Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus Vc209d

Procedura instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus VC209D jest prosta i szybka. Pierwszym krokiem jest wybranie rodzaju instalacji, która może być wykonana za pomocą płyty CD lub przez Internet. Następnie należy zainstalować sterowniki na komputer, aby monitor mógł poprawnie współpracować z systemem operacyjnym. Gdy sterowniki zostaną zainstalowane, można podłączyć monitor do komputera, a następnie uruchomić go, aby korzystać z niego.

Ostatnia aktualizacja: Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus Vc209d

Przedmiot nie jest aktualnie prowadzony!

Kod Erasmus: 14. 1

Kod ISCED: 0312

Punkty ECTS:brak danych

Język:polski

  1. Integracja, istota, aspekty i koncepcje integracyjne. 2. Zakres przedmiotowy integracji europejskiej. 3. Uwarunkowania integracji europejskiej. 4. Instytucjonalizacja idei integracji zachodnioeuropejskiej (EWWiS, EWG, EUROATOM). 5. Od Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej. 6. Status prawny Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich. 7. Struktura Unii Europejskiej. 8. Terytorialny wymiar integracji europejskiej. 9. Kryteria członkostwa w UE. Procedury osiągania członkostwa w UE. 10. Etapy rozszerzania integracji europejskiej. Perspektywy. 11. Instytucje UE. Typologia instytucji. Charakter prawny, skład, struktura i kompetencje. 12. Partie polityczne i grupy interesu na poziomie wspólnotowym. 13. Budżet UE. 14. Unia gospodarcza i walutowa. 15. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. 16. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w UE. 17. Polityka regionalna i rolna. Fundusze i programy wspólnotowe. 18. Obywatel UE. 19. Polska w UE.

  Rodzaj przedmiotu

  fakultatywne

  Literatura

  J. Barcz (red. ), Prawo UE. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003- E. Haliżak, S. Parzymies (red. ), Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, Warszawa 2002- E. Wiaderny-Bidzińska, Polityczna integracja Europy Zachodniej, Toruń-Warszawa 1999 - C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000- K. A. Wojtaszczyk, P. Wawrzyk, Integracja europejska. Wybrane problemy prawne, Warszawa 1999- Z. Wysokińska, J. Witkowska, Integracja europejska. Rozwój rynków, Warszawa-Łódź 2002- Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa 2003- E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red. Przygotowania Polski do członkostwa, Warszawa 2001- M. Nadolski, Z dziejów integracji europejskiej, Warszawa 2004- K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głebocka, Integracja europejska: od jednolitego rynku do unii walutowej, Warszawa 2004- K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003- W. Wedenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Gliwice 2002- K. Wojtaszczyk, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005

  Więcej informacji

  The Commission has also published a Handbook on Integration for policy-makers and [... ]

  practitioners16; a new edition of this

  [... ]

  publication is foreseen towards the end of 2006. do? uri=COM:2006:0409:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Komisja opublikowała równi podręcznik integracji dla praktyków i twórców [... ]

  polityk16; pod koniec 2006 r. przewidywane jest wznowienie tej publikacji. do? uri=COM:2006:0409:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  5. 7 The 2nd Commission handbook on integration for policy-makers and [... ]

  practitioners (28) recommends investing in social

  [... ]

  organisation and mobilisation, in structured communication and dialogue and in strengthening local integration networks. do? uri=OJ:C:2011:318:0069:0075:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  5. 7 W drugim wydaniu

  opracowanego przez Komisję podręcznika integracji dla ob odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie i wdrażanie

  [... ]

  polityki (28) zaleca się inwestowanie w mobilizację i organizację społeczną, w zorganizowane formy komunikacji i dialogu oraz wzmocnienie lokalnych sieci integracji. do? uri=OJ:C:2011:318:0069:0075:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  For further developments on the link

  [... ]

  between nationality, citizenship and

  integration of third-country nationals, see chapter 5 of the Handbook on integration for policy-makers and practitioners (third edition).

  eur-lex. do? uri=COM:2010:0602:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Informacje na temat innych zmian dotyczących powiązania między

  [... ]

  przynależnością

  państwową, obywatelstwem i integracją obywateli państw trzecich można znaleźć w rozdziale 5 „Podręcznika integracji dla osób odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie

  [... ]

  i wdrażanie polityki” (wydanie trzecie). do? uri=COM:2010:0602:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  In November 2004 the Commission published a Handbook on Integration for policy-makers and practitioners (6). do? uri=OJ:C:2006:318:0128:0136:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Podręcznik integracji dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki” (Handbook on Integration for policy-makers [... ]

  and practitioners) (6). do? uri=OJ:C:2006:318:0128:0136:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  It helped to draw up the Handbook on Integration (26 ) and the annual report on migration and integration (27). eu

  Przedstawiciele sieci wnieśli swój wkład w

  opracowanie podręcznika integracji (26) oraz sprawozdanie roczne na temat migracji i integracji (27). eu

  They decided to develop a handbook on integration for practitioners [... ]

  and policy makers. do? uri=COM:2004:0412:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Zadecydowano o stworzeniu podręcznika integracji dla praktyków [... ]

  i decydentów politycznych. do? uri=COM:2004:0412:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  The Commission also developed the

  first edition of the "Handbook on integration" in 2006 (the second [... ]

  edition was issued in May 2007)

  [... ]

  and is currently developing the website on integration. do? uri=COM:2007:0373:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Komisja opracowała również w 2006 r.

  pierwsze wydanie Podręcznika integracji” (drugie wydanie ukazało [... ]

  się w maju 2007 r. ), a obecnie

  [... ]

  przygotowuje stronę internetową na temat integracji. do? uri=COM:2007:0373:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  They will be invited to participate in the preparatory

  conferences in the framework of the Handbook on Integration. do? uri=COM:2005:0389:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Zostaną oni zaproszeni do uczestnictwa w konferencjach przygotowawczych

  związanych z zakresem tematycznym podręcznika integracji. do? uri=COM:2005:0389:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Common indicators have also been identified in support of the integration agenda (2). 2. 3 In pursuing the integration agenda, the EU maintains a institutional and communication infrastructure: a Network of national contact points on integration; the European Integration Forum, a platform for dialogue involving all stakeholders active in the field of integration; the European Web Site on Integration, the main focal point for

  [... ]

  direct exchanges of

  information, documentation and on-line data collection; a Handbook on Integration for policy-makers and practitioners; the European Integration [... ]

  Fund, which supports

  [... ]

  the efforts of EU Member States in enabling non-EU nationals to integrate into European society. do? uri=OJ:C:2012:181:0131:0136:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Określono również wspólne wskaźniki wspierające program integracji (2). 3 Realizacji programu integracji służy infrastruktura instytucjonalno-komunikacyjna UE: sieć krajowych punktów kontaktowych ds. integracji; europejskie forum integracji – platforma dialogu obejmująca wszystkie zainteresowane strony uczestniczące w procesie integracji; europejska witryna internetowa poświęcona integracji – główny punkt bezpośredniej wymiany

  [... ]

  informacji, dokumentacji i

  gromadzenia danych w sieci; Podręcznik integracji dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wdrażanie polityki; Europejski Fundusz Integracji [... ]

  wspierający działania

  [... ]

  podejmowane przez państwa członkowskie UE w celu umożliwienia obywatelom państw spoza UE integracji ze społeczeństwem europejskim. do? uri=OJ:C:2012:181:0131:0136:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  The actions suggested (described in the

  Annex) build upon the Handbook on Integration, the INTI Preparatory [... ]

  Actions and the proposed European Fund for Integration.

  Zaproponowane działania (opisane w

  Załączniku) bazują na Podręczniku integracji” oraz dzianiach przygotowawczych [... ]

  programu INTI, a także zaproponowanym Europejskim Funduszu Integracji.

  The 3rd Handbook on integration for policy-makers states that a [... ]

  dialogue platform is a civic space ‘in which to begin an

  [... ]

  open and respectful exchange of views among immigrants, with fellow residents, or with government’.

  W trzecim wydaniu podręcznika integracji dla osób odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie i wdrażanie polityki stwierdzono, że

  [... ]

  platforma dialogu jest przestrzenią obywatelską, w ramach której „można zainicjować otwartą i pełną szacunku wymianę poglądów między imigrantami, z innymi mieszkańcami lub z administracją publiczną”.

  3. 5. 7 The Forum could contribute to the

  Conferences on the Handbook on Integration and to National [... ]

  Contact Point meetings. do? uri=OJ:C:2009:027:0095:0098:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  3. 7 Forum mogłoby uczestniczyć w

  konferencji na temat podręcznika o integracji oraz w posiedzeniach [... ]

  krajowych punktów kontaktowych. do? uri=OJ:C:2009:027:0095:0098:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  In November 2004, the

  first edition of a Handbook on Integration for policymakers and [... ]

  practitioners was published.

  W listopadzie 2004 r. opublikowane zostało

  pierwsze wydanie Podręcznika integracji dla osób odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie i wdrażanie polityki”.

  In developing the Handbook on Integration they were effective in [... ]

  exchanging information and good practice and identifying priority areas.

  W trakcie opracowywania podręcznika integracji wykazały się one skutecznością [... ]

  przy wymianie informacji i dobrych praktyk

  [... ]

  oraz ustalaniu priorytetowych obszarów.

  The Commission has announced a second edition of the Handbook on Integration, an integration website, the creation of a European [... ]

  Integration Forum, and the reinforcement of the annual reports on migration and integration.

  Komisja zapowiedziała drugie wydanie podręcznika w sprawie integracji, stworzenie strony internetowej dotyczącej integracji oraz europejskiego [... ]

  forum integracji, a także udoskonalenie corocznych

  [... ]

  sprawozdań w sprawie migracji i integracji.

  The modules are a

  natural evolution of the 'Handbook on Integration for policy-makers and [... ]

  practitioners', (the 3rd edition

  [... ]

  of the Handbook is available on the European Web Site on Integration: http://ec. eu/ewsi/en/resources/detail. cfm? ID_ITEMS=12892). do? uri=COM:2011:0455:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Moduły te są

  naturalnym rozwinięciemPodręcznika integracji dla ob odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie i wdrażanie polityki”

  [... ]

  (trzecie wydanie podręcznika jest dostępne na europejskiej stronie internetowej poświęconej integracji: http://ec. do? uri=COM:2011:0455:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  the Handbook on Integration for policy-makers and [... ]

  practitioners, 13 three successive versions of which have been published;

  [... ]

  the Handbook’s purpose is to compile and disseminate good practices on various integration issues, such as ‘the mass media and integration’, ‘awareness-raising and migrant empowerment’, ‘acquisition of nationality and practice of active citizenship’, ‘immigrant youth, education and the labour market’. do? uri=COM:2011:0847:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  Podręcznik integracji dla osób odpowiedzialnych [... ]

  za kształtowanie i wdrażanie polityki13 – opublikowany w trzech kolejnych

  [... ]

  wersjach; celem podręcznika jest zebranie i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie różnych kwestii związanych z integracją, takich jak: „środki masowego przekazu i integracja”, „podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie pozycji migrantów”, „nabywanie obywatelstwa i praktyka aktywności obywatelskiej”, „młodzież ze środowisk imigracyjnych, kształcenie i rynek pracy”. do? uri=COM:2011:0847:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  42. welcomes the attention given in the

  second edition of the Handbook on integration to immigrant business [... ]

  support schemes, believes

  [... ]

  this type of scheme is essential so as to contribute to the real independence of women and calls on the Commission to support these initiatives, for instance professional and language training in the countries of origin

  eur-lex. eu

  Z zadowoleniem odnotował uwagę

  poświęconą w II edycji „Podręcznika integracji” dzianiom wspierającym [... ]

  przedsiębiorczość imigrantów

  [... ]

  i uznaje, że ten rodzaj działań ma zasadnicze znaczenie dla budowania faktycznej niezależności kobiet, a także zwraca się do Komisji o poparcie takich inicjatyw, jak szkolenie zawodowe i językowe w krajach pochodzenia. do? uri=OJ:C:2007:305:0048:0052:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  1. 23 considers it

  important, in accordance with the Commission's Handbook on integration, to

  eur-lex. do? uri=OJ:C:2007:146:0001:0009:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  1. 23 Zgodnie z zaleceniami podręcznika do integracji Komisji Europejskiej uważa [... ]

  za istotne co następuje

  eur-lex. eu

  The Council and the Representatives of the Governments of the Member States also welcome the publication by the Commission, in all

  [... ]

  official languages, of the

  second edition of the Handbook on Integration for policy-makers [... ]

  and practitioners and request

  [... ]

  the Commission to ensure that the editions be continued and it be disseminated widely throughout the Member States.

  europa. eu

  europa. eu

  Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich z zadowoleniem przyjmują także opublikowane

  [... ]

  przez Komisję we wszystkich

  językach urzędowych drugie wydanie Podręcznika integracji [... ]

  dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie

  [... ]

  i wdrażanie polityki oraz zwracają się do Komisji o dopilnowanie, by publikowano dalsze wydania tego podręcznika oraz by był on szeroko rozpowszechniany we wszystkich państwach członkowskich.

  europa. eu

  Three new initiatives from the

  [... ]

  Commission will appear

  in 2009: The third edition of the Handbook on Integration, the European Integration Forum, that [... ]

  will further involve

  [... ]

  civil society in the pursuit of our work, and an integration website that will act as a single portal for information about integration and promote the exchange of best practice among stakeholders in the area of integration.

  europarl. eu

  europarl. eu

  W 2009 r. pojawią się trzy nowe

  [... ]

  inicjatywy Komisji: ukaże się

  trzecie wydanie podręcznika integracji, powstanie Europejskie Forum Integracji, które ma służyć [... ]

  zwiększeniu zaangażowania

  [... ]

  społeczeństwa obywatelskiego w naszą pracę, a także strona internetowa poświęcona integracji — jedyny portal informacyjny na temat integracji, promujący wymianę najlepszych praktyk wśród interesariuszy w sferze integracji.

  europarl. eu

  These examples, together with other initiatives from within and outside the RSC partnership, will feed into

  [... ]

  the final project publication, a

  methodological handbook on integrating climate change [... ]

  adaptation and mitigation into regional growth.

  rscproject. org

  rscproject. org

  Te, jak i inne przykłady inicjatyw

  [... ]

  pochodzące z samego RSC i z zewnątrz,

  wejdą do końcowej publikacji projektu informatora metodologicznego [... ]

  na temat włączenia

  [... ]

  adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych w rozwój regionalny. org/docs/RSCnewsletterIssue5_July2011_PL. org

  1. 19 attaches particular importance to

  [... ]

  cooperation and information

  exchange (national contact points for integration – NCPI, the integration handbook, website on the integration issue). do? uri=OJ:C:2006:206:0027:0039:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  1. 19 postrzega współpracę i wymianę informacji jako

  [... ]

  niezwykle istotne (krajowe

  punkty kontaktowe ds. integracji, „podręcznik integracji, strony internetowe poświęcone zagadnieniom integracji). do? uri=OJ:C:2006:206:0027:0039:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  7. 4 welcomes the initiative of the

  European Commission to issue a handbook on immigration and integration during 2007, stresses that the [... ]

  Committee of the Regions,

  [... ]

  through its members, can provide a rich source of information and best practices in this area, and therefore calls on the European Commission to involve the Committee of the Regions as closely as possible in the preparation of this handbook

  eur-lex. eu

  7. 4 Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji

  Europejskiej polegającą na wydaniu w roku 2007 informatora na temat imigracji i integracji, podkreśla, [... ]

  że Komitet Regionów

  [... ]

  może stanowić dzięki swoim członkom bogate źródło informacji i najlepszych praktyk w tej dziedzinie, wnosi przeto, by Komisja Europejska włączyła go możliwie ściśle w prace nad owym informatorem. do? uri=OJ:C:2007:057:0039:0043:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  As the project draws to a close, the RSC partnership

  [... ]

  is preparing its

  final output: a handbook summarising knowledge gathered on the integration of climate change [... ]

  and low-carbon

  [... ]

  issues into regional development programmes and policies.

  Projekt dobiega końca, toteż

  [... ]

  partnerstwo RSC przygotowuje

  końcową publikację: informator podsumowujący zebraną wied na temat włączenia kwestii [... ]

  klimatycznych i kwestii

  [... ]

  niskoemisyjnych do regionalnych programów rozwoju i strategii.

  As part of the project "Methodology for modern business statistics (optimal

  [... ]

  sampling, model based

  estimation, data integration)" work is ongoing on the review of the Handbook on methods for European [... ]

  business statistics

  [... ]

  and on methodological developments in key areas such as integration of surveys, modern data collection methods and advanced estimation techniques. do? uri=COM:2011:0859:FIN:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  W ramach projektu „Metodologia nowoczesnej statystyki przedsiębiorstw (optymalny dobór

  [... ]

  próby, dokonywanie

  szacunków w oparciu o modele, integracja danych)” trwają prace nad aktualizacją podręcznika metod [... ]

  europejskiej statystyki

  [... ]

  przedsiębiorstw oraz nad rozwojem metodologii w najważniejszych obszarach, takich jak integracja badań, nowoczesne metody zbierania danych i zaawansowane techniki szacowania. do? uri=COM:2011:0859:FIN:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  In the context of public and corporate

  procurement, the integration of environmental and waste prevention criteria into calls for tenders and contracts, in line with the Handbook on environmental [... ]

  public procurement

  [... ]

  published by the Commission on 29 October 2004. do? uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  W kontekście zamówień publicznych i zaopatrzenia przedsiębiorstw – włączanie

  [... ]

  kryteriów związanych z ochroną

  środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów do zaproszeń do składania ofert i kontrakw, zgodnie z Podręcznikiem na temat ekologicznych zamówień publicznych, [... ]

  opublikowanym

  [... ]

  przez Komisję 29 października 2004 r. do? uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:PL:PDF" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eur-lex. eu

  In line with the

  [... ] approach advocated in the Handbook on Integration14 , the proposal calls [... ]

  on Member States to put in place policies aimed

  [... ]

  at preventing discrimination and achieving equality of opportunity.

  eur-lex. europa. eu

  eur-lex. eu

  Zgodnie z podejściem zalecanym w Podręczniku integracji14, we wniosku [... ]

  wezwano państwa członkowskie do realizacji strategii zapobiegających

  [... ]

  dyskryminacji oraz ukierunkowanych na wyrównywanie szans.

  eur-lex. eu

  Klasa zyska w szkole więcej, jeśli uczniowie będą ze sobą współpracować, dzielić się umiejętnościami, wspólnie pokonywać przeszkody. Oczywiście w imię wspólnego celu trzeba zrezygnować z części niezależności i podporządkować się wspólnie wypracowanym decyzjom. W tym rozdziale przyjrzymy się przyczynom współpracy państw, ich formom i skutkom.

  REXibihImmbrW1

  Unia Europejska to przykład najdalej na świecie posuniętej międzynarodowej integracji polityczno-gospodarczej

  Już wiesz

  • jak wygląda współczesna mapa polityczna świata;

  • gdzie na świecie leżą regiony wysoko rozwinięte, a gdzie rozwijające się;

  • na czym polega globalizacja.

  Nauczysz się

  • wyjaśniać, czym jest integracja państw;

  • wyjaśniać, dlaczego państwa dążą do integracji;

  • przedstawiać negatywne aspekty integracji;

  • wymieniać ważne ugrupowania integracyjne.

  i870cTmYp4_d5e162

  Ani zasoby naturalne, ani ludzkie nie są rozmieszczone równomiernie. Społeczeństwa wyrastają z odmiennych kręgów kulturowych, mają różne priorytety, dzieje i doświadczenia. Chcąc się rozwijać, uzyskiwać deficytowe dobra, rozszerzyć rynki na swoje towary, nawiązują między sobą współpracę. W najprostszej postaci jest to porozumienie dwóch krajów. Często zdarza się jednak, że współpracę podejmuje kilka, a nawet kilkanaście państw. Jako grupa zyskują więcej – ich współpraca się poszerza, czasem pogłębia. Dodatkowo, występując razem, są silniejsi w rozmowach z potęgami gospodarczymi i politycznymi.
  Właśnie dlatego powstają gospodarcze organizacje integracyjne. IntegracjaIntegracja oznacza zacieśnianie przez państwa przede wszystkim współpracy ekonomicznej, choć ona nie byłaby możliwa bez współpracy politycznej. Minusem, jak w każdej organizacji, jest rezygnacja z części niezależności – państwo członkowskie musi podporządkować się wspólnym decyzjom, nawet jeśli było im przeciwne.
  Duża liczba ugrupowań integracyjnych na świecie świadczy o przewadze zalet integracji nad jej wadami.

  R1KAcsksNq69S1

  Do 2028 roku ma powstać Afrykańska Wspólnota Gospodarcza (ang. African Economic Community, AEC), której zadaniem będzie koordynacja działań regionalnych wspólnot ekonomicznych w celu redukcji wysokich kosztów handlu

  i870cTmYp4_d5e204

  Najczęściej wyróżnia się 5 stopni integracji gospodarczej.

  • Najniższy – strefa wolnego handlustrefa wolnego handlu – gwarantuje swobodę przepływu towarów między krajami członkowskimi, czyli brak ceł i ograniczeń. Natomiast każdy z krajów określa własną politykę handlową wobec państw spoza organizacji.

  • Jeżeli państwa uzgodnią wspólną politykę celną, to osiągną wyższy stopień integracji – unię celnąunię celną.

  • Kolejny stopień – wspólny rynekwspólny rynek – oznacza dodatkowo swobodę przepływu ludzi, kapitału, usług i informacji.

  • Unia gospodarczaUnia gospodarcza to kolejny stopień integracji. Jej podstawową cechą jest wspólna polityka finansowa, w tym dotycząca podatków czy waluty. Na tym etapie pojawiają się ponadnarodowe instytucje koordynujące lub zarządzające, np. bank centralny emitujący i kontrolujący wspólną walutę.

  • Najbardziej zaawansowaną formą integracji jest unia politycznaunia polityczna ze wspólnym rządem. Państwa redukują swą podmiotowość, ponieważ decyzje podejmowane są w imieniu wszystkich członków przez ponadpaństwowe instytucje.

   RGhO6m9d7Lxcr1

   Nazwa organizacji nie zawsze odpowiada poziomowi integracji

  Polecenie 1

  Która forma integracji jest twoim zdaniem najkorzystniejsza? Przedstaw argumenty.

  i870cTmYp4_d5e259

  NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement) – Północnoamerykańskie Porozumienie Wolnego Handlu funkcjonuje od 1994 roku. Łączy Kanadę, Stany Zjednoczone i Meksyk. Dzięki niemu znacząco wzrosły obroty handlowe między państwami członkowskimi. Sztandarowymi przykładami inwestycji wspomagającymi rozwój Meksyku są maquiladoras – montownie korzystające z amerykańskich surowców i technologii oraz meksykańskich pracowników. Amerykanie i Kanadyjczycy zyskują tańsze produkty, Meksykanie mają pracę i dochody.
  Negatywnym skutkiem współpracy jest napływ do Meksyku subsydiowanej żywności z USA, co destabilizuje lokalny rynek rolny. Porozumienie nie zmniejszyło różnic w dochodach i poziomie życia między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, czego rezultatem jest intensywna nielegalna emigracja na północ.

  RvBTU2HGS09ww1

  Szwalnia odzieży w jednym z przygranicznych miast w północnym Meksyku

  i870cTmYp4_d5e298

  Historia Unii Europejskiej zaczęła się w 1952 roku wraz z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która w 1957 roku przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Początkowo tworzyło ją 6 państw: Francja, Włochy, Niemcy (Zachodnie), Belgia, Luksemburg i Holandia. Sukces wspólnego rynku spowodował, że wstępowały do niego kolejne państwa. Jednocześnie pogłębiała się integracja. Zyskiwał na znaczeniu parlament europejski, obecnie wybierany w głosowaniu powszechnym, pojawiły się ponadnarodowe instytucje, jak Europejski Bank Centralny. Konsekwencją było wprowadzenie w części państw wspólnej waluty. Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw.

  Polecenie 2

  Sprawdź w dowolnym źródle informacji, w ilu językach muszą ukazywać się dokumenty Unii Europejskiej. Czy twoim zdaniem ta liczba ma znaczenie dla funkcjonowania unii?

  R1cbWEFSw3vF31

  Państwa członkowskie Unii Europejskiej.

  Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking.

  Celem UE w XXI wieku jest działanie na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, rozpowszechniania europejskich wartości przy zachowaniu różnorodności kulturowej.
  Członkostwo w Unii przynosi wymierne korzyści. Obszary słabiej rozwinięte otrzymują pomoc z funduszy – regionalnego i strukturalnego. Za te pieniądze modernizuje i buduje się drogi, porty, oczyszczalnie ścieków, finansuje zakup sprzętu badawczego, organizuje szkolenia. Rolnicy otrzymują dopłaty do produkcji albo do posiadanej ziemi. Tradycyjne wyroby regionalne są chronione i nie mogą być produkowane pod swoją nazwą w dowolnym miejscu. Uczniowie i studenci uczestniczą w licznych programach międzynarodowych wymian.
  Przepisy prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z unijnymi. To wymusza wysokie standardy dotyczące praw socjalnych, społecznych, kulturowych, politycznych, edukacji czy ochrony zdrowia.
  Jednolite przepisy ułatwiają współpracę firm, wspólna waluta zmniejsza koszty prowadzenia międzypaństwowej działalności gospodarczej, regulacje wymuszają wysoką jakość wyrobów. Gdy pojawiają się spory, rozstrzyga je unijny trybunał sprawiedliwości.

  RPJeVgodqwML01

  Tablica dokumentująca pomoc finansową Unii Europejskiej

  Krytycy Unii wskazują na rozbudowaną biurokrację, niemoc decyzyjną, konieczność opłacania składek, utratę suwerenności, szkodliwe przepisy, działania przeciw chrześcijaństwu itp.

  Ciekawostka

  W Europejskim Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych zarejestrowanych jest 36 polskich produktów, m. in. fasola korczyńska, karp zatorski i oscypek.

  RKP9kFt8gSjbl1

  Przykład produktu pochodzącego z Polski zarejestrowanego w Europejskim Systemie Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych

  i870cTmYp4_d5e366

  Wspólny Rynek Południa (MERCOSUR) to wbrew nazwie jedynie unia celna zrzeszająca Brazylię, Argentynę, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuelę. Boliwia jest w trakcie ratyfikacji. Pozostałe kraje są członkami stowarzyszonymi. Organizacja chce stworzyć warunki dla równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych, by umożliwić wolną i równą konkurencję na rynku. Od powstania w 1991 roku obroty handlowe wewnątrz organizacji wzrosły 9‑krotnie, choć trzeba pamiętać, że prawie połowa z nich to wymiana brazylijsko‑argentyńska. Docelowo MERCOSUR ma przekształcić się we wspólny, wolny rynek.

  Specyficzną formą współpracy jest APEC – Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku. Sama definiuje się jako forum gospodarcze. W forum uczestniczy 21 państw stanowiących 40% ludności świata, mających ponad 40% udziału w globalnym handlu i wytwarzających ponad 50% światowego PKB. Wskutek obniżenia barier handlowych, zmniejszenia kosztów prowadzenia biznesu wymiana towarowa pomiędzy państwami członkowskimi wzrosła ponad 5‑krotnie. Do 2015 roku w regionie ma być powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu, co znacząco wpłynie na rozwój ekonomiczny i społeczny.

  RR3i1FaeWtQys1

  Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.

  Ścisła współpraca pomiędzy państwami nie dotyczy tylko polityki i gospodarki. Dzięki Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu sportowcy rywalizują według jednakowych reguł i przepisów w zawodach sportowych z igrzyskami olimpijskimi włącznie.

  Światowy Związek Pocztowy umożliwia przesyłanie listów i paczek według jednakowych zasad na całym świecie. Z kolei UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) przyczynia się do współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Dzięki niej mamy na przykład Listę Światowego Dziedzictwa.

  Ciekawostka

  Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma 204 członków, więcej niż ONZ.

  i870cTmYp4_d5e420
  • Integracja oznacza zacieśnianie współpracy między państwami.

  • Integracja dotyczy najczęściej współpracy ekonomicznej i politycznej, ale są organizacje koncentrujące się na kulturze, nauce czy sporcie.

  • Integracja ekonomiczna ma 5 stopni zaawansowania:

   • strefa wolnego handlu,

   • unia celna,

   • wspólny rynek,

   • unia gospodarcza,

   • unia polityczna.

  • NAFTA jest przykładem strefy wolnego handlu, MERCOSUR – unii celnej, a Unia Europejska – unii gospodarczej.

  Praca domowa

  Polecenie 3. 1

  Znajdź w swojej miejscowości (gminie, powiecie) działania lub skutki działań wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i krótko je opisz.

  Polecenie 3. 2

  Wybierz organizację integracji gospodarczej inną niż wymienione w tekście powyżej i przygotuj jej charakterystykę.

  i870cTmYp4_d5e502
  integracja

  integracja

  zacieśnianie współpracy międzypaństwowej

  strefa wolnego handlu

  strefa wolnego handlu

  państwa znoszą ograniczenia handlowe między członkami organizacji, a z innymi państwami każdy z nich ustala własne zasady

  unia celna

  unia celna

  państwa znoszą ograniczenia handlowe między członkami organizacji i stosują wspólne zasady handlu dla innych państw

  unia gospodarcza

  unia gospodarcza

  wspólny rynek oraz wspólna polityka finansowa i ewentualnie monetarna jest koordynowana przez ponadnarodowe instytucje

  unia polityczna

  unia polityczna

  państwa członkowskie tracą swą podmiotowość, ponadnarodowe instytucje działają w imieniu całej organizacji

  wspólny rynek

  wspólny rynek

  państwa znoszą ograniczenia handlowe między członkami organizacji i stosują wspólne zasady handlu dla innych państw; wprowadzają swobodę przepływu ludzi, kapitału, usług i informacji

  i870cTmYp4_d5e625

  Ćwiczenie 1

  R1AX35mo6S0fo1
  zadanie interaktywne

  Uporządkuj nazwy formy integracji ekonomicznej w kolejności od najsłabszej do najsilniejszej.

  • wspólny rynek
  • unia politycznastrefa wolnego handluunia gospodarczaunia celna

  Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  Ru6NrWvAEEKsm1
  zadanie interaktywne

  Połącz każdą z nazw państw członkowskich z odpowiednią nazwą organizacji, do której należy.

  Unia Europejska, NAFTA, APEC, MERCOSUR

  Szwecja, Chorwacja 
  Urugwaj, ArgentynaMeksyk, KanadaChile, Stany Zjednoczone

  Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  R1J6DmkU0EUtd1
  zadanie interaktywne

  Integracja gospodarcza to

  zmniejszanie przeszkód w przepływie towarów, osób, kapitału, informacji.wprowadzenie ceł.wprowadzenie kontroli paszportowej na granicach.wprowadzenie jednakowych cen na wizy wjazdowe.utrata niepodległości.ujednolicenie prawa karnego.

  Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  Rx7rDXr1Frlsd1
  zadanie interaktywne

  Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.

  PrawdaFałszNAFTA to porozumienie handlowe Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku.□ Unia Europejska jest przykładem unii politycznej.Unia celna jest wyższym stopniem integracji gospodarczej niż strefa wolnego handlu.Euro jest walutą większości państw Unii Europejskiej.Europejski System Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych jest częścią Listy Światowego Dziedzictwa.

  Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 5

  R1Nxvc1ER73Ly1
  zadanie interaktywne

  Połącz w pary określenie stopnia integracji z odpowiadającą mu nazwą państwa lub organizacji międzynarodowej.

  Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska, MERCOSUR, NAFTAunia gospodarczaunia celnastrefa wolnego handluunia polityczna

  Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

  Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus Vc209d

  Bezpośredni link do pobrania Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus Vc209d

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury instalacji, użytkowania i dezinstalacji Asus Vc209d