Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf są niezwykle przydatne w utrzymaniu jakości i bezpieczeństwa tego produktu. Przed użyciem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących instalacji, użytkowania i czyszczenia. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je odłączyć od prądu. Unikaj długiego korzystania z urządzenia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia elementów wewnętrznych. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy poziom temperatury jest wystarczająco niski, aby uniknąć wybuchu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf

Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika – trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

Również § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy wskazuje pracodawcę jako tego, który powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn.

Szczegółowe wymagania dla instrukcji bhp zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. poz. 1650, ze zm. ).

Powyższe akty prawa polskiego w sposób jednoznaczny wskazują, na kim ciąży obowiązek wydania instrukcji oraz co instrukcja bhp powinna zawierać.

Zakres instrukcji i jej zawartość

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. ponadto instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Według rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników, instrukcja taka powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

  • warunków użytkowania maszyn;
  •  występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
  •  praktyki użytkowania maszyn

oraz powinna być zrozumiała dla pracowników, których dotyczy.

Powyższe wymagania prawne dotyczące zawartości instrukcji określają oczywiście minimalne informacje, które instrukcja musi zawierać i tylko od piszącego zależy, jak ją skonstruuje i co w niej zawrze poza wymaganymi informacjami.

W zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp jej opracowanie powinno opierać się na podstawie:

  • aktualnych przepisów – w tym branżowych;
  • instrukcji użytkowania wyposażenia technicznego stanowiska pracy i stosowania środków ochrony indywidualnej;
  • kart charakterystyki substancji niebezpiecznych;
  • wyników pomiarów parametrów środowiska pracy (stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia);
  • ustalonego w zakładzie procesu technologicznego;
  • Polskich Norm zharmonizowanych dotyczących bezpieczeństwa pracy;
  • doświadczenia i wiedzy fachowej;
  • dokumentu oceny ryzyka zawodowego, procesowego itd. ;
  • innych, sprawdzonych źródeł.

Instrukcje bhp powinny być aktualizowane po każdej zmianie:

  • sposobu wykonywania prac;
  • stosowanych materiałów i maszyn (narzędzi);
  • parametrów środowiska pracy;

a także w przypadku zmian przepisów obowiązujących przy pracach na danym stanowisku.

Ważne jest także to, aby instrukcja bhp nie była w swej treści sprzeczna z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nie zawierała nieaktualnych danych.

W polskim ustawodawstwie nie określono wzoru instrukcji bhp, ale doprecyzowano minimalne informacje, jakie powinna zwierać i na kim ciąży obowiązek jej opracowania.

Podsumowując: instrukcja bhp powinna być napisana językiem zrozumiałym dla pracownika i zawierać informacje niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy.

Zadbajmy o przekaz

Opracowując instrukcję bhp, warto pamiętać o trójkącie efektywności zapamiętywania E. Dale’a (na il. ), zgodnie z którym ludzie zapamiętują tylko 10% informacji przeczytanych.

Dlatego, oprócz wymaganych treści, które instrukcja musi zawierać, istotna jest też forma, w jakiej zostaną one pracownikowi przekazane. Jak widać na ilustracji, pojawienie się obrazu może spowodować wzrost do 30% zapamiętanych treści, a przecież o to chodzi, aby pracownik wyniósł z tego dokumentu jak najwięcej.

W zależności od tego jakiego obszaru dotyczy instrukcja bhp – obsługi maszyny, procesu pracy czy innych wskazanych w przepisach zagadnień – może się zmieniać jej objętość oraz możliwości umieszczenia elementów pozwalających zwiększyć percepcję czytającego. Podczas opracowania instrukcji niejednokrotnie pojawiają się dylematy, jakie zagadnienia ująć, jak obszernie je omówić, czy podawać informacje o zagrożeniach i środkach zapobiegawczych, wymaganych środkach ochrony indywidualnej i istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa szczegółach, na które pracownik powinien zwrócić uwagę, a które znajdują się w innych dokumentach, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dokumentacja techniczna producenta itp. Warto pamiętać, że zbyt duże nagromadzenie informacji w jednym dokumencie może powodować problemy z przyswojeniem ich przez czytającego. Z drugiej zaś strony chcielibyśmy mieć w jednym miejscu zebrane wszystkie zagadnienia. Na jednej z konferencji ATESTU uczestnik dyskusji panelowej postawił dość przewrotną na pierwszy rzut oka tezę, że tak naprawdę każda procedura w momencie jej napisania jest już w jakiejś części nieaktualna.

Biorąc więc pod uwagę, że nie da się drobiazgowo przewidzieć i zaplanować każdej czynności, że instrukcja nie może się zmienić w opasłe tomiszcze, należy pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy i zobowiązany do zapewnienia instrukcji bhp. I to on faktycznie ma wpływ na to, co instrukcja zawiera i w jakiej formie została opracowana, a w dalszym etapie – jak jej treść jest przekazana pracownikom.

Jako że instrukcja bhp stanowi istotny element systemu zarządzania w każdej firmie, warto poświęcić na jej przygotowanie odpowiedni czas i zastosować przy jej tworzeniu wszystkie możliwe elementy informacyjne (piktogramy, rysunki, zdjęcia, ikony), wprowadzić odniesienia do rzeczywistego procesu pracy lub maszyny, stosować zrozumiały język, co pozwoli, aby treść i forma instrukcji była jak najbardziej przystępna dla pracownika przy jednoczesnym zachowaniu wymagań prawnych.

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 5/2022
www. pl

tekst:

Bogusław Ziędalski
główny specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle,
audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem

W jaki sposób bezpiecznie obsługiwać akumulator samochodowy? Jak chronić akumulator samochodowy przed wybuchem? Jak chronić akumulator samochodowy przed wyciekiem elektrolitu? Jak zabezpieczyć akumulator przed zniszczeniem?

Z artykułu dowiesz się:

Kiedy akumulator samochodowy może być niebezpieczny?

Czego należy unikać podczas obsługi akumulatora?

Czy akumulator samochodowy może wybuchnąć?

Czym różnią się akumulator obsługowy i akumulator bezobsługowy?

Akumulator samochodowy to jeden z najważniejszych podzespołów każdego samochodu.

To dzięki niemu można uruchomić silnik po krótszym albo dłuższym postoju. Akumulator samochodowy pozwala także na działanie szeregu systemów, które muszą pracować po wyłączeniu silnika. Są to komputery i sterowniki (prąd z akumulatora podtrzymuje ich pamięć), a także alarm samochodowy.

Czy akumulator samochodowy może być niebezpieczny?

Tak, jeśli postępuje się niezgodnie z instrukcją użytkowania akumulatora. Albo wtedy, gdy kierowca lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Akumulator samochodowy zawiera elektrolit. Wypełnia on przestrzeń pomiędzy płytami ogniw akumulatora. Elektrolit to 40 procentowy roztwór wody i kwasu siarkowego. Elektrolit może poparzyć skórę, a także uszkodzić wzrok. Poziom elektrolitu uzupełnia się w akumulatorach obsługowych.

Akumulator obsługowy i akumulator bezobsługowy – czym się różnią?

Akumulator obsługowy wymaga serwisowania – czyli kontrolowania poziomu elektrolitu i uzupełniania go w razie potrzeby.

Zdecydowana większość obecnie produkowanych akumulatorów bezobsługowych nie wymaga uzupełniania poziomu elektrolitu przez okres pomiędzy 4 a 6 lat. Ponieważ 5 lat to średni okres eksploatacji typowego akumulatora, można przyjąć, że w polskich warunkach klimatycznych akumulator bezobsługowy nigdy nie wymaga uzupełniania elektrolitu. Co jeszcze stanowi o tym, że mamy do czynienia z akumulatorem bezobsługowym? Napięcie ładowania w pojeździe (za które odpowiedzialny jest alternator i regulator napięcia) nie przekracza 14, 4V dla akumulatorów z ciekłym elektrolitem. Temperatura otoczenia akumulatora (temperatura powietrza) nie przekracza 45 st. Celsjusza.

Five Star Polska Sp. z o. o. produkuje akumulatory bezobsługowe, które nie wymagają uzupełniania poziomu elektrolitu, pod warunkiem spełnienia ww. warunków. W instrukcji eksploatacji określony jest sposób w jaki dokonuje się pomiaru poziomu elektrolitu.

W ofercie Five Star Polska Sp. znajdują się akumulatory Five Star Original Sealed wyposażone w górną pokrywę posiadającą układ skraplania oparów elektrolitu. Dzięki niej znacznie spada stopień zużycia wody.

Kiedy elektrolit może wydostać się z akumulatora?

Elektrolit może wydostać się z akumulatora samochodowego wtedy, gdy obudowa baterii ulegnie uszkodzeniu i rozszczelnieniu. Kiedy może dojść do takiej sytuacji?

 • Kiedy akumulator został źle zamontowany pod maską samochodu i w trakcie jazdy się porusza. Wówczas może dojść do mechanicznego uszkodzenia obudowy i wycieku elektrolitu. Akumulator samochodowy musi zostać zamontowany tak, aby nie poruszał się w trakcie jazdy. Wtedy elektrolit w akumulatorze jest w pełni bezpieczny w szczelnej obudowie.
 • Gdy akumulator ulegnie mechanicznemu uszkodzeniu podczas niewłaściwie wykonywanej naprawy (dojdzie do uderzenia w obudowę), albo kiedy zostanie uszkodzony podczas przenoszenia (upadek).
 • Kiedy obsługa akumulatora kwasowo-ołowiowego wykonywana jest w niewłaściwy sposób. Na przykład wtedy, gdy właściciel auta, bez zachowania zasad bezpieczeństwa, uzupełnia poziom elektrolitu, wlewając zbyt dużą ilość wody destylowanej. Wewnątrz obudowy akumulatora znajdują się odpowiednie znaczniki, które określają minimalny i maksymalny poziom elektrolitu.
 • Gdy właściciel auta uzupełnia poziom elektrolitu w akumulatorze obsługowym niewłaściwym płynem. Niektórzy kierowcy wpadają na pomysł, aby zamiast wody wlewać kwas do akumulatora. Nie wolno tego robić. Co wlać do akumulatora? Poziom elektrolitu zawsze uzupełnia się tylko i wyłącznie wodą destylowaną.

Czy akumulator samochodowy może wybuchnąć?

Czasami zdarza się, że niewłaściwie eksploatowany akumulator może wybuchnąć. W takiej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo poparzenia elektrolitem.

Kiedy może dojść do wybuchu akumulatora samochodowego?

 • Akumulator może wybuchnąć wtedy, gdy podczas ładowania zostaną zamienione bieguny. Do takiej sytuacji może dojść wtedy, gdy auto z rozładowanym akumulatorem jest reanimowane przez pożyczanie prądu z innego pojazdu, za pomocą kabli rozruchowych. I kable te są podłączone w nieodpowiedni sposób. Dzieje się tak często wtedy, gdy do ładowania stosowane są kable własnej roboty, bez kolorowych klem, oznaczających poszczególne bieguny.
 • Akumulator może wybuchnąć w trakcie ładowania w domu. W procesie ładowania, za pomocą ładowarki (prostownika) zawsze wydzielają się niewielkie ilości wodoru, który jest skrajnie łatwo palny. Wystarczy zbliżyć się do ładowanego akumulatora z ogniem (np. z zapalonym papierosem) aby spowodować wybuch. Akumulator powinno się zawsze ładować w wentylowanym pomieszczeniu. Nigdy w kuchni, albo w pobliżu pieca albo grzejnika elektrycznego.
 • Akumulator przed ładowaniem musi osiągnąć temperaturę pokojową. Oznacza to, że nie wolno ładować prostownikiem akumulatora, który stał na mrozie. Mogło dojść w nim do zamarznięcia elektrolitu. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy auto albo maszyna rolnicza stoi przez kilka dni na silnym mrozie. Po przyniesieniu do domu, akumulator musi postać co najmniej kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu, aż osiągnie temperaturę pokojową. Podłączenie do prostownika zamarzniętego akumulatora może spowodować powstanie dużych ilości wodoru i nagrzanie się płyt akumulatora, co może doprowadzić do eksplozji.
 • Wodór wydziela się z akumulatora także wtedy, gdy jest on ładowany przez alternator samochodowy, podczas pracy jednostki napędowej. Wystarczy zatem, że po otwarciu maski z pracującym silnikiem, ktoś zbliży się do akumulatora ze źródłem ognia (np. wspomnianym wcześniej papierosem) i również, może dojść do wybuchu.
 • Szybkie ładowanie akumulatora za pomocą silnego prądu, generowanego przez prostownik powoduje znaczne ilości wydzielanego wodoru. Należy pamiętać aby w takim wypadku zachować szczególną ostrożność i nie zbliżać się z otwartym ogniem do akumulatora lub nie spowodować przeskoku iskry w pobliżu tak ładowanego akumulatora.
 • Akumulatory firmy Five Star z linii Original Sealed wyposażone są w specjalne, antywybuchowe wkładki w górnej pokrywie. Dzięki zastosowaniu górnej pokrywy z systemem skraplania oparów elektrolitu, wydzielanych w trakcie jego normalnej pracy, ubytek wody z elektrolitu ograniczony został do minimum. Każdy akumulator wyposażono w „zielone oczko”, czyli element pomiarowy, działający w oparciu o gęstość elektrolitu. Pokazuje on, czy akumulator wymaga doładowania za pomocą prostownika. Stosowanie nowoczesnych prostowników mikroprocesorowych zdecydowanie upraszcza proces ładowania.

  Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze akumulatora

  O czym warto pamiętać?

 • Zastosuj akumulator, który spełnia parametry, określone przez producenta Twojego samochodu. Nie wiesz, gdzie je znaleźć? Wejdź na stronę FiveStar. pl i skorzystaj z wyszukiwarki. W ciągu kilku chwil dobierzesz właściwy akumulator do swojego auta.
 • Zamontuj akumulator w odpowiedni sposób, tak, aby nie ruszał się w trakcie jazdy samochodu. Jeśli doszło do uszkodzenia podstawy, albo ramki mocującej (mogła ją uszkodzić korozja) – wymień ją na nową.
 • Dbaj o czystość klem. Zabezpiecz je specjalnym środkiem do klem, na przykład wazeliną, aby chronić je przed działaniem korozji.
 • Przynajmniej raz w roku sprawdź stan alternatora i regulatora napięcia w warsztacie samochodowym, albo samodzielnie, za pomocą zwykłego multimetru. Zbyt mały albo zbyt duży prąd ładowania może uszkodzić Twój akumulator.
 • Jeśli podłączasz klemy akumulatora, korzystasz z prostownika, albo z boostera (baterii startowej) – zawsze zwróć uwagę na właściwe podłączenie biegunów.
 • Nigdy nie ładuj akumulatora, który stał na mrozie. Poczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.
 • Podczas ładowania nie zbliżaj się do akumulatora z otwartym ogniem.
 • Jeśli w Twoim aucie jest akumulator z korkami, które umożliwiają dostęp do wnętrza cel i jest możliwość uzupełnienie poziomu elektrolitu, stosuj tylko i wyłącznie wodę destylowaną. Zwróć uwagę na oznaczenia, które wskażą Ci, prawidłowy poziom elektrolitu. Pamiętaj! Z elektrolitu odparowuje tylko i wyłącznie woda.
 • Podczas uzupełniania poziomu elektrolitu w akumulatorze, zawsze korzystaj z rękawiczek i okularów ochronnych w celu ochrony skóry oraz wzroku.
 • Gdy odłączasz akumulator w samochodzie – zawsze najpierw odłączaj minus, a potem plus.
 • Kiedy podłączasz akumulator w samochodzie – zawsze najpierw podłączaj plus, a potem minus.
 • Do ładowania akumulatora stosuj ładowarki mikroprocesorowe lub prostowniki zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń.
 • Podczas ładowania akumulatora zwracaj uwagę na wskaźnik naładowania, znajdujący się na ładowarce. Kiedy akumulator jest pełni naładowany, wyłącz ładowarkę.
 • Pamiętaj, aby ładować akumulator w wietrzonych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia.
 • Zastosuj w swoim samochodzie bezpieczny akumulator samochodowy FiveStar

  Akumulatory Five Star produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz wapniowych stopów ołowiu. Polecamy zastosować w swoim aucie akumulatory Five Star Original Sealed. Podłącz go we właściwy sposób, zamontuj go bezpiecznie, zabezpiecz jego klemy wazeliną. Dokonaj tych czynności zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji samochodu oraz w instrukcji eksploatacji akumulatora. Chroń go przed głębokim rozładowaniem. Jeśli jeździsz na krótkich trasach – obserwuj „zielone oczko”. W razie potrzeby doładuj akumulator ładowarką mikroprocesorową lub prostownikiem. Akumulator Five Star Original Sealed odwdzięczy Ci się bezawaryjną pracą.

  Akumulatory Five Star Original Sealed, ze specjalnymi obudowami, zabezpieczone przed wybuchem, w charakterystycznych czerwonych obudowach, to naprawdę dobry wybór. Zaprojektowano je z myślą o współczesnych autach, z rozbudowanym wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym. Można je stosować w autach premium, których bogate wyposażenie wymaga odpowiedniego, pewnego źródła prądu.

  Jeśli Twoje auto jest wyposażone w układ Start Stop (i jego producent zalecił stosowanie akumulatorów EFB), w ofercie Five Star znajdziesz świetne akumulatory EFB, w charakterystycznych, żółtych obudowach.

  Możesz skorzystać z rozbudowanej sieci warsztatowej, działającej na terenie całego kraju. Akumulatory Five Star sprzedawane są od ponad 25 lat i przez ten czas zaskarbiły sobie przychylność bardzo wielu użytkowników. Wszystko przez to, że bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania, idą w parze z atrakcyjną ceną i ponadprzeciętną trwałością.

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fgb24s5abf