Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700 to kompleksowy przewodnik, który zawiera wszystkie informacje, jakie potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać swój sprzęt. Zawiera informacje dotyczące instalacji i konfiguracji, a także szczegółowy opis funkcji i narzędzi, które pozwalają w pełni wykorzystać jego możliwości. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące konserwacji sprzętu i zapobiegania jego uszkodzeniom. Jest dostępny w wielu językach, dzięki czemu jest łatwy w użyciu. Wykwalifikowani technicy są również dostępni do udzielania pomocy technicznej w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS PRO GS6000. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS PRO GS6000 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS PRO GS6000

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS PRO GS6000 INK SHEET (1153 ko)
EPSON STYLUS PRO GS6000 SETUP GUIDE (1543 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 (3099 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 (3099 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 BROCHURE (534 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 INK SHEET (862 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 SETUP GUIDE (1634 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 UNPACKING SETUP GUIDE (1634 ko)EPSON STYLUS PRO GS6000 UNPACKING AND SETUP GUIDE (1634 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS PRO GS6000

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przewodnik uytkownikaNPD3289-00 PLPrawa autorskie i znaki towaroweadnej czci niniejszej publikacji nie mona powiela, przechowywa w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyla w adnej formie za pomoc jakichkolwiek rodków (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez pisemnej zgody Seiko Epson Corporation. Informacje tu zawarte s przeznaczone wylcznie do uytku z niniejsz drukark Epson. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialnoci za stosowanie niniejszych informacji w przypadku innych drukarek. Ani firma Seiko Epson Corporation, ani firmy od niej zalene nie ponosz odpowiedzialnoci przed nabywc tego produktu lub osobami trzecimi za uszkodzenia, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywc lub osoby trzecie, bdce wynikiem wypadku, niewlaciwej eksploatacji lub wykorzystania tego produktu do celów innych ni okrelono, nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian dokonanych w tym produkcie lub (oprócz USA) nieprzestrzegania instrukcji firmy Seiko Epson Corporation dotyczcych obslugi i konserwacji. [... ] Patrz sekcja "PRINTER SETUP" na stronie 20 Wylij zadanie drukowania do drukarki. Modul bbna automatycznego odbierania nawija papier rolkowy.HOpu dwigni zwalniajc walka nawijajcego. Nastpnie popchnij do przodu i w dól walek amortyzujcy.Uwaga: Jeeli walek amortyzujcy nie zostanie przestawiony do przodu i w dól, modul bbna automatycznego odbierania nie bdzie dzialal.47Ustawienia drukowaniaWyrównanie glowicy drukujcejAby zapobiec pogorszeniu jakoci wydruku spowodowanego przez nieodpowiednie wyrównanie glowicy drukujcej, przed rozpoczciem drukowania danych naley wyrówna glowic drukujc. Wyrównanie glowicy drukujcej musi zosta ustawione dla wszystkich trybów drukowania. Wyrównanie glowicy drukujcej jest moliwe przy pomocy: EPSON LFP Remote Panel panelu sterowania drukarki Wyrównanie glowicy drukujcej zwykle wykonuje si za pomoc programu EPSON LFP Remote Panel. Jeeli nie ma dostpu do komputera lub oprogramowania, mona uy panelu sterowania drukarki.Uwaga: Wyrównaj glowic drukujc dla papieru zaladowanego do drukarki. Uyj papieru o szerokoci takiej samej, jak papier aktualnie uywany do drukowania.CWybierz Media Adjustment w glównym oknie dialogowym w EPSON LFP Remote Panel.DKliknij opcj Bidirectional Alignment. Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie, aby wyrówna glowice drukujce. Szczególowe informacje na temat programu EPSON LFP Remote Panel zawiera pomoc online.Wyrównanie glowicy drukujcej za pomoc EPSON LFP Remote PanelA BWyrównanie glowicy drukujcej przy uyciu panelu sterowaniaUpewnij si, e papier rolkowy jest zaladowany w drukarce. Skutek wyrównania glowicy drukujcej moe by róny, w zalenoci od pozycji dwigni. Patrz sekcja "Regulacja wysokoci glowicy" na stronie 43Wlcz drukark i zaladuj papier rolkowy. Patrz sekcja "Regulacja wysokoci glowicy" na stronie 4348Wybierz tryb drukowania. Nacinij przycisk /, aby wywietli PAPER SETUP, a nastpnie nacinij przycisk. Nacinij przycisk /, aby wybra numer papieru, a potem nacinij przycisk. Nacinij przycisk /, aby wywietli PRINT MODE, a nastpnie nacinij przycisk. Nacinij przycisk /, aby wybra tryb drukowania, a potem nacinij przycisk. Nacinij przycisk /, aby wywietli HEAD ALIGNMENT, a nastpnie nacinij przycisk. Nacinij przycisk /, aby wybra BI-D ALL, a nastpnie nacinij przycisk.Ustawianie podawania papieruW tej sekcji opisano, jak ustawia podawanie papieru. Jeeli drukowane obrazy zachodz na siebie, lub jeeli na obrazach widoczne s biale paski, naley skorygowa podawanie papieru.Jak ustawia podawanie papieruAWybierz uywany rodzaj papieru. ] Tryb znaków Gsto znaków 10 cpi* * znaki na cal Tryb grafiki rastrowej Rozdzielczo pozioma 540 dpi* 720 dpi 1440 dpi Szeroko obszaru drukowania 1615. 0 mm (63, 58") 1615. 0 mm (63, 58") Dostpna liczba punktów 34, 334 45, 779 91, 559 Liczba znaków 635Wymagania systemoweZalene od uywanej specyfikacji RIP (Raster Image Processor).Wymagania dot. strona internetowa Epson.Zlcze USBSystem WindowsMusz by spelnione nastpujce warunki: Komputer z preinstalowanym systemem Windows Vista, XP lub 2000 lub komputer z preinstalowanym systemem Windows 2000, Me lub 98 i zaktualizowanym do systemu Windows Vista, XP lub 2000. Komputer z portem USB, na który udzielil gwarancji producent komputera. (W razie potrzeby spyta producenta komputera. )Mac OS X* punkty na cal Rozdzielczo Kierunek drukowania Kod sterujcy Pami RAM Tabele znaków Zestawy znaków Maks. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS PRO GS6000

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS PRO GS6000.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy EPSON STYLUS DX4400. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy EPSON STYLUS DX4400 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla EPSON STYLUS DX4400

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

EPSON STYLUS DX4400 SETUP SHEET (1112 ko)
EPSON STYLUS DX4400 REFERENCE GUIDE (1. 0) (4687 ko)EPSON STYLUS DX4400 (1150 ko)EPSON STYLUS DX4400 SETUP SHEET (918 ko)EPSON STYLUS DX4400 REFERENCE GUIDE (1. 0) (4651 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika EPSON STYLUS DX4400

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] kHcPrzestroga:Nie nale¿y wstrz¹saæ pojemnikiem, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do wyciekania tuszu. Nie nale¿y usuwaæ niebieskiego odcinka taoemy uszczelniaj¹cej z górnej czêoeci pojemników. Nie nale¿y usuwaæ taoem uszczelniaj¹cych z dolnej czêoeci pojemników.Nacioenij przycisk papieru m, aby wysun¹æ zaciêty papier. Je¿eli to nie rozwi¹¿e problemu, otwórz pokrywê drukarki i usuñ z jej wnêtrza ca³y papier, tak¿e jakiekolwiek jego skrawki. [... ] Nastêpnie ponownie za³aduj papier do podajnika arkuszy i nacioenij przycisk papieru m, aby wznowiæ drukowanie. Ma³o tuszu Pojemnik z czarnym lub kolorowym tuszem jest niemal pusty. Aby okreoeliæ, który pojemnik jest prawie pusty, sprawdY ilooeæ tuszu w programie EPSON Status Monitor 3 (system Windows) lub EPSON StatusMonitor (komputery Macintosh).System Windows1. W³ó¿ CD z oprogramowaniem drukarki do stacji CD-ROM. Je¿eli nie pojawi siê okno dialogowe Installer (Instalator), kliknij dwukrotnie ikonê programu SETUP. EXE na dysku CD-ROM. Wybierz opcjê Install Software (Instaluj oprogramowanie), a nastêpnie kliknij przycisk. Gdy oprogramowanie drukarki bêdzie ju¿ zainstalowane, na ekranie pojawi¹ siê instrukcje dotycz¹ce instalacji pojemników z tuszem.Aby uzyskaæ wiêcej informacji o us³ugach dla klientów oewiadczonych przez oddzia³y regionalne, zapoznaj siê z Dokumentacj¹ techniczn¹ online.Nie dotykaj tej czêoeci.U¿ytkownicy systemu Mac OS 8. 1 lub nowszych (oprócz Mac OS X)1. Zaznacz pozycjê Technical Support Web Site i kliknij przyciskOHBrak tuszu Nieodpowiedni pojemnikPojemnik z tuszem jest pusty albo nie zosta³ zainstalowany. Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie nadaje siê do tej drukarki. Pojemnik z tuszem jest zainstalowany nieprawid³owo.Wymieñ pojemnik z czarnym lub kolorowym tuszem na nowy.2. Kliknij dwukrotnie teczkê Mac OS X Driver, a nastêpnie wewn¹trz niej kliknij dwukrotnie ikonê SP900. pkg. Je¿eli pojawi siê okno Authorization, kliknij ikonê klucza, wprowadY nazwê i has³o administratora, a nastêpnie kliknij przyciski OK i Continue. Aby zainstalowaæ oprogramowanie drukarki, wykonuj instrukcje pojawiaj¹ce siê na ekranie. Nacioenij przycisk zasilania P, aby wy³¹czyæ drukarkê. G³owica drukuj¹ca przesunie siê na pozycjê do instalacji pojemnika z tuszem. Aby wybraæ swoj¹ drukarkê, wykonaj instrukcje zamieszczone poni¿ej: Kliknij dwukrotnie ikonê Macintosh HD (Dysk twardy Macintosh). Kliknij przycisk Add (Dodaj).W trakcie uzupe³niania nie nale¿y wy³¹czaæ zasilania drukarki. Przed zakoñczeniem uzupe³niania tuszu nie nale¿y ³adowaæ papieru.Uwaga:Wyst¹pienie b³êdu braku tuszu po przesuniêciu g³owicy drukuj¹cej do pozycji spoczynkowej mo¿e oewiadczyæ o tym, ¿e pojemnik z tuszem nie jest zainstalowany prawid³owo. Ponownie nacioenij przycisk tuszu H i jeszcze raz zainstaluj pojemnik z tuszem, tak aby zatrzasn¹³ siê na miejscu. Aby wydruki by³y dobrej jakooeci, podczas konfiguracji pocz¹tkowej g³owica drukuj¹ca musi zostaæ ca³kowicie nape³niona tuszem. ] Aby wydruki by³y dobrej jakooeci, podczas konfiguracji pocz¹tkowej g³owica drukuj¹ca musi zostaæ ca³kowicie nape³niona tuszem. W procesie tym zu¿ywany jest tusz z pojemników zapakowanych razem z drukark¹. Okres eksploatacji pojemników kupionych na wymianê jest taki, jak zadeklarowano.5. Po ukoñczeniu procesu uzupe³niania tuszu lampka zasilania P przestanie migaæ i pozostanie zaoewiecona.Wszelkie prawa zastrze¿one. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY EPSON STYLUS DX4400

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy EPSON STYLUS DX4400.

Zawiera instrukcje dotyczące drukowania za pomocą komputera, wymiany pojemników z tuszem, konserwacji i rozwiązywania problemów z drukowaniem.

Zawiera instrukcje dotyczące skanowania za pomocą komputera, konserwacji i rozwiązywania problemów ze skanowaniem. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/html_x/index. com/onlineguides/pl/sx230_sx235w_sx430w_sx435w/files/ico_apx. jpg" alt=""/>

Zawiera informacje na temat bezpieczeństwa, części drukarki, specyfikacji i wsparcia technicznego. W przypadku niektórych modeli w tym rozdziale znajdują się również informacje o specyfikacjach faksu.

Podręczniki w formie papierowej

Zawierają instrukcje dotyczące używania drukarki bez podłączania jej do komputera. W zależności od modelu zawierają informacje na temat kopiowania, drukowania z karty pamięci, drukowania z aparatu cyfrowego, wysyłania i otrzymywania faksów itd.

Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika sprzętu komputerowego Epson Artison 700