�c� si� pod adresem www. com/policyInformacje o firmie 3Com
Obs�uguj�c ponad 300 milion�w po��cze� na ca�ym �wiecie, firma 3Com ��czy wi�cej ludzi i firm ze �r�d�ami informacji i ze sob� nawzajem ni� jakakolwiek inna firma oferuj�ca produkty sieciowe. Wykorzystuje przy tym najbardziej nowatorskie, niezawodne i proste w obs�udze metody. 3Com dostarcza przedsi�biorstwom, ma�ym firmom, u�ytkownikom indywidualnym, operatorom telekomunikacyjnym i firmom oferuj�cym us�ugi sieciowe rozwi�zania w zakresie sieci e-Networks, na kt�re sk�adaj� si� produkty zapewniaj�ce dost�p do informacji i systemy sieciowe. Wi�cej informacji mo�na znale�� w witrynie WWW firmy 3Com, pod adresem www. com, oraz na stronie WWW udost�pniaj�cej informacje prasowe, pod adresem www. com/pressbox.

Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć

Materiały dla nauczyciela (45)

  • Prowadzenie lekcji
  • Do wysłania uczniomSprawdzanie wiedzyMateriały prezentacyjne

Filtry

Nowa edycja 2022–2024

\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Podsumowanie rozdziału 3. - Sprawdź wiedzę i umiejętności

\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Użycie dwukropka\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Jakie funkcje pełnią wykrzyknik i partykuła?\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Co już wiemy o nieodmiennych częściach mowy?\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Czesław Miłosz, „Do mojej natury”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Adele Faber, Elaine Mazlish, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Jak przygotować wypowiedź o charakterze argumentacyjnym?\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Jak dyskutować?\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Henning Mankell, „Pies, który biegł ku gwieździe”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Jak korzystać ze słownika terminów literackich?\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Jan Brzechwa, „Lis i jaskółka”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Aleksander Fredro, „Koguty”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Ignacy Krasicki, „Potok i rzeka”\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ „Bajki" Ignacego Krasickiego\ Klasa 6 \ 3. Jacy jesteśmy? \ Rebecca Campbell, „Szach-mat”

Nowość

Graficzne notatki z lektur, Karty pracy, Mapy myśli, Notatki z lekcji, Opracowania lektur, Schemat do uzupełnienia, Sketchnotka

Seria „Hallo Anna neu” to nowa odsłona bestsellerowego kursu przeznaczonego do nauki języka niemieckiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Hallo Anna to polski pomysł, który zachwycił świat! Z kursu korzystają nauczyciele z 15 krajów, m. in. w Hiszpanii, Brazylii, Grecji, Turcji oraz Niemczech. Sympatyczna Anna i jej przyjaciel Benno wprowadzają najmłodszych uczniów w świat języka niemieckiego w najbardziej naturalny dla dzieci sposób — przez zabawę!

Kurs Hallo Anna neu jest doskonale dostosowany do aktualnie obowiązującej podstawy programowej, wieku oraz zainteresowań uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej, dlatego masz gwarancję aktualności i ciągłości nauki na lata.

Suplement do podręcznika 3com Transcend Em Nt 6 3

Bezpośredni link do pobrania Suplement do podręcznika 3com Transcend Em Nt 6 3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Suplement do podręcznika 3com Transcend Em Nt 6 3