Skrócony opis Fujitsu Mpf3153at

Fujitsu MPF3153AT to skalowalny i wydajny dysk twardy o pojemności 15 GB, który jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania danych w systemach operacyjnych, takich jak Windows, Mac OS X i Linux. Dysk ten jest wyposażony w interfejs Ultra ATA/66 i pozwala na szybkie przesyłanie dużych ilości danych. Jego wytrzymała konstrukcja i wydajność czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych firm i domów. Może również służyć jako wydajny dysk twardy do przechowywania danych dla systemów wirtualnych. Dysk ten wykorzystuje technologię cyfrowego przechowywania dany

Ostatnia aktualizacja: Skrócony opis Fujitsu Mpf3153at

Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W przypadku wnioskowania jako osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy: zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący: należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której realizowany będzie projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiot realizujący sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1,
 • wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminynależy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” i odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjnytelefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej itd. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A. 1, A. 4 do A10 i B. 1. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A. 1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 8. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu.

W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

 1. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badaniadotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 2. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 3. Dane Kierownika jednostki – należy wpisać dane osoby, która jest upoważniona do reprezentacji podmiotu.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy podać dane z drugiego poziomu wnioskodawcy, jednostki będącej miejscem realizacji.

W tej sekcji należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

 (Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. )

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich członków podmiotu złożonego oprócz wnioskodawcy/lidera, zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

W tej zakładce redaktor może dodać inny wydział, gdzie projekt będzie realizowany. W celu dodania kolejnego wydziału należy kliknąć Dodaj wydział. Dane wprowadzone w ten sposób mają charakter wyłącznie informacyjny. Redaktor podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość przypisania z podziałem na poszczególne wydziały np. zadań w planie badawczym, jak również wykonawców.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu: tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. wiodący obszar badawczy został wybrany podczas zakładania wniosku w tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z listy po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek. Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego
 4. Planowany okres realizacji projektu: należy wybrać 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: obejmuje kierownika, opiekuna naukowego oraz ewentualnego wykonawcę. W liczbie tej nie uwzględnia się wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców w konkursie PRELUDIUM jest ograniczona: skład zespołu może liczyć maksymalnie 3 osoby.
 6. Słowa kluczowe: nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z zakładki Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? W przypadku odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana. Te informacje wykorzystywane są do zestawień statystycznych przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektudotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2018 r. – system automatycznie zaczyta datę.
 2. Lokalizacja projektu – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności, jaka jest możliwa. Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach, należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (maksymalnie 2500 znaków).

Zakładka: STRESZCZENIE– wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim, obie wersje językowe muszą być tożsame. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1 stronę zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1, 5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. Należy zamieścić właściwy nagłówki w poszczególnych wersjach językowych.

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU - wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim, obie wersje językowe muszą być tożsame.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w języku angielskim

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Kierownik projektu zobowiązany jest poinformować Centrum, czy wniosek był już składany w poprzedniej edycji konkursu. Należy udzielić informacji:

 • Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM? ”

W przypadku udzielenia odpowiedzi: „tak”, należy podać numer rejestracyjny wniosku złożonego w poprzedniej edycji (format 2017/25/? /??? /????? ).

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / OPIEKUN NAUKOWY / WYKONAWCA

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Kierownikiem projektu może być osoba rozpoczynająca karierę naukową nieposiadająca stopnia naukowego doktora. Powyższy warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru w konkursie Preludium 14 tj. 15 grudnia 2017 r.

Kierownika projektu oraz Opiekuna naukowego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

Najpierw należy wpisać dane kierownika projektu, a następnie kolejne osoby

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić,
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), nr PESEL itd. ).

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych zaczytanych za pomocą bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane zaczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: tytułu, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością zaczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj. : Academic and Research Career, Publication Record itd.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu oraz opiekun naukowy.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący
 3. Dane osobowe: w przypadku osób będących wykonawcami projektu nie jest możliwe podanie ich danych osobowych, a jedynie przewidzianej do pełnienia funkcji w projekcie.
 1. Typ zatrudnienia w projekcie - możliwość wyboru z listy:
 1. wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu Preludium dla kierownika projektu i ewentualnego wykonawcy można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych. Maksymalną miesięczną kwotą, która może być podzielona między kierownika projektu i wykonawcę jest 1500 zł brutto brutto.

UWAGA: w konkursie PRELUDUM opiekun naukowy nie może pobierać wynagrodzenia.

Ze środków na wynagrodzenie dodatkowe może być finansowane również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) oraz umowy cywilnoprawnej. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się:

- pobierania przez kierownika wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych

- zatrudniania osób na stanowisku post-doc

- wypłacania stypendiów naukowych.

 1. bez wynagrodzenia

UWAGA: Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach w projekcie znajdują się w dokumencie: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

 1. Rodzaj stanowiska:
 • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 2. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?
 • Czy kierownik projektu jest w trakcie studiów doktoranckich?
 • Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia:
 • w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się w przypadku wyboru panelu NZ lub ST)

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy. Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.

 1. Dane adresowe: należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Korespondencja pomiędzy NCN a kierownikiem projektu, odbywać się będzie za pośrednictwem adresu skrytki ePUAP lub adresu email. Podanie adresu ESP jest dobrowolne. Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji gdy numer PESEL kierownika projektu figuruje w bazie Nauka Polska, system automatycznie wymusi pobranie danych z powyższej bazy.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy zaczytają się automatycznie gdy kierownik projektu/ opiekun naukowy zaczyta swoje początkowe dane w z bazy OPI. W przypadku gdy dane powyższych osób zostały wpisane „Spoza bazy” to wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”.

W przypadku gdy kierownik projektu jak też opiekun naukowy nie posiada miejsca pracy należy zaznaczyć opcję „Bez miejsca pracy”.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełniane tylko przez opiekuna naukowego:
 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus i podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i opiekuna naukowego: pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KARIERY NAUKOWEJ NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

UWAGA: informacje zawarte w tej części wniosku należy wypełnić w języku angielskim. Poniższe sekcje wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy. 

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.
 1. Publikacje naukowe (Publication Record)

Kierownik projektu i opiekun naukowy może wykazać prace, które mają się ukazać. Jeśli publikacja jest przyjęta do druku, wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (The publication is: Accepted for publication), następnie w zakładce Załączniki dodać list/listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

UWAGA: tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim).

 1. Projekty badawcze (Research Projects) Wypełnia wyłącznie opiekun naukowy

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA

Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. Przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych. W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji proszę nie podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress).

Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę.

Realizowane projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku Add. Należy podać:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
 • tytuł i numer projektu, (tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English]),
 • numer projektu (Project ID),
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania (wraz z walutą) (Amount of funding/Currency code),
 • miejsce realizacji(Host Institution),
 • lata realizacji(Start date /Finish date),
 • wykaz publikacji (List of the most important publications)

Ponadto dla każdego projektu konieczne jest podanie wykazu najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu (opublikowanych lub przyjętych do druku, nie należy podawać publikacji wysłanych do czasopisma lub w przygotowaniu). Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji.

 1. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy) powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych: zgłoszonych do finansowania będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w ramach aktualnych konkursów NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych, a więc ewentualnych różnic pomiędzy wnioskiem już finansowanym a składanym do oceny. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.

W przypadku gdy projekty o zbliżonych zadaniach badawczych nie zostały zgłoszone do finansowania należy zaznaczyć nie dotyczy.

5. Doświadczenie naukowe (Research Stays) (wypełnia opiekun naukowy). Należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu (np. stypendium, fellowship, visting profesor) oraz okres pobytu.

6. Wyróżnienia (Prizes/Awards) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy). Należy zawrzeć najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. W tej sekcja należy podać również informacje o innych aktywnościach naukowych (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych). Dopuszczalne jest użycie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu/opiekun naukowy nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”.

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę, następnie należy podać wymagane dane.

Wykonawcą nie może być samodzielnym pracownikiem naukowym.

WYKONAWCA JEST WYKONAWCĄ BEZIMIENNYM

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”). W polu nie ma możliwości podania imienia i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w którym będzie realizowany projekt. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko).
 4. Typ zatrudnienia w projekcie: należy wybrać:
  • wynagrodzenia dodatkowe: w ramach konkursu PRELUDIUM 14 dla ewentualnego wykonawcy można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych;
  • bez wynagrodzenia.
 5. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać: pozostałe
 6. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame.
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) - wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

W konkursie Preludium 14 planowane wydatki nie mogą przekroczyć odpowiedni:

 • 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
 • 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może zostać zmniejszona.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu tabeli w zakładce Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle: w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale zwłaszcza dla oceniających Ekspertów.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Liczbę osób pobierającą wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszona automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Charakter udziału w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project/Type and character of position) – wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji kierownik projektu / Wykonawcy).
  • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – wypełnia automatycznie system.
  • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
  • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie w miesiącach (Project-related remuneration period (months)) – system wypełnia automatycznie.
  • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN). W tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu.

W konkursie PRELUDIUM 14 limit na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe wynosi 1, 5 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kierownika projektu i ewentualnego wykonawcę lub może być przeznaczona tylko dla kierownika.

W przypadku gdy wnioskodawca pobiera stypendium naukowe w ramach środków finansowanych przez Centrum w innym projekcie, nie może pobierać jednocześnie wynagrodzenia dodatkowego w konkursie PRELUDIUM.

 1. Aparatura (Planned equipment).

UWAGA: wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmuje ona m. in. : koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

Należy wprowadzić:

 • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name)w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Merytoryczne uzasadnienie (Justification of purchase) – w języku angielskim, przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu.
 • Podmiot realizujący zakup (Purchasing entity) – dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system.
 • Planowany rok zakupu (Year of purchase).
 • Koszt jednostkowy w zł (Unit Cost – PLN).
 • Liczbę sztuk (Amount).
 • Koszt całkowity (Cost – PLN) – wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby zaplanowanych do zakupu sztuk.
 • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).

W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej kosztem kwalifikowalnym są koszty aparatury naukowo badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu, Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu.

 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m. in.
  • Materiały (Materials and small equipment)
  • Usługi obce (Outsourced services) UWAGA: osoby pobierające wynagrodzenia w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.
  • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips)
  • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations
  • Inne koszty (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
  • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się gdy wnioskodawca będzie starał się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN/Wynagrodzenia).

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów, wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w Instrukcji pomocniczej sporządzania wniosków dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy obowiązkowo wypełnić sekcję Wnioskodawca/Podmiot realizujący.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować pewne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt.

UWAGA: w przypadku badań wymagających specjalnej zgody, wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

W przypadku gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zadeklaruje, że do wersji elektronicznej wniosku dołączy określone załączniki.

Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku polskim

Skrócony opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku polskim. Opis może zawierać maksymalnie 5 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1, 5 cm).

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące informacje.

 • Cel naukowy projektu – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań– sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura- spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w skróconym opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

Szczegółowy opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku angielskim. Opis może zawierać maksymalnie 15 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1, 5 cm).

 • Research Project Objectives - research problem aimed to be solved by the applicant, project's research hypotheses;
 • Significance of the project - state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline;
 • Work plan - outline of the work plan, critical paths, state of preliminary and initial research indicating feasibility of research objectives;
 • Research Methodology - underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
 • Literature references - the references taking into consideration by the author in project description, with the full bibliographic data.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.

Lista załączników zależy od typu wniosku, w przypadku konkursu PRELUDIUM 14 są to:

Załącznik 1[1] Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki,

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Załącznik 2[2] Umowa o utworzeniu podmiotu złożonego.

Załącznik 3 List/y od redakcji potwierdzający/e przyjęcie publikacji do druku publikacji, możliwość dodania potwierdzenia przyjęcia do druku od redakcji w przypadku gdy publikacja została zaakceptowana do druku.

Załącznik 4[3] Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem

UWAGA: każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej.

W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

(Wzory i rodzaje dokumentów podane są w sekcji Oświadczenia)

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję do NCN (2).

UWAGA: potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM 14, możliwe jest do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia. pl/sites/default/files/obrazki/preludium14_4_full. pl/sites/default/files/obrazki/preludium14_4. jpg" width="669" height="191"/>

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka:Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk „Powrót do edycji”(3)) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz jest możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli do wniosku dołączyć pliki podpisane podpisem kwalifikowanym lub popisane profilem zaufanym, mogą przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie. pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

UWAGA: w przypadku gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Wysyłka wniosku do NCN

UWAGA: nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN"(4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku. pl/sites/default/files/obrazki/preludium14_6_full. pl/sites/default/files/obrazki/preludium14_6. jpg" width="659" height="224"/>

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.


[1]Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego. Do wniosku należy dołączyć dokument odpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[2] Dotyczy podmiotów złożonych. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF. pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/preludium/instrukcja-preludium13-2#_ftnref3">[3] Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie dla każdego występującego we wniosku podmiotu. W przypadku podmiot u niewnioskującego o pomoc publiczną do wniosku można dołączyć skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF lub dokumentu podpisanego elektronicznie.

Metryka ślubu zawartego w roku 1907 w Warszawie.

Metryka – potoczna nazwa szczególnego rodzaju dokumentu urzędowego będącego odpisem (wyciągiem) aktu stanu cywilnego, tj. akt urodzenia, akt zgonu lub akt małżeństwa. To także nazwa dla odpisu dokonywanego z wyznaniowej księgi metrykalnej, np. org/wiki/Metryka_chrztu" title="Metryka chrztu">metryka chrztu.

Odpisy akt stanu cywilnego z USC[edytuj | edytuj kod]

Odpisy akt stanu cywilnego wydawane są w Polsce przez urzędy stanu cywilnego, do którego osoba złożyła wniosek o ich wydanie. Od 1 marca 2015 roku prowadzona jest centralna Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC), administrowana pierwotnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a następnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Scentralizowanie wszystkich aktów stanu cywilnego umożliwia złożenie wniosku o jego wydanie do dowolnego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Przed 1 marca odpisy wydawały urzędy właściwe terytorialnie dla zdarzenia prawnego (narodzin, śmierci lub zawarcia małżeństwa), którego dotyczy akt. Dla zdarzeń prawnych, które miały miejsce za granicą, właściwy jest urząd, w którym umiejscowiono (zarejestrowano) zagraniczny akt stanu cywilnego. Zasady wydawania odpisów aktów stanu cywilnego reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1681), a wzory tych odpisów - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. z 2020 r. poz. 698).

Akta przechowywane są w urzędach najczęściej przez 100 lat od ich wytworzenia, po czym trafiają do archiwów państwowych. Oznacza to, że po odpisy akt dotyczących zdarzeń prawnych sprzed ponad 100 lat należy zwracać się do archiwów państwowych.

Urzędy stanu cywilnego wydają odpisy akt na odpowiednich urzędowych drukach w trzech odmianach: odpis zupełny, odpis skrócony oraz odpis międzynarodowy. Odpisy zupełne są dwustronicowe, natomiast odpisy skrócone i międzynarodowe są jednostronicowe.

Wzory druków, na których wydawane są odpisy akt stanu cywilnego, są ujednolicone. Wszystkie odpisy aktów stanu cywilnego mają format A4. Na górze, po lewej stronie, widnieje godło Polski oraz napis „Rzeczpospolita Polska”. wzdłuż prawej krawędzi biegnie czerwono-różowy pas. Tło jest irysowe: szare po bokach i różowe na środku.

Chociaż wzory druków przewidują podanie wielu różnych danych, w praktyce podaje się tylko te dane, które znalazły się w samym akcie. Często niektóre pola na druku pozostają puste. Poniższe porównanie ilustruje dane przewidziane do umieszczenia w odpisie (a więc te, dla których istnieją odpowiednie rubryki na wzorze druku).

Metryka urodzenia[edytuj | edytuj kod]

Odpis skrócony aktu urodzenia

Odpis zupełny aktu urodzenia, str. 1

Odpis zupełny aktu urodzenia, str. 2

Odpis skrócony aktu urodzenia[edytuj | edytuj kod]

Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu urodzenia przewiduje umieszczenie następujących informacji:

 • Imiona
 • Nazwisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Miejsce urodzenia
 • Kraj urodzenia
 • Imiona i nazwiska rodowe rodziców

Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe[edytuj | edytuj kod]

W odpisie skróconym aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, zamieszcza się te same informacje, co w odpisie skróconym aktu urodzenia, z dodatkową informacją o martwym urodzeniu. Z aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, wydaje się tylko odpisy skrócone.

Odpis zupełny aktu urodzenia[edytuj | edytuj kod]

Urzędowy wzór zupełnego odpisu aktu urodzenia przewiduje umieszczenie następujących informacji:

Na pierwszej stronie
 • numer aktu urodzenia, którego dotyczy odpis
 • data i miejsce sporządzenia aktu urodzenia

Dane dotyczące dziecka:

 • płeć
 • data urodzenia (słownie i numerycznie)
 • miejsce urodzenia
 • kraj urodzenia
 • Dane dotyczące rodziców:

 • nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • Ponadto, na pierwszej stronie umieszcza się imiona i nazwisko: osoby, która zgłosiła urodzenie, biegłego, tłumacza (jeżeli brali udział w czynnościach) oraz kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował urodzenie dziecka.

  Na drugiej stronie

  Na drugiej stronie umieszcza się wzmianki dodatkowe i adnotacje oraz informacje o zgodności odpisu z danym aktem urodzenia. Znajduje się tam również miejsce na pieczęć i podpis osoby sporządzającej odpis.

  Metryka ślubu[edytuj | edytuj kod]

  Odpis skrócony aktu małżeństwa[edytuj | edytuj kod]

  Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. org/wiki/Plik:Akt_malzenstwa_skrocony_2_z_2. org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Akt_malzenstwa_skrocony_2_z_2. jpg/150px-Akt_malzenstwa_skrocony_2_z_2. jpg/225px-Akt_malzenstwa_skrocony_2_z_2. jpg/300px-Akt_malzenstwa_skrocony_2_z_2. jpg 2x" data-file-width="748" data-file-height="1058"/>

  Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. 2

  Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu małżeństwa przewiduje umieszczenie następujących informacji:

  Na pierwszej stronie

  I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:

  • imiona
  • II. Data i miejsce zawarcia małżeństwa

   III. Dane rodziców

   • imię (imiona) i nazwisko rodowe ojca
   • imię (imiona) i nazwisko rodowe matki

   IV. Nazwiska małżonków po zawarciu małżeństwa

   • nazwisko mężczyzny
   • nazwisko kobiety

   V. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

   VI. Aktualnie noszone nazwisko, jeżeli jest inne niż po zawarciu małżeństwa

   Na drugiej stronie

   VII. Adnotacja o ustaniu małżeństwa, jego unieważnieniu, ustaleniu nieistnienia małżeństwa, o separacji, o zniesieniu separacji, oznaczenie sądu oraz sygnatura akt sprawy oraz data uprawomocnienia się orzeczenia, oznaczenie aktu zgonu

   VIII. Informacje o odpisie

   • Data i miejsce sporządzenia odpisu, oznaczenie aktu małżeństwa i informacje o opłacie skarbowej

   IX. Pieczęcie i podpis

   • Imię, nazwisko i stopień służbowy osoby sporządzającej odpis oraz pieczęć urzędu

   Odpis zupełny aktu małżeństwa[edytuj | edytuj kod]

   Odpis zupełny aktu małżeństwa, str. org/wiki/Plik:Akt_malzenstwa_zupelny_2_z_2_2015. org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Akt_malzenstwa_zupelny_2_z_2_2015. jpg/150px-Akt_malzenstwa_zupelny_2_z_2_2015. jpg/225px-Akt_malzenstwa_zupelny_2_z_2_2015. jpg/300px-Akt_malzenstwa_zupelny_2_z_2_2015. 2

   Na pierwszej stronie:

   • numer aktu małżeństwa, którego dotyczy odpis
   • data i miejsce sporządzenia aktu małżeństwa

   I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo

  • stan cywilny
  • II. Dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa

   • Data
   • Miejsce

   III. Dane dotyczące rodziców

   • imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe ojca
   • imię (imiona), nazwisko i nazwisko rodowe matki

   IV. Nazwiska małżonków noszone po zawarciu małżeństwa

   Na drugiej stronie:

   VI. Świadkowie

   • imiona i nazwiska świadków

   VII. Imię i nazwisko biegłego, jeżeli brał udział w czynności

   VIII. Imię i nazwisko tłumacza, jeżeli brał udział w czynności

   IX. Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował małżeństwo

   X. Informacja, że osoby wymienione w pkt. 1 złożyły zgodne oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński

   XI. Wzmianki dodatkowe

   XII. Adnotacje

   XIII. Dane dotyczące odpisu:

   • data i miejsce sporządzenia odpisu aktu małżeństwa, oznaczenie aktu małżeństwa i informacja o opłacie skarbowej

   XIV. Pieczęcie i podpis

   Metryka zgonu[edytuj | edytuj kod]

   Odpis skrócony aktu zgonu[edytuj | edytuj kod]

   Odpis skrócony aktu zgonu

   Urzędowy wzór skróconego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji:

   I. Dane osoby zmarłej

   II. Czas i miejsce zgonu/znalezienia zwłok

   • Data zgonu
   • Godzina zgonu
   • miejsce zgonu
   • data znalezienia zwłok
   • godzina znalezienia zwłok
   • miejsce znalezienia zwłok

   III. Dane małżonka osoby zmarłej

   • nazwisko
   • imię
   • nazwisko rodowe
    Dane te podaje się tylko, jeśli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim w chwili śmierci (tzn. nie podaje się ich w przypadku ustania małżeństwa, np. przez zgon małżonka lub rozwód, przed śmiercią osoby, której akt dotyczy).

   IV. Dane rodziców osoby zmarłej

   • imię (imiona)
   • nazwisko rodowe

   V. Informacje o odpisie

   • data i miejsce sporządzenia odpisu, numer aktu zgonu, którego dotyczy odpis, opłata skarbowa

   VI. Pieczęcie i podpis

   Odpis zupełny aktu zgonu[edytuj | edytuj kod]

   Odpis zupełny aktu zgonu, str. org/wiki/Plik:Akt_zgonu_zupelny_2_z_2_2015. org/wikipedia/commons/thumb/5/54/Akt_zgonu_zupelny_2_z_2_2015. jpg/150px-Akt_zgonu_zupelny_2_z_2_2015. jpg/225px-Akt_zgonu_zupelny_2_z_2_2015. jpg/300px-Akt_zgonu_zupelny_2_z_2_2015. jpg 2x" data-file-width="748" data-file-height="1058"/>

   Odpis zupełny aktu zgonu, str. 2

   Urzędowy wzór zupełnego odpisu aktu zgonu przewiduje umieszczenie następujących informacji:

   I. Dane osoby zmarłej

   V. Dane podmiotu, który zgłosił zgon

   • imię
   • nazwa podmiotu

   VI. Imię i nazwisko biegłego, jeżeli brał udział w czynności

   VII. Imię i nazwisko tłumacza, jeżeli brał udział w czynności

   VIII. Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował małżeństwo

   IX. Wzmianki dodatkowe

   X. Adnotacje

   XI. Informacje o odpisie

   XII. 82ny_aktu_zgonu_osoby_o_nieustalonej_to. BCsamo. 9Bci">Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości[edytuj | edytuj kod]

   Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, str. org/wiki/Plik:Odpis_aktu_zgonu_NN_2_z_2. org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Odpis_aktu_zgonu_NN_2_z_2. jpg/150px-Odpis_aktu_zgonu_NN_2_z_2. jpg/225px-Odpis_aktu_zgonu_NN_2_z_2. jpg/300px-Odpis_aktu_zgonu_NN_2_z_2. jpg 2x" data-file-width="752" data-file-height="1060"/>

   Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości, str. 2

   Z aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości wydaje się tylko odpisy zupełne.

   I. Czas i miejsce zgonu/znalezienia zwłok

  • miejsce znalezienia zwłok
  • okoliczności znalezienia zwłok

  II. Opis osoby zmarłej

  • płeć
  • przypuszczalny wiek
  • opis zewnętrznego wyglądu zwłok
  • opis odzieży oraz innych przedmiotów znalezionych przy osobie zmarłej

  III. Oznaczenie jednostki Policji lub wskazanie prokuratora w przypadku dokonania zawiadomienia o znalezieniu zwłok w stanie lub w okolicznościach uniemożliwiających ich identyfikację lub oznaczenie podmiotu leczniczego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

  IV. Imię i nazwisko kierownika urzędu stanu cywilnego, który zarejestrował zgon

  V. Wzmianki dodatkowe

  VI. Adnotacje

  VII. Informacje o odpisie

  VIII. Pieczęcie i podpis

  Odpisy międzynarodowe[edytuj | edytuj kod]

  Istnieją trzy rodzaje odpisów międzynarodowych:

  • formularz A (odpis skrócony aktu urodzenia),
  • formularz B (odpis skrócony aktu małżeństwa) oraz
  • formularz C (odpis skrócony aktu zgonu).

  Odpisy te zawierają rubryki z tytułami w języku polskim, francuskim i niemieckim, a ponadto objaśnienia w językach: angielskim, chorwackim, hiszpańskim, greckim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, słoweńskim, tureckim i serbskim. Wzory tych formularzy reguluje konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, której członkiem jest Polska.

  Odpisy międzynarodowe wydane w Polsce są dokumentami uznawanymi (bez dodatkowych tłumaczeń czy legalizacji) w państwach, które ratyfikowały konwencję nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego[1], czyli w:

  • Austrii,
  • Belgii,
  • Francji,
  • Grecji,
  • Hiszpanii,
  • Holandii,
  • Luksemburgu,
  • Niemczech,
  • Polsce,
  • Portugalii,
  • Włoszech,
  • Szwajcarii,
  • Turcji.

  Odpisy międzynarodowe sporządzone w wyżej wymienionych państwach uznawane są także w Polsce. Konwencja zabrania pobierania za wydanie odpisu międzynarodowego opłaty wyższej niż za wydanie odpisu skróconego.

  Alternatywnym (i bardziej kosztownym) sposobem legalizacji odpisu polskiego aktu stanu cywilnego do użytku w innym kraju jest przetłumaczenie go przez tłumacza przysięgłego, a następnie poświadczenie (np. org/wiki/Apostille" title="Apostille">apostille) tłumaczenia przez właściwy urząd. W przypadku wydania apostille do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Polsce odpowiednim urzędem jest Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych[2].

  Odpisy wydawane przez archiwa państwowe[edytuj | edytuj kod]

   Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

  Odpisy wydawane przez parafie[edytuj | edytuj kod]

  Odpisy wydawane przez archiwa kościelne[edytuj | edytuj kod]

  Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Liste des Conventions état des signatures, des ratifications et des adhésions au 15. 12. 2011. [dostęp 2017-10-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-20)].
  2. Apostille i legalizacja dokumentów. msz. pl.

  Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 83-7334-518-3
  • Encyklopedia. Prawo – nie tylko dla prawników, Wydawnictwo Park, wyd. III, Bielsko-Biała 2001, ISBN 83-7266-044-1, str. 22-25

  Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

  Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

  summary description of

  summary of the

  Poniżej przedstawiamy skrócony opis i ceny naszych najpopularniejszych cegieł. Taki skrócony opis zapewne by wystarczył. EN-PL_20334138">Skrócony opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje:

  The short description of the research project must include the following information:Nakieruj myszkę na zdjęcie, aby przeczytać jego skrócony opis lub w niego kliknij, aby przenieść się do pełnego opisu. Point the mouse at the picture to read short description or click it to move to the full description. EN-PL_18959724">Rozdział 2 zawiera skrócony opis teoretycznych i koncepcyjnych rozważań łączących szkolenie z cyklem ekonomicznym. Section 2 provides a brief overview of the theoretical and conceptual reasoning that links training to the economic cycle. EN-PL_5971918">Aby zobaczyć skrócony opis, zapraszamy na główną stronę UK Millionaire Maker. For a brief overview, please visit the main UK Millionaire Maker page. EN-PL_342460">Skrócony opis Szeroki zestaw akcesoriów niezbędnych podczas lekcji geometrii znajdzie swoje miejsce w plecaku każdego ucznia. Brief description A wide set of accessories necessary during geometry lesson will find its place in every student's school bag. EN-PL_28023322">Skrócony opis Piękna spiralna klatka schodowa z okrągłym szklanym sufitem. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Short+description" rel="nofollow">Short description Beautiful spiral staircase with a round glass ceiling. EN-PL_32253500">Dwory i pałace Skrócony opis Na fotografii klatka schodowa opuszczonego pałacu na Opolszczyźnie, we wsi Łączany. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Short+description" rel="nofollow">Short description The photograph of the staircase of an abandoned Palace on the territory of Opole province, in the village Łączany. EN-PL_20292732">Skrócony opis: Celem wykładu jest przedstawienie często wykorzystywanych w praktyce metod i technik przetwarzania języków naturalnych, przede wszystkim technik przetwarzania składniowego i semantycznego. elective monographs Short description: The aim of the lecture is to present practical methods and techniques of natural language processing. EN-PL_5450304">Skrócony opis: Domain-Driven Design wraz z Event Sourcingiem pozwala na jasne i jednoznaczne zdefiniowanie trzonu biznesu i organizuje development, stawiając nacisk na cele biznesowe. English Short description: Domain-Driven Design with Event Sourcing allows to easily and clearly define core business logic and ensures that development process will focus on business goals. EN-PL_8377805">Skrócony opis przedmiotu zamówienia:Skrócony opis stanu wiedzy:To oczywiście bardzo skrócony opis, jeżeli ktoś jest zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na temat SCRUMa, polecam lekturę fachowej literatury. This is obviously a very brief description, if someone is interested in expanding their knowledge about Scrum, I recommend reading professional literature. EN-PL_16501079">Bardzo skrócony opis zakresu: (dokładniejszy macie u mnie na blogu)Very brief description of the scope: (you have more information on my blog)Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie (wnioski). Summaries of the review papers must include 1400-1800 characters with spaces and must be subdivided into: introduction and purpose of the work, brief description of the state of the art, summary (conclusions). EN-PL_20839260">Definicja: Plan opracowywany dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej. Plan is prepared for the forest on the area of at least 10 ha, which constitutes a compact forest complex. The plan contains a brief description of forest and land designated for afforestation and basic tasks concerning forest management. EN-PL_8973013">Umożliwia stworzenie wizytówki firmy (w wielu wersjach językowych) zawierającej pełne dane kontaktowe, branżę, opis, skrócony opis, słowa kluczowe, galerię zdjęć oraz lokalizację firmy na mapie. Company information feature Enables your business to create a business page (multilanguage) containing full contact information, business sector, description, short description, tags, photo gallery and location on the map. EN-PL_12454760">Z kolei skrócony opis budowy i dzialania magnokraftu zawarty jest na stronie internetowej o magnokraftach, a także w podrozdziale D10. 1 z monografii "Totalizm". In turn a brief description of the design and operation of Magnocrafts is provided on separate web pages on Magnocrafts, as well as in subsection D10. 1 of monograph "Totalizm". EN-PL_15845684">Skrócony opis Krótki przegląd głównych funkcji drukarki obejmujący:A brief overview of key features of the printer, including:

  Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

  Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 93 ms.

  DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

  Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

  Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

  Wykaz wyrażeń: 801-1200

  Skrócony opis Fujitsu Mpf3153at

  Bezpośredni link do pobrania Skrócony opis Fujitsu Mpf3153at

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Skrócony opis Fujitsu Mpf3153at