Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pz

Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pz to zaawansowane narzędzie diagnostyczne przeznaczone do diagnozowania i naprawy samochodów. Zawiera wszystkie najnowsze funkcje, takie jak wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych diagnostycznych, skanowanie, wyświetlanie szczegółów, wykrywanie błędów, diagnostyka pojazdu, konfiguracja pojazdu, aktualizacja oprogramowania, programowanie kluczy, obsługa ustawień i diagnostyka systemu. Użytkownicy mogą również korzystać z szerokiej gamy narzędzi diagnostycznych dostępnych w Praktyce technicznej Hitachi R Vg550pz, w tym narzędzia do konfigurowania, wykrywania i naprawy awarii, analizy danych i wyświetlania wyników.

Ostatnia aktualizacja: Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pzTermin składania dokumentów przez studentów do 15 września
Termin wprowadzenia praktyk do systemu przez Opiekunów Praktyk do 29 września

Zasady odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

 1. Studenci realizują praktyki zawodowe w trybie indywidualnym.
 2. Praktyka powinna odbywać się w czasie wakacji. W przypadku odbywania praktyki w czasie trwania semestru student winien złożyć oświadczenie, że praktyka nie będzie kolidować z udziałem w zajęciach dydaktycznych.
 3. Minimalny czas trwania praktyki określony jest w planie studiów.
 4. Wydział nie ponosi kosztów z tytułu odbywania praktyki przez studentów. Student jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.
 5. Praktyka nie może odbywać się w jednostce Politechniki Wrocławskiej za wyjątkiem przypadku określonego Ścieżką 3.
 6. Wszystkie wymagane dokumenty Student składa w Dziekanacie. Są one przekazywane do właściwego dla kierunku/specjalności opiekuna praktyki.
 7. Warunkiem zaliczenia praktyki jest zgodność charakteru wykonywanej pracy z programem studiów oraz właściwy wymiar czasowy praktyki.
 8. Oceny i zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyki.
 9. Opiekun praktyki może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
 10. Opiekun praktyki w swojej ocenie uwzględnia terminowość złożenia dokumentów.
 11. Opiekun praktyki zalicza praktykę, wpisując do systemu ocenę oraz informacje dot. miejsca odbywania praktyki, a następnie przekazuje dokumenty do Dziekanatu celem uzupełnienia akt studenta.
 12. W razie wątpliwości na temat zgodności praktyki z wymaganiami student powinien skontaktować się z właściwym opiekunem praktyki przed jej rozpoczęciem.
 13. Dopuszcza się składanie dokumentów uwierzytelnionych elektronicznie.

Student ma do wyboru 4 ścieżki zaliczenia praktyki zawodowej:

Ścieżka 1 – gdy zakład pracy wymaga podpisania porozumienia z Uczelnią przed rozpoczęciem praktyki.

Ścieżka 2 – gdy zakład pracy nie wymaga podpisania porozumienia z Uczelnią (np. staż lub praktyka bezpłatna).

Ścieżka 3 – zaliczenie na podstawie pracy zarobkowej.

Ścieżka 4 – zaliczenie na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ścieżka 1

Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem praktyki:

 • porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (zgodne z ZW 96/2020) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 • ramowy plan praktyki uzgodniony z firmą, w której będzie się odbywać praktyka
 • kopia imiennego dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki (oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty po zakończeniu praktyki:

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej wraz z opinią pracodawcy i zakresem wykonywanych obowiązków (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane).
 • Termin złożenia dokumentów przed rozpoczęciem praktyki: 30 czerwca.
  Termin złożenia dokumentów po zakończeniu praktyki: do 31 października roku, w którym odbywała się praktyka.

  Uwaga:

 • Student może przystąpić do realizacji praktyki po zatwierdzeniu ramowego planu praktyki przez opiekuna praktyki.
 • Do wszystkich porozumień w sprawie praktyk zawodowych zawieranych wg innego wzorca niż w załączniku nr 1 do ZW 96/2020 stosuje się procedurę obiegu umów obowiązującą w PWr.
 • Ścieżka 2

  Termin złożenia dokumentów po zakończeniu praktyki: do 31 października roku, w którym odbywała się praktyka.

  Ścieżka 3

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej wraz z opinią pracodawcy i zakresem wykonywanych obowiązków (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane),
 • dopuszcza się przedstawienie świadectwa pracy lub dostarczenie kopii umowy wraz z oryginałem do wglądu.
 • Ścieżka 4

 • wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej (na wniosku w przypadku braku pieczątki firmowej należy wpisać jej dane),
 • dokumenty poświadczające fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakres tej działalności.
 • 

  Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pz

  Bezpośredni link do pobrania Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pz

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Praktyka techniczna Hitachi R Vg550pz