Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi 28ld5200e

Hitachi 28ld5200e to wielofunkcyjny telewizor LED o wysokiej rozdzielczości, umożliwiający odbiór obrazu w jakości HD. Jest to doskonałe urządzenie do oglądania filmów, grania w gry i korzystania z innych aplikacji, które oferuje platforma internetowa. Przed zainstalowaniem i użyciem tego telewizora należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać wszystkich przepisów i wskazówek. Przede wszystkim należy upewnić się, że zasilanie jest odpowiednio zainstalowane i bezpieczne, aby uniknąć ewentualnych szkód i obrażeń. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących instalacji, aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje tego telewizora.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi 28ld5200e

Możesz przejść na stronę główną serwisu uodo. pl

Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, Prezesa Głównego Urzędu Miar i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie stosowania przepisów i norm technicznych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy stacji tankowania wodoru

Rozwój stacji tankowania wodoru jest istotnym elementem budowy gospodarki wodorowej. Biorąc pod uwagę, że proces budowlany tego rodzaju instalacji nie jest uregulowany w przepisach krajowych w sposób kompleksowy i wyczerpujący, oraz że istnieją międzynarodowe normy techniczne wyznaczające standardy bezpieczeństwa w tym zakresie, przyjmujemy niniejsze stanowisko w celu wskazania najlepszych dostępnych norm BAT (best available technology), jako właściwych do stosowania w procesie inwestycyjnym budowy stacji tankowania wodoru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. )wskazano, że obiekt budowlany, jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dodatkowo, projektowana ustawa o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wprowadzi wkrótce definicję stacji wodoru i podstawowe wymagania dot. jej budowy i eksploatacji.

Stacja tankowania wodoru jest obiektem budowlanym stanowiącym całość użytkowo-funkcjonalną. W związku z tym, jej projektowanie, budowę, dopuszczenie do eksploatacji oraz zasady eksploatacji regulują liczne akty normatywne dotyczące aspektów budowlanych, technicznych, bezpieczeństwa, czy środowiskowych. Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, istnieją normy techniczne – krajowe i międzynarodowe, które na bieżąco systematyzują dostępną wiedzę techniczną i wyznaczają najwyższe standardy budowy takich obiektów. Brak regulacji krajowej w danej kwestii nie uniemożliwia zatem budowy stacji wodoru. Oznacza jedynie, że w tym zakresie, inwestor ma pewną dowolność ograniczoną innymi przepisami oraz obowiązkiem zachowania należytej staranności i odpowiednich standardów, co sugeruje np. zastosowanie ww. norm technicznych.

W związku z powyższym, przy projektowaniu, budowie oraz użytkowaniu stacji tankowania wodoru należy stosować w szczególności przepisy niżej wymienionych aktów prawnych. Sugeruje się wykorzystywanie wskazanych norm technicznych, które mają charakter przykładowy i należy je stosować w sposób dobrowolny.

Skróty i definicje:

HRS – Hydrogen Refueling Station (stacja tankowania wodoru)

ISO – International Organization for Standardization

SAE – SAE International, wcześniejsza nazwa: Society of Automotive Engineers

NFPA – National Fire Protection Association

I. Budowa i projektowanie stacji tankowania wodoru

Akty prawne:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 1333 z późn. zm. );
 2. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2021 r., poz. 247);
 3. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 741);
 4. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. z 2021 r. poz. 272 t. j. );
 5. ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. 2021 r. 756);
 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r., poz. 1065 z późn. );
 7. rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. z 2016 r. 124 z późn. );
 8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. 2019 r., poz. 1644);
 9. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. 2003 nr 135 poz. 1269);
 10. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. 2016 poz. 1036);
 11. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. z 2012 r., poz. 1468);

Polskie Normy oraz inne normy i standardy techniczne:

 • norma ISO 19880-1:2020 – norma określająca minimalne wymagania dotyczące projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajności publicznych i niepublicznych stacji paliw zaopatrujących lekkie pojazdy drogowe (np. pojazdy elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe) w wodór gazowy;
 • norma PN-EN 17127:2021-04 – zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania;
 • norma ISO 17268 – norma dotycząca urządzeń podłączających i służących do tankowania wodoru w stanie gazowym w pojazdach silnikowych;
 • norma ISO 22734-1 – norma określająca konstrukcję, wymogi bezpieczeństwa i wymagania eksploatacyjne dla urządzeń do wytwarzania wodoru za pomocą elektrolizy wody;
 • norma SAE J2600 – norma dotycząca projektowania i badanie dysz, złączy i zbiorników do tankowania sprężonym wodorem;
 • norma SAE J2579 – norma określająca wymogi dla zbiorników przechowujących wodór;
 • norma ISO/TS 20100/, norma ISO 19880-1:2020 – normy określające charakterystykę zewnętrznych publicznych i niepublicznych stacji paliwowych, które wydają wodór gazowy stosowany jako paliwo do pojazdów lądowych wszystkich typów, nie obejmują zastosowań domowych i przydomowych do zasilania pojazdów lądowych.
 • II. Ochrona przeciwpożarowa

  Stacje tankowania wodoru należy, biorąc pod uwagę ich przewidywany okres użytkowania, projektować, budować, utrzymywać oraz eksploatować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

  W przedmiotowym zakresie zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne i źródła wiedzy technicznej.

 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. 869);
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. z 2020 r. 1333 z poźn. );
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 716);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 1219 z późn. );
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04. 04. 2011, str. 5);
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 215 z późn. );
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z 2019 r., poz. );
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. z 2009 r. r 124, poz. 1030);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. z 2015 r., poz. 2117);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. z 2010 r., nr 109 poz. 719 z późn. );
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. z 2010 r. nr 138, poz. 931);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. z 2016 r., poz. 138);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 z późn. );
 • rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. 1830 z późn. );
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. z 2004 r., nr 7, poz. 59).
 • Polskie Normy oraz inne normy i standardy techniczne:

 • PN-ISO 14687:2002 Paliwo wodorowe – Specyfikacja produktu;
 • PN-ISO 13984:2002 Ciekły wodór – Układ napełniania paliwem pojazdów lądowych;
 • PN-EN ISO 17268:2020 Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem;
 • PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe – Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – Gazowe atmosfery;
 • EN ISO 80079 – Atmosfery wybuchowe;
 • PN-EN 62305 – seria norm określających ochronę odgromową obiektów budowlanych – (wszystkie części);
 • ISO 16111:2018 Transportable gas storage devices – Hydrogen absorbed in reversible metal hydride;
 • ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen – Fuelling stations – Part 1: General requirements;
 • ISO 22734:2019 Hydrogen generators using water electrolysis – Industrial, commercial, and residential applications;
 • ISO 14687:2019 Hydrogen fuel quality – Product specification;
 • ISO 16110-1:2007 Hydrogen generators using fuel processing technologies – Part 1: Safety;
 • ISO 16110-2:2010 Hydrogen generators using fuel processing technologies – Part 2: Test methods for performance;
 • ISO/TR 15916:2015 Basic considerations for the safety of hydrogen systems;
 • ISO 13984:1999 Liquid hydrogen – Land vehicle fuelling system interface;
 • ISO/TS 20100:2008 Gaseous hydrogen – Fuelling stations;
 • NFPA 2 Hydrogen Technologies Code;
 • NFPA 15 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.
 • III. Przepisy i normy użytkowania infrastruktury wodorowej:

  Akty prawne:

 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. z 2019 r. 211);
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. 1036);
 • rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. 1008).
 • norma PN-EN 17127:2021-04 – norma określająca minimalne wymagania zapewniające interoperacyjność punktów tankowania wodoru, w tym procedury tankowania, w celu dostarczenia gazowego wodoru do pojazdów drogowych (np. pojazdów elektrycznych z ogniwem paliwowym), które spełniają wymagania obowiązujących przepisów dla takich pojazdów;
 • norma SAE J2601 – norma określająca m. in. limity tankowania (temperatura tankowania, maksymalny przepływ wodoru itp. ) sprężonym wodorem dla lekkich pojazdów;
 • norma SAE J2799 – norma umożliwiającego zharmonizowanego opracowania i wdrożenia interfejsów tankowania wodoru
 • norma ISO 19880 – norma określająca minimalne wymagania dotyczące projektowania, instalacji, rozruchu, eksploatacji, kontroli i konserwacji, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz, w stosownych przypadkach, wydajności publicznych i niepublicznych stacji paliw zaopatrujących lekkie pojazdy drogowe (np. pojazdy elektryczne wyposażone w ogniwa paliwowe) w wodór gazowy.
 • IV. Przepisy i normy w zakresie transportu wodoru:

  Akty prawne

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 272);
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 756);
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. – akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.
 • V. Przepisy i normy w zakresie jakości/czystości wodoru:

 • norma SAE J2719 – norma określająca jakość paliwa wodorowego dla komercyjnych pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe;
 • norma PN-EN 17124 – norma określająca parametry jakościowe paliwa wodorowego i odpowiedniego zapewnienia jakości w celu zapewnienia jednolitości wodoru jako produktu przeznaczonego do stosowania w systemach polimerowych ogniw paliwowych pojazdów drogowych;
 • norma ISO 14687:2019 – norma określająca charakterystykę jakościową paliwa wodorowego.
 • VI. Przepisy w zakresie prawnej kontroli metrologicznej

  Odmierzacze wodoru nie są aktualnie objęte prawną kontrolą metrologiczną. Objęcie ich taką kontrolą będzie w przyszłości uzasadnione z punktu widzenia zapewnienia wiarygodności obrotu wodorem. Nie są jednak aktualnie prowadzone prace w tym kierunku.

  Niniejsze stanowisko ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wiążącej interpretacji przepisów prawa. W szczególności nie może stanowić podstawy jakichkolwiek rozstrzygnięć ani roszczeń.

  Przywoływane w niniejszym dokumencie specyfikacje techniczne i normy międzynarodowe powinny być traktowane jako przykładowe, niewyczerpujące i do dobrowolnego stosowania. Takie podejście umożliwi korzystanie z innych specyfikacji technicznych, które mogą pojawić się w przyszłości odzwierciedlając postęp techniki w regulowanym obszarze.

  Sok

  W przepisach tradycyjnej medycyny zaleca się przechowywanie liści aloesu w lodówce przed wyciśnięciem soku. Jednak w przypadku leczenia trądziku nie jest to tego warte. Aby wyeliminować wysypki, używa się tylko soku ze świeżo zebranych liści: po 3 godzinach ich moc lecznicza maleje.

  Do celów kosmetycznych i leczniczych zaleca się stosowanie dolnych liści rośliny (najdłuższych i mięsistych). Powinny być starannie cięte ostrym nożem u podstawy. Uważa się, że aloes ma właściwości lecznicze, jeśli ma co najmniej 3 lata.

  Aby leczyć trądzik, musisz użyć soku ze świeżo zebranych liści aloesu.

  Używaj w najczystszej postaci

  • Świeżym sokiem z aloesu codziennie rano i wieczorem wycieraj ropne stany zapalne, trądzik i ich ślady, czarne kropki, zaskórniki (trądzik) na twarzy i ciele, aż do zniknięcia nacieków.
  • Zwilż kawałek gazy sokiem i przykryj twarz ściereczką na 15-20 minut, w razie potrzeby nawilżając. Nakładaj kompres co 7 dni, aż zniknie trądzik.

  Jeśli stosowaniu nierozcieńczonego soku z aloesu towarzyszy dyskomfort, należy go rozcieńczać wodą w stosunku 1:1 lub łączyć z innymi składnikami.

  Balsamy

  • Połącz sok z aloesu i alkohol lub wódkę, zachowując stosunek 4: 1. Umieść kompozycję do przechowywania w lodówce, wlewając do ciemnego szklanego pojemnika.
  • Wlej 10 ml alkoholu salicylowego do 50 ml wody mineralnej. W powstałym roztworze wymieszaj 2-3 łyżki soku. Produkt wsypać do szklanego pojemnika i przechowywać w lodówce.

  Użyj tej lub innej mieszanki do leczenia punktowego trądziku 1-2 razy dziennie.

  Tonik z nalewką z nagietka

  Połącz 3 łyżki soku z aloesu z 2 łyżkami nagietka nasączonego alkoholem. Środek rozcieńczyć 50 ml wody mineralnej bez gazu. Wytrzyj obszary skóry pokryte wysypką 2 razy dziennie.

  Do stosowania lokalnego (tylko na wysypki) można łączyć sok z aloesu z nalewką z nagietka w równych proporcjach i nie rozcieńczać wodą. Takie narzędzie jest używane przez 1-2 tygodnie (nie więcej), po czym konieczna jest przerwa.

  Nalewka alkoholowa z nagietka wzmacnia przeciwzapalne i antyseptyczne właściwości aloesu

  Papla

  1. Połącz 15 ml gliceryny, 10 ml alkoholu kamforowego.
  2. Rozpuścić w 1 g kwasu mlekowego i 5 g siarki.
  3. Do powstałej mieszanki dodaj 2 łyżeczki soku z aloesu.
  4. Całość rozcieńczyć 120 ml wody destylowanej.

  Codziennie potraktuj przygotowanym środkiem na wysypkę, wstrząsając pojemnikiem z zacierem przed użyciem.

  Maść

  Połącz miód (2 łyżki stołowe) i sok z aloesu (1 łyżka stołowa). Raz dziennie leczyć wysypki gotową pastą, a po kwadransie usuwać resztki ciepłą wodą.

  Domowa maść z miodem i aloesem – skuteczny i łatwy w przygotowaniu środek na wysypki

  Balsamy

  Wymieszaj łyżkę oliwy z oliwek z taką samą ilością soku z aloesu. Zwilżyć kompozycją kawałek gazy i złóż tkaninę na 2-4 warstwy. Umieść bandaż na obszarze problemowym, napraw za pomocą opaski. Taki kompres ma utrzymać przez całą noc. Musisz powtórzyć procedurę, aż wysypka zostanie wyeliminowana.

  Podczas leczenia czyraku na ciele można zostawić opatrunek na jeden dzień, zmieniając go co 24 godziny na świeży. Przed nałożeniem kompresu zaleca się oczyszczenie skóry mydłem smolistym.

  Maski na twarz

  • Rozcieńczyć 2 łyżeczki niebieskiej lub czarnej glinki sokiem z aloesu, aby uzyskać konsystencję zbliżoną do kwaśnej śmietany.
  • 1-2 łyżki soku wzbogacić 2-3 kroplami olejku z drzewa herbacianego (można zastąpić olejkiem goździkowym, lawendowym lub jodłowym).
  • Wymieszaj łyżeczkę soku z aloesu z taką samą ilością miodu (jeśli produkt jest kandyzowany, możesz go trochę podgrzać w łaźni parowej).
  • Przygotuj maskę według poprzedniego przepisu i wymieszaj z mieszanką 1-2 krople jodu i taką samą objętość nadtlenku wodoru.

  Pozostaw miksturę na 15-20 minut na wcześniej oczyszczonej twarzy. Usuń je ciepłą wodą. Zabieg ma być przeprowadzany raz w tygodniu.

  Tandem z olejku eterycznego z aloesu i lawendy – skuteczna mieszanka na trądzik

  Stosując kompozycję do leczenia skóry suchej i wrażliwej, zaleca się dodanie do maski 1 łyżki stołowej składnika nawilżającego (oliwa z oliwek, żółtko jajka, krem, awokado).

  W każdej domowej mieszance, aby wzmocnić jej działanie, możesz dodać 1-2 łyżeczki soku z aloesu.

  Peelingi

  Kompozycje należy nakładać na zwilżoną skórę ruchami pocierającymi, pozostawić na 3-5 minut, a następnie zmyć ciepłą wodą.

  • Dla skóry tłustej. Rozcieńczyć pokruszone ziarna kawy (łyżkę stołową) sokiem z aloesu do konsystencji płynnej pasty.
  • Na sucho i normalnie. W łyżce zmielonego herkulesa wymieszaj taką samą ilość soku z aloesu i łyżeczkę oliwy z oliwek. Rozcieńczyć wodą do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
  Płatki owsiane oczyszczą skórę z martwych cząstek i innych zanieczyszczeń.

  trawa lód

  1. Przygotuj wywar ziołowy. Zalej 200 ml wrzącej wody 2 łyżki nagietka (odpowiednia jest również szałwia lub rumianek) i gotuj w łaźni parowej przez 5-10 minut. Fajnie, filtruj.
  2. Do wywaru dodać 2-3 łyżki soku z aloesu.
  3. Wlej kompozycję do foremek na lód i wyślij do zamrażarki.

  Gdy produkt stwardnieje, można go stosować do codziennego porannego wcierania skóry twarzy.

  Ziołowy lód wzbogacony sokiem z aloesu nie tylko zlikwiduje trądzik, ale także przywróci koloryt skóry

  Odchodzi

  Napar

  1. Oddziel i umyj 15 liści aloesu, pokrój je wzdłuż.
  2. Zalej surowce połową szklanki gorącej wody (wrząca woda powinna lekko ostygnąć).
  3. Pozostaw na 20-30 minut, odcedź.

  Przetrzyj twarz przygotowanym naparem 2-3 razy dziennie. Zastosuj środek zaradczy, aż wysypka zniknie.

  Wywar

  2 łyżki drobno posiekanych liści zalej pół szklanki wrzącej wody i trzymaj na małym ogniu przez 10-15 minut. Odcedzić po schłodzeniu. Nakładaj produkt do codziennego wycierania skóry 2 razy dziennie.

  Zastosowania (na czyraki, wen, ropne wysypki)

  Pokrój liść aloesu wzdłuż, usuń ostre kolce i przymocuj miąższ do formacji. Napraw taki osobliwy kompres ziołowy za pomocą plastra, pozostawiając go na noc. Codziennie przed pójściem spać należy aplikować aż do oczyszczenia skóry.

  maski

  • Dla skóry tłustej. Drobno posiekaj liście aloesu i dodaj łyżkę surowca do ubitego białka. Dodaj łyżeczkę soku z cytryny.
  • Do suchej twarzy. Zmieszaj do pół łyżki miąższu z aloesu na taką samą objętość zmielonych płatków owsianych i gliceryny. Do kompozycji wlej wystarczającą ilość wody mineralnej, aby konsystencja stała się wygodna do aplikacji.
  • Do skóry normalnej. W łyżce posiekanych liści aloesu wymieszaj taką samą ilość startego jabłka z puree ziemniaczanym.

  Preparaty należy nakładać na czystą i suchą skórę twarzy na 15-20 minut co 7-10 dni. Usuń je ciepłą bieżącą wodą.

  Miąższ liści aloesu dodawany jest do domowych maseczek, aby pozbyć się trądziku i nawilżyć skórę.

  Olej

  Gotowanie

  1. Pokrój odpowiednie liście aloesu, dobrze spłucz i rozprowadź na ręczniku do wyschnięcia.
  2. Owiń surowiec kawałkiem naturalnego materiału i wstaw do lodówki na 12 dni.
  3. Oddziel miąższ z liści i umieść w pojemniku z ciemnego szkła.
  4. Zalej wszystko nierafinowanym, tłoczonym na zimno olejem roślinnym (odpowiednie są oliwki, migdały, słoneczniki, kiełki pszenicy). Na każde 10 g miąższu potrzeba 90 ml oleju.
  5. Zamknij pojemnik kompozycją i nalegaj w temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu przez 14 dni. Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem co 2-3 dni.
  6. Odcedź gotowy produkt i dodaj 1 kapsułkę witaminy E, aby wydłużyć jego trwałość.

  Do przygotowania ekstraktu z oleju aloesowego odpowiedni jest dowolny nierafinowany olej roślinny tłoczony na zimno.

  Użyj na trądzik

  • Trądzik leczyć czystym ekstraktem 1-2 razy dziennie, aż wysypka zniknie. Możesz dodać olejki eteryczne z lawendy, jodły, drzewa herbacianego (2-3 krople na 1-2 łyżki produktu). Taki środek wzmocni działanie środka zaradczego.
  • Zakupione kremy pielęgnacyjne wzbogacić produktem dodając pół łyżeczki olejku do 2 łyżek produktu kosmetycznego.
  • Zmieszaj 2-3 łyżeczki z domowymi maseczkami na twarz. Kompozycję z olejkiem aloesowym do cery suchej można stosować raz na 7 dni, do cery tłustej raz na 2-3 tygodnie.

  Nierozcieńczony ekstrakt z oleju z aloesu może być stosowany tylko miejscowo na trądzik, ponieważ może zatykać pory, pogarszając sytuację z dużą ilością trądziku.

  Przeciwwskazania i możliwe szkody

  Zewnętrzne stosowanie aloesu jest przeciwwskazane w przypadku jego indywidualnej nietolerancji i obecności nowotworów na skórze.

  Przed użyciem jakiejkolwiek kompozycji należy sprawdzić reakcję skóry na nią. Niewielki produkt będzie musiał być nakładany na nadgarstek na 8-10 minut. Jeśli po 24 godzinach nie pojawią się żadne negatywne reakcje (zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie, podrażnienie i inne), możesz użyć mieszanki.

  Produkty zawierające alkohol nie są zalecane do skóry suchej i wrażliwej.

  Peelingi są używane tylko w celu zapobiegania pojawianiu się wysypek. Przy dużej ilości trądziku ich stosowanie może pogorszyć sytuację.

  Leczenie skóry kostkami lodu jest przeciwwskazane w:

  • alergie na zimno;
  • kuperoza;
  • blisko położone statki;
  • nadmiernie sucha i wrażliwa skóra.

  Powinieneś również zrezygnować z procedury w zimnych porach roku.

  Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi 28ld5200e

  Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi 28ld5200e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Hitachi 28ld5200e