Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa tego urządzenia. Zawiera on szczegółowe wskazówki dotyczące instalacji, montażu, użytkowania, konserwacji, napraw i czyszczenia urządzenia oraz uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera również informacje na temat rozwiązywania problemów i zalecanych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ten podręcznik jest niezbędny do bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

dotycząca przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim

(2014/C 96/01)

(Dz. U. UE C z dnia 1 kwietnia 2014 r. )

PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając art. 23 ust. 12 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

MAJĄC NA UWADZE, ŻE

(1) W świetle porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską 1 podpisanego dnia 20 października 2010 r. (porozumienie ramowe) oraz porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie przekazywania Parlamentowi Europejskiemu i wykorzystywania przez Parlament Europejski posiadanych przez Radę informacji niejawnych dotyczących spraw innych niż z dziedziny wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 2, podpisanego w dniu 12 marca 2014 r. (porozumienie międzyinstytucjonalne), konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów regulujących postępowanie z informacjami poufnymi w Parlamencie Europejskim.

(2) Traktat z Lizbony wyznacza Parlamentowi Europejskiemu nowe zadania, a w celu rozwinięcia działań Parlamentu w tych obszarach, które wymagają pewnego stopnia poufności, konieczne jest określenie podstawowych reguł, minimalnych standardów bezpieczeństwa i odpowiednich procedur postępowania przez Parlament Europejski z informacjami poufnymi, w tym niejawnymi.

(3) Przepisy decyzji mają na celu zapewnienie równoważnych standardów ochrony i zgodności z przepisami przyjętymi przez inne instytucje, organy, urzędy i agencje powołane na mocy lub na podstawie traktatów lub też przez państwa członkowskie, tak aby ułatwić sprawne funkcjonowanie procesu decyzyjnego Unii Europejskiej.

(4) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o dostępie do dokumentów, przyjętych zgodnie z art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

(5) Przepisy niniejszej decyzji nie naruszają obecnych i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych, przyjętych zgodnie z art. 16 TFUE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1 Dz. L 304 z 20. 11. 2010, s. 47.

2 Dz. C 95, 1. 4. 2014, s. 1.

3 Art. 2 lit. d zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. UE. C. 2014. 267. 29).

4 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

5 Art. 5 zmieniony przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

6 Art. 5 ust. 1 lit. a zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

7 Art. b zmieniona przez sprostowanie z dnia 14 sierpnia 2014 r.

8 Dz. L 43 z 15. 2. 1983, s.

9 Dz. L 56 z 4. 3. 1968, s. 1

  • Ustawa o archiwizacji dokumentów - najważniejsze zasady

Ustawa o archiwizacji dokumentów - najważniejsze zasady

Codziennie w każdym przedsiębiorstwie, w zależności od jego wielkości i sposobu działania powstają setki, jeśli nie tysiące różnego rodzaju dokumentów.

O ile w prywatnych domowych archiwach sposób przechowywania dokumentacji jest dowolny, o tyle w przypadku tych firmowych sprawa już taka prosta nie jest, bowiem archiwizacja musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w danym momencie przepisami ustawy.

Zanim każdy przedsiębiorca zapozna się z zasadami dotyczącymi przechowywania i gromadzenia dokumentacji, warto by poświęcił on nieco czasu na zapoznanie się z definicją, choćby pobieżną, archiwizacji.

Ujmując rzecz w możliwie jak największym skrócie, archiwizacja jest to kompleksowy proces obejmujący tworzenie, zabezpieczenie i klasyfikowanie w odpowiedni sposób całej dokumentacji.

Dokumenty przechowywane w archiwach podzielić można na dwie grupy:

  • dokumenty archiwalne, czyli takie które przedstawiają jakąś historyczną wartość,
  • dokumenty niearchiwalne, czyli takie, które są gromadzone np. w zakładach pracy.

Tak naprawdę każda dokumentacja (w tym dokumentacja pracownicza), zanim jeszcze zajmie odpowiednie miejsce w archiwum musi zostać odpowiednio sklasyfikowana.

Do klasyfikacji stosuje się w zdecydowanej większości przypadków te trzy kryteria:

  • kryterium dotyczące wartości archiwalnej dokumentacji,
  • kryterium dotyczące podziału dokumentacji ze względu na nośnik,
  • kryterium dotyczące dostępności do dokumentacji osób trzecich.

Zgodnie z przepisami ustawy o archiwizacji, wszystkie instytucje, które wytwarzają w czasie swojej działalności archiwalne dokumenty są zobowiązane do tego, aby prowadzić takie archiwa w zgodzie z obowiązującymi w danym momencie przepisami.

W przypadku tych instytucji, gdzie generowane są jedynie dokumenty niearchiwalne nie ma obowiązku tworzenia specjalnego archiwum, jednak niezbędne jest założenie składnicy akt w oparciu o odpowiednią ustawę i powiązane z nią akty prawne.

W tym przypadku bardzo często przedsiębiorcy do prowadzenia składnicy akt zatrudniają firmy zewnętrzne, które prowadzeniem tego typu składowiska zajmą się kompleksowo i profesjonalnie.

Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi przepisów i bezpieczeństwa Aeg Kle 502