Korzystanie z instrukcji Cadco Xaft 111

Instrukcja Cadco Xaft 111 jest zbiorem zasad i wskazówek dotyczących obsługi i użytkowania urządzenia. Zawiera ona informacje na temat bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia. Przeczytanie instrukcji jest konieczne, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia. Instrukcja powinna być wyłącznie używana przez wykwalifikowanych pracowników. Przestrzegając instrukcji, można uniknąć poważnych szkód i zapobiec niepożądanym zdarzeniom. Przeczytanie instrukcji może również pomóc w znalezieniu rozwiązań problemów związanych z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Cadco Xaft 111

Przepisy dotyczące zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń wiele miejsca poświęcają treści instrukcji obsługi, jaką producent obowiązany jest dostarczyć nabywcy wraz z każdym sprzedawanym egzemplarzem maszyny bądź urządzenia. Instrukcja powinna zawierać szczegółowe informacje określające warunki bezpiecznego transportu, montażu, eksploatacji i konserwacji maszyny. Wymagane jest, by informowała ona nie tylko o zastosowaniu maszyny zgodnie z przeznaczeniem, lecz także o możliwym do przewidzenia niewłaściwym jej użyciu, mogącym spowodować powstanie zagrożenia. Instrukcja powinna być sformułowana w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm. ) – dalej r. z. w. m. duży nacisk kładzie na zawartość informacyjną dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić – poza spełnianiem przez maszynę zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa i sporządzeniem deklaracji zgodności WE - dokumentację techniczną, o której mowa w załączniku nr 2 do r. oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Zgodnie z § 58 r. maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
Podczas opracowywania instrukcji producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
Zasadniczo maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec niewłaściwemu jej użyciu, jeżeli takie użycie wywołałoby ryzyko, jednak w przypadku gdy maszyna jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej niewłaściwe użycie, w instrukcji należy poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania.
Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku, a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora.
Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna". Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".
W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej. Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje (o ile ma to zastosowanie do konkretnego typu maszyny):
1) nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela;
2) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego;
3) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis;
4) ogólny opis maszyny;
5) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania;
6) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy;
7) opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem;
8) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce (treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie);
9) instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana;
10) dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań;
11) dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów;
12) dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych;
13) dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej;
14) podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie;
15) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii;
16) określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu;
17) sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia;
18) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji;
19) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności;
20) specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów;
21) parametry dotyczące emisji hałasu, w szczegolności poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji, szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy, jeżeli przekracza ona 130 dB oraz poziom mocy akustycznej maszyny, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy przekracza 80 dB(A);
22) dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne (np. rozruszniki serca).
Zgodnie z r. treść zawarta w materiałach promocyjnych opisujących maszynę nie może zaprzeczać treści instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Przy zakupie nowych maszyn i urządzeń domagajmy się więc od dostawcy szczegółowych instrukcji prawidłowej i bezpiecznej obsługi sanej maszyny.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

DIGITAL Convection Ovens Instruction Manual

Digital Classic Control Panel Models

Model XAF-111: Model XAF-130:
Half Size/3 Shelves Half Size/4 Shelves (shown)
120 Volt 208-240 Volt

Digital Dynamic Control Panel Models

Model XAF-115: Model XAF-188:
Half Size/3 Shelves Full Size/3 Shelves
208-240 Volt 208-240 Volt
Model XAF-135: Model XAF-195:
Half Size/4 Shelves Full Size/4 Shelves (shown)
208-240 Volt 208-240 Volt

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

INDEX: I. Instructions For The Installer............................................................................................................. 3 1. Data Plate....................................................................................................................................... 3 2. Certification.................................................................................................................................... 3 3. Installation - Preliminary Opera

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
I. INSTRUCTION FOR THE INSTALLER TM Congratulations! You have just purchased a new Cadco LineChef Digital Convection Oven. Let’s go over some of the basics before you start using your new oven. 1. DATA PLATE 2. CERTIFICATION 2. 1 The “CSA” mark on our data labels and on our user manual refers to the following listings: Certifications are listed under UNOX S. p. A., CSA file #202281, including XAF series oven models Class Number: 2831-03 DESCRIPTION: HEATERS-Cook
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
4. INSTALLATION 4. 1 ELECTRICAL CONNECTION • Connection to the electrical power source must be done according to all state and local codes. Before connecting your oven, make sure that the voltage and the amps comply with those stated on the data plate of your oven. Avoid using patch cords and multiple jacks. • The appliance must be placed so that the connection plug to the outlet can be easily reached. When the appliance is in operation, the power supply voltage must not diverge from the
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Use your Cadco oven for: ♦ Baking all types of bread and pastry, both fresh and frozen. ♦ Cooking any meat, fish, or fowl. ♦ Rethermalizing any cooled or frozen cooked foods. ♦ Cooking (not steaming) any kinds of vegetables. • Please avoid salting your food products while they are inside the cooking cavity. Salt is very corrosive and may, over time, damage the interior of your oven. 3. CONTROL PANEL OVEN CONTROL PANEL HUMIDITY CAPABLE OF RUNNING MODEL TYPE CAPABLE OPTIONAL
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
when the operator pushes the START / STOP key, if no other keys are pressed, the control panel automatically switches off. The display, control panel lights, and light inside the cooking chamber will all be off, except for the red START / STOP light. To switch on the control panel, simply press the START/STOP key again. • SELECT KEY The SELECT key allows the operator to select any of the three cooking parameters: TIME, TEMPERATURE, and HUMIDITY. • TIME ♦ To choose the Time funct
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
the oven is operating in the manual mode. To view the different parameters, simply press the SELECT key to advance the light to the icon/operation you wish to review (Time, Temperature, Humidity). ♦ If you select “Time”, the display shows the remaining time for that step. ♦ If you select “Temperature”, the display will alternate between the set temperature (steady light) and the actual temperature (flashing light). ♦ If you select “Humidity”, the display will show the percentage of humid
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
automatically begin the new cook cycle. ♦ At the end of the 45 seconds, or if the cooking cycle is interrupted by pressing the START / STOP key, all the parameters previously set will be set to 0 and the START/STOP LED will be switched off. MANUAL WATER • While the oven is working (both in the Manual or in the Programmed mode) it is possible to add a spritz of water inside the cavity by pressing the “MANUAL WATER” key. • The electric water valve works only when the key is pressed, a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
and quickly. Foods cook faster with convection. • CONVECTION & HUMIDITY (Humidity models) ♦ Adding measured amounts of humidity while baking helps many products retain moisture. In some cases, such as with Pate Choux, the product will gain in volume. ♦ Moisture also makes the heat seem hotter (similar to a humid day) and products may cook a little faster. 2. COOKING VARIABLES • TEMPERATURE ♦ The exact setting of your oven temperature assures proper cooking of your food, both inside
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
• Screw the glass cover back on. • Reassemble the side rails. 2 REPLACEMENT OF THE FUSE To replace the fuse: • Press on the cover of the fuse holder and rotate it of about 20° counterclockwise. • Remove the cover of the fuse holder. • Remove the fuse from the cover of the fuse holder. • Replace the fuse with one with an identical one. • Reposition the cover of the fuse holder. • Press the cover and rotate it about 20° clockwise. 3 RESET THE SAFETY THERMOSTAT • This o
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
2. 4 REMOVE AND REATTACH THE DOOR Open door completely as in Fig. 1 Fig. 2 Using a screw driver or other object, swing door safety lock down as shown in Figs 2 – 3 – 4 Fig. 3 Fig. 4 With door completely down and door safety lock in its down position, move door in a closing direction until door safety lock stops the closing action as in Fig. 5. ~~~~~~~~ Hold door as shown in Fig. 6. Fig. 5 Fig. 6 Slightly lift and swing door out of unit as shown in F
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
V. OPTIONAL DIGITAL CONVECTION OVENS ACCESSORIES • XAL195 Full Size Proofer TM ♦ Must be used with a full size LineChef Digital Oven with Dynamic control panel (oven models: XAF-188 and XAF-195) TM ♦ Oven and proofer are both set using the LineChef Digital Oven Dynamic control panel. ♦ The proofer must be on a separate power source from the oven. ♦ Capacity of 8 full sized (18”x 26”) sheet pans. • XAL135 Half Size Proofer TM ♦ Must be used with a half size LineChef Digital Oven with
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
VI. COOKING GUIDE The first and most important step will be: Have your new oven hooked up to the proper power and (if applicable) water source. If there is any doubt about the proper power or the connections, have the oven installed by a qualified electrician according to your local codes. Use this cooking guide to help determine which time and temperature works best for your specific food items. If your specific product isn’t addressed, you will probably find something similar. TM You’
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Cookies Baking Temperature One of the most common items baked in your Cadco Convection Oven will be cookies. There are dozens of cookie manufacturers, and their products all have different baking characteristics. Most of the cookie recipes suggest a baking temperature of 325º - 350ºF. I have found that “Lower is better”. Over the years we have found that cookies bake best in a preheated oven at about 285º - 300ºF, assuming a 1. 5 ounce cookie from refrigerated/frozen dough. By baking at a l
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
• Muffins ♦ 15 minutes at 325ºF/ 20% humidity works well for most standard size muffins. ♦ For jumbo muffins set the oven temp at 300ºF/ 20% humidity and bake the muffins for 20 minutes or until a toothpick comes out clean. ♦ The more dense your batter is the longer your muffins will take to bake. • Biscuits For the test we used a basic baking powder biscuit about 3” in diameter. Bake at 350ºF for 10-12 minutes. Some suggestions: ♦ A simple glaze can be made of powdered sugar a
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
• “Oven Fried” Chicken Let’s say that you want to serve fried chicken in your food service operation but you don't want all of the problems associated with a chicken program. You don't want to deal with an expensive breading program, the high insurance costs, constantly buying oil, employee training, the dangerous cleaning/filtering of French fryers, and the high cost of purchasing equipment. Cadco has the answer: how about "Oven Fried" chicken. We take cooked, frozen, browned chicken and s
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
• Rare Roast Beef ♦ Rare beef is considered by most people to be 130ºF. ♦ The USDA states that full muscle beef when roasted to an internal temperature of 130ºF and maintained at that temperature for 121 minutes is considered safe to eat. ♦ Overnight roasting requires a roast that is 7 pounds or larger. ♦ Seasonings will penetrate the roast about 1/4” deep. ♦ We will give two examples of roast beef (Prime Rib and Roast Tenderloin): Both roasts will be cooked elevated on a roasting rac
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
VII. WARRANTY • Cadco, Ltd. warrants all products (in the United States and Canada) to be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase, unless otherwise noted below. • Warranty does not apply in cases of misuse, abuse or damage from external service or repair attempts by unauthorized personnel. • Copy of original invoice is required for proof of purchase date for warranty coverage. • WARRANTY PERIODS: ♦ ALL OVENS: 90 day warrant
 • Struktura strony domowej (głównej)
 • Wygodne wyszukiwanie z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania
 • Sposób korzystania ze spisu treści
 • Sposób korzystania z mapy witryny
 • Drukowanie instrukcji obsługi
 • Powracanie do góry strony
 • Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi

Struktura strony domowej (głównej)

Na stronie domowej (głównej) Instrukcji obsługi można wyszukać potrzebne informacje na jeden z trzech sposobów.

 • Wyszukaj wg funkcji
  Umożliwia wyszukiwanie potrzebnych informacji na temat funkcji drukowania i aplikacji lub przycisków wyświetlanych na panelu dotykowym.

 • Należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby wyświetlić stronę z podsumowaniem po prawej stronie ekranu. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF__MEN016021A_01. png" alt=""/>

 • Wyszukaj wg celu
  Umożliwia wyszukiwanie informacji na podstawie celu, na przykład klasyczna procedura pracy, sposób konserwowania urządzenia lub usprawnianie procedur pracy. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF__MEN016019A_02. png" alt=""/>

 • Wyszukaj wg tematów obsługi urządzenia
  Umożliwia wyszukiwanie informacji na temat obsługi urządzenia, na przykład nazwy i funkcje poszczególnych elementów lub sposoby rozwiązywania problemów. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF__MEN016019A_03. png" alt=""/>

Wygodne wyszukiwanie z wykorzystaniem funkcji wyszukiwania

Za pomocą pola wyszukiwania znajdującego się na górze podręcznika można wyszukać potrzebne informacje w Instrukcji obsługi. Należy wpisać słowo kluczowe w polu wyszukiwania i kliknąć przycisk [Wyszukaj].

W polu można wpisać więcej niż jedno słowo kluczowe z wykorzystaniem spacji jako separatora. Wyniki wyszukiwania są zawężane do pozycji zawierających wszystkie podane słowa kluczowe. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015641A. PNG" alt=""/>

Nr

Opis

1

Wyniki wyszukiwania można doprecyzować poprzez zaznaczenie wyszukanych pozycji i kliknięcie przycisku [Apply].

Sposób korzystania ze spisu treści

Gdy wyświetlona jest strona, to w lewym okienku wyświetlany jest spis treści. Spis treści przedstawiony jest w postaci drzewka.

Kliknięcie ikony [+] w spisie treści spowoduje rozwinięcie katalogu, a ikony [-] zwinięcie.

Wszystkie pozycje można rozwinąć lub zwinąć za pomocą opcji [Otwórz wszystkie] lub [Zamknij wszystkie].

Aby otworzyć stronę w nowym oknie, należy kliknąć opcję [Otwórz nowy]. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015642A_01. png" alt=""/>

Sposób korzystania z mapy witryny

Po wyświetleniu mapy witryny na stronie domowej pojawi się lista przycisków (nazwy kategorii). Kliknięcie przycisku spowoduje przejście do odpowiedniej kategorii.

Przycisk [] po prawej stronie nazwy kategorii pozwala przejść na górę kategorii znajdującej się pod bieżącą kategorią. Przycisku [] pozwala przejść na górę kategorii znajdującej się nad bieżącą kategorią. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF_MEN015638A_01. png" alt=""/>

Drukowanie instrukcji obsługi

Drukowanie wybranej strony

Przycisk [Wybierz drukowanie] po lewej stronie spisu treści wyświetla stronę ze spisem treści i polami wyboru obok jego pozycji.

Zaznaczenie pól wyboru obok tytułów i kliknięcie przycisku [Drukuj] spowoduje jednoczesne wydrukowanie wszystkich zaznaczonych stron.

 • W niektórych przypadkach wyświetlenie strony po naciśnięciu przycisku [Wybierz drukowanie] może trwać dłuższą chwilę. W takim przypadku po zapoznaniu się z zawartością okna należy kliknąć [OK] i poczekać na wczytanie strony.

Drukowanie wyświetlonej strony

Przycisk [Drukuj tę stronę] w górnym prawym rogu ekranu pozwala wydrukować wyświetloną stronę. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF__MEN016020A_02. png" alt=""/>

Powracanie do góry strony

Przycisk [TOP] w dolnym prawym rogu powoduje przejście na górę aktualnie wyświetlanej strony. eu/bizhub-PRESS-C71cf/PL/contents/img/USR/BIZHUB_PRESS_C71CF__MEN016020A_01. png" alt=""/>

Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi

Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi należy zapoznać się z następującymi informacjami.

 • Zapoznać się z Pomocą skróconą dla wersji systemu operacyjnego i przeglądarki sieciowej zgodnych Instrukcją obsługi. Aby umożliwić najbardziej wygodne korzystanie z Instrukcji obsługi, zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki dostępnej dla posiadanego systemu operacyjnego.

 • Aby wydrukować Instrukcję obsługi, należy nacisnąć przycisk [Drukuj tę stronę] lub [Wybierz drukowanie] znajdujące w oknie Instrukcji obsługi. W przypadku wykorzystania menu wydruku przeglądarki Instrukcja obsługi może wydrukować się nieprawidłowo.

 • Instrukcja obsługi może nie wydrukować się prawidłowo w przypadku jednoczesnego drukowania dużej ilości mediów.

 • Wydrukowana wersja Instrukcji obsługi może wyglądać inaczej niż w oknie przeglądarki. Na wydruk wpływ może mieć również wersja przeglądarki.

 • Zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru wyświetlanych treści za pomocą funkcji przeglądarki może spowodować zmianę układu Instrukcji obsługi i/lub spowodować, że jej elementy staną się niewidoczne.

Korzystanie z instrukcji Cadco Xaft 111

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Cadco Xaft 111

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Cadco Xaft 111