Podstawowe operacje Bosch Wga244bghk 01

Bosch WGA244BGHK 01 to inteligentny panel sterujący, który zapewnia zaawansowane funkcje sterowania oświetleniem w domu. Panel sterujący został wyposażony w wiele przydatnych funkcji, takich jak czujniki ruchu i światła, programowalny timer oraz możliwość sterowania przyciskami lub za pośrednictwem aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne. Panel sterujący Bosch WGA244BGHK 01 pozwala na wykonanie podstawowych operacji, takich jak włączanie i wyłączanie oświetlenia, ustawianie poziomu jasności, programowanie czasów włączania i wyłączania, a nawet tworzenie scen oświetleniowych. Panel sterujący jest prosty w konfiguracji i pozwala na szybkie i łatwe sterowanie oświetleniem w domu.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Bosch Wga244bghk 01

Poniżej znajdziesz informacje o błędach o następujących kodach:

Błąd E16 / F16: Otwarte drzwiczki

Zamknij drzwiczki. Jeśli informacja o błędzie nie zniknie, proszę skontaktować się z naszym Centrum Kontaktu 42 271 5555 i umówić wizytę naszego Technika lub skorzystać z naszego serwisu rezerwacji terminów online.

więcej

Błąd E17 / F17: Przekroczony czas pobierania wody

Odkręć zawór.

Błąd E18 / F18: przekroczony czas pracy pompy

Wykonaj reset wyłączając i włączając pralkę.

Błąd E19 / F19

Awaria powiązana z “Kodem błędu E19 / F19" nie może zostać usunięta przez użytkownika. Proszę skontaktować się z naszym Centrum Kontaktu 42 271 5555 i umówić wizytę naszego Technika lub skorzystać z naszego serwisu rezerwacji terminów online.

Błąd E20 / F20

Awaria powiązana z “Kodem błędu E20 / F20" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

Błąd E23 / F23: Aktywowana funkcja Aquastop

Awaria powiązana z “Kodem błędu E23 / F23: Aktywowana funkcja Aquastop" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

Błąd E25 / F25

Awaria powiązana z “Kodem błędu E25 / F25" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

Błąd E26 / F26

Awaria powiązana z “Kodem błędu E26 / F26" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

Błąd F27

Awaria powiązana z “Kodem błędu E27 / F27" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

Błąd E28 / F28

Awaria powiązana z “Kodem błędu E28 / F28" nie może zostać usunięta przez użytkownika.

FORMA ZAJĘĆ słuchacz ma prawo wyboru dogodnej dla siebie formy szkolenia (stacjonarnie, online lub hybrydowo) 

EGZAMIN odbywa się wyłącznie stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O Olsztyn ul. Kajki 10/12

Tytuł zawodowy

"Księgowy" - kod zawodu 331301 - certyfikat I stopnia

Cel kursu

Celem kursu jest poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, przekazanie praktycznych umiejętności o funkcjonowaniu urządzeń księgowych. Absolwent kursu zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych, posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości; zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej; posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatków i ubezpieczeń społecznych, umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy o rachunkowości, potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej.

Uczestnicy

Słuchaczami kursu mogą być osoby nieposiadające przygotowania i doświadczenia w księgowości. Wszyscy kandydaci na kurs powinni posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie kwalifikacji I stopnia ścieżki certyfikacji zawodu księgowego i tytułu księgowego (kandydat) powinna:

  1. posiadać, w momencie przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego kształcenie zakończone egzaminem, wykształcenie co najmniej średnie.
  2. uznawać potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracyw zawodzie księgowego,
  3. rozumieć istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej

Absolwenci

Absolwent kursu:

1) w zakresie zdobytych kompetencji merytorycznych (wiedzy):

W1zna podstawy rachunkowości, w tym przedmiot i zakres rachunkowości, rodzaje dowodów księgowych, typy kont księgowych oraz zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych,
W2zna ewidencję podstawowych operacji gospodarczych w systemie kont księgowych, W3 posiada wiedzę w zakresie prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawyo rachunkowości, W4 zna pojęcie etyki w działalności gospodarczej i zawodowej, W5posiada podstawową wiedzę dotyczącą ogólnych zasad funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, W6zna podstawy systemu podatkowego w Polsce i rodzaje podatków dotyczących działalności gospodarczej, W7 posiada wiedzę o podstawowych przepisach prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

2) w zakresie nabytych umiejętności zawodowych:

U1umie posługiwać się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, U2potrafi skontrolować podstawowe dowody księgowe, U3potrafi zaksięgować podstawowe operacje gospodarcze, U4potrafi sporządzić sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, U5potrafi zidentyfikować dylemat etyczny odnoszący się do działalności gospodarczej i zawodowej, U6potrafi prowadzić księgi rachunkowe z uwzględnieniem ogólnych wymogów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

3) w zakresie nabytych kompetencji personalnych i społecznych, w szczególności:

K1ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności, K2rozumie podstawowe zasady etycznego zachowania się w działalności gospodarczej i zawodowej, K3rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganychw wykonywanych pracach.

Absolwenci otrzymują podstawową wiedzę z zakresu ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, bilansu, ustalania wyniku finansowego, systemu finansowego, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podstawowych zasad obsługi komputera, zastosowania informatyki w pracach biurowych.

Program kursu:

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
- 82 godziny lekcyjne

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin trwa 2 godziny lekcyjne wliczone w czas trwania kursu i odbywa się stacjonarnie w siedzibie Oddziału Okręgowego.

Dodatkowe informacje

Organizator zastrzega możliwość zmiany formy wykładów stacjonarnych na wykłady z użyciem technik nauczania na odległość, w wypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i komunikatów Ministerstwa Edukacji o braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych.

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S. A. O/Olsztyn nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

Oddział dopuszcza płatność ratalną tylko dla osób płacących za kurs indywidualnie. Aby skorzystać z możliwości płacenia w ratach prosimy o złożenie podania z harmonogramem spłat.

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 5% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Dane uczestnika szkolenia

PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Dane drugiego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane trzeciego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane czwartego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane piątego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane szóstego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane siódmego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane ósmego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89).

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia

Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Płatnikiem jest zakład pracy

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Podstawowe operacje Bosch Wga244bghk 01

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Bosch Wga244bghk 01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Bosch Wga244bghk 01