Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt

Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt jest narzędziem, które pomaga użytkownikom w zarządzaniu swoimi maszynami 3M. Przewodnik ten zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby użytkownik mógł poprawnie korzystać z urządzenia. Przewodnik ten jest szczegółowo opisany i dostarcza informacji na temat wszystkich funkcji i opcji, które są dostępne na urządzeniu. Przewodnik ten zawiera także szczegółowe informacje na temat jego używania, a także wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia. Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt

Czy ta instrukcja będzie odpowiednia? Swoją drogą to jest dość rozbudowany licznik.

Statyczny licznik do pomiaru energii

GAMA 300
G3B. xxx

Instrukcja użytkownika
Wersja 2. 11

Systemy Pomiarowe ELGAMA Sp. z o. o.

Przegląd historii
Wersja
1. 0
1. 1
1. 2
1. 3
1. 4

Data
2010 02 12
2010 03 10
2010 04 15
2011 01 27
2011 04 18

Komentarze
Pierwsze wydanie
Data sprawdzenia, dodane profile oraz lista kodów wielkości mierzonych
Aktualizacja informacji
Aktualizacja instrukcji do liczników G3B o ograniczonej funkcjonalności, np. bez
źródła zasilania awaryjnego I bez funkcji przycisku plombowanego
Poprawki: format wyświetlania danych rejestrów energii w licznikach pośrednich,
komunikat identyfikacyjny dla protokołów IEC 62056-21 i DLMS/COSEM.
Dodanie nowej opcji F6 do modyfikacji licznika
Dodanie opisu kątów fazowych
Pomiar energii pozornej, straty oraz THD dodane. Interfejs Ethernet oraz
wejścia cyfrowe zostały wprowadzone.

1. 5

2011 05 18

1. 6
1. 7
2. 0

2011 09 27
2011 10 12
2014 11 14

2. 1

2015 01 28 Kody OBIS 81. 7. 0, 81. 21, 81. 02 dodane. Kody OBIS zmienione: 81. 1 to

81. 10; 81. 2 to 81. 20; 81. 4 to 81. 40; 81. 15 to 81. 51; 81. 26 to
81. 62. ID alarmów
2. 11

2015 08 12 Aktualizacja informacji

-3-

Spis treści
1 BEZPIECZEŃSTWO.......................................................................................................................... 7

1. 1 Wymagane środki ostrożności.......................................................................................................... 7
1. 2 Transport i przechowywanie............................................................................................................. 3 Zapobieganie i eliminacja problemów technicznych........................................................................ 8
1. 3. 1 Sprawdzenie obudowy licznika................................................................................................. 2 Sprawdzenie podłączenia licznika, parametrów elektrycznych i nastaw parametryzujących... 3 Naprawa licznika u producenta.................................................................................................. 4 Utylizacja produktu.................................................................................................................... 8
2. PRZEZNACZENIE............................................................................................................................. 9
3. MODYFIKACJE LICZNIKA.............................................................................................................. 10

3. 1 Typy i odmiana............................................................................................................................... 10
3. 2 Dane techniczne.............................................................................................................................. 11
4. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE.................................................................................................... 12

4. 1 Prąd, napięcie, częstotliwość.......................................................................................................... 12
4. 2 Pomiar energii, wartości chwilowych, profili obciążenia............................................................... 3 Funkcje plombowanego przycisku (przycisk pod osłonką do plombowania)................................ 14
4. 4 Źródło zasilania rezerwowego........................................................................................................ 5 Komunikacja, wejścia/wyjścia........................................................................................................ 15
4. 6 Pomocniczy elektryczny interfejs................................................................................................... 7 Wewnętrzny dwustanowy przekaźnik główny............................................................................... 16
4. 8 Opcje LCD...................................................................................................................................... 9 Zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilania............................................................................. 16
5 KONSTRUKCJA............................................................................................................................... 16

5. 1 Obudowa......................................................................................................................................... 16
5. 2 Zasada działania.............................................................................................................................. 18
5. 2. 1 Moduł pomiarowy.................................................................................................................... 2 Przetwarzanie sygnałów.......................................................................................................... 3 Mikrokontroler......................................................................................................................... 19
5. 4 Nieulotna pamięć..................................................................................................................... 3 Wyświetlacz.................................................................................................................................... 4 Zegar wewnętrzny........................................................................................................................... 21
5. 5 Przesuwne zwieracze napięciowe (tylko podłączenie bezpośrednie)............................................. 21
6 KOMUNIKACJA................................................................................................................................ 22

6. 1 Optyczny interfejs komunikacyjny................................................................................................. 22
6. 2 Elektryczny interfejs komunikacyjny............................................................................................. 3 Kontroler MCL 5. xx z wewnętrznym modemem GSM/GPRS (opcja).......................................... 4 Wyjścia/Wejścia............................................................................................................................. 4. 1 Optyczne wyjście testowe (czerwona dioda LED).................................................................. 22
-4-

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA v 2. 0

6. 2 Wyjścia S0............................................................................................................................... 23
6. 3 Wyjście przekaźnikowe........................................................................................................... 4 Wejscia kontrolne.................................................................................................................... 5 Wewnętrzny przekaźnik główny.................................................................................................... 6 Zasilanie.......................................................................................................................................... 24
6. 7 Przyciski.......................................................................................................................................... 1 Przycisk przewijania oraz sensor optyczny............................................................................. 2 Przycisk pod osłonką do plombowania................................................................................... 24
7 REJESTRY DANYCH....................................................................................................................... 24

7. 1 Rejestry energii............................................................................................................................... 24
7. 2 Rejestry mocy................................................................................................................................. 25
7. 3 Rejestry mocy maksymalnej........................................................................................................... 26
7. 4 Rejestry strat jałowych i obciążeniowych...................................................................................... 27
8 PROFILE DANYCH.......................................................................................................................... 27

8. 1 Profil rozliczeniowy........................................................................................................................ 27
8. 2 Profil obciążenia............................................................................................................................. 29
8. 3 Profil wielkości sieciowych............................................................................................................ 30
8. 4 Rejestr zdarzeń................................................................................................................................ 1 Przerwy w zasilaniu................................................................................................................. 31
8. 2 Obecność napięć fazowych...................................................................................................... 3 Podwyższone napięcie............................................................................................................. 4 Obniżone napięcie.................................................................................................................... 32
8. 5 Przekroczenie limitu mocy...................................................................................................... 6 Przepływ prądu w przeciwnym kierunku................................................................................ 7 Prąd nadmiarowy..................................................................................................................... 8 Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego............................................................................ 9 Otwarcie osłony licznika......................................................................................................... 33
8. 10 Otwarcie osłony skrzynki zaciskowej.................................................................................... 11 Ustawienie zegara.................................................................................................................. 12 Zmiana parametrów............................................................................................................... 13 Błąd wewnętrzny................................................................................................................... 34
9 MONITOROWANIE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII.................................................. 35

9. 1 Przekroczenie mocy........................................................................................................................ 35
9. 2 Prąd nadmiarowy............................................................................................................................ 36
9. 4 Podwyższone napięcia.................................................................................................................... 37
9. 5 Obniżenie napięcia.......................................................................................................................... 37
10 MODUŁ TARYFOWY..................................................................................................................... 38

10. 1 Profile dobowe.............................................................................................................................. 38
10. 2 Profile tygodniowe........................................................................................................................ 39
10. 3 Sezony........................................................................................................................................... 4 Lista dni specjalnych.................................................................................................................... 5 Taryfa,, awaryjna"......................................................................................................................... 40
-5-

10. 6 Zegary taryf................................................................................................................................... 40
11 ODCZYT DANYCH......................................................................................................................... 40

11. 1,, Rezerwowe" cykliczne automatyczne wyświetlanie danych...................................................... 45
11. 2 Cykliczne automatyczne przeglądanie danych............................................................................. 46
11. 3 Ręczne przeglądanie danych......................................................................................................... 4 Cykl ręcznego wyświetlania danych............................................................................................. 47
11. 1 Cykl SEt - ręczne ustawianie czasu i daty zegara wewnętrznego licznika........................... 48
11. 2 Cykl Ser_dAtA...................................................................................................................... 49
11. 3 Cykl P. 01............................................................................................................................... 50
11. 4 Tabela cyklu taryf.................................................................................................................. 51
11. 5 Lista dni specjalnych............................................................................................................. 54
11. 5 Znaki błędów i ostrzeżeń.............................................................................................................. 5. 1 Błędy wewnętrzne.................................................................................................................. 55
11. 6 Odczyt danych przez interfejsy komunikacyjne........................................................................... 55
12 PARAMETRYZACJA LICZNIKA..................................................................................................... 55
13 ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU DO PARAMETRÓW I DANYCH LICZNIKA.................................... 57

13. 1 Zabezpieczenia fizyczne............................................................................................................... 57
13. 1. 1 Odblokowanie interfejsu optycznego do komunikacji.......................................................... 2 Zabezpieczenia programowe........................................................................................................ 58
13. 1 Hasła...................................................................................................................................... 2 Firmware/hardware................................................................................................................ 3 Identyfikatory użytkownika................................................................................................... 5 ID Parametryzacji (kod autoryzacji oprogramowania).......................................................... 6 Dziennik zdarzeń................................................................................................................... 58
14 INSTALACJA.................................................................................................................................. 58
ZAŁĄCZNIK A. WYMIARY LICZNIKA.................................................................................................. 62
ZAŁĄCZNIK B. ŚRUBY (MOMENT DOKRĘCENIA) W LICZNIKACH G3B.......................................... 63
ZAŁĄCZNIK C. SPIS WIELKOŚCI MIERZONYCH I REJESTROWANYCH........................................ 64

-6-

Informacje o tym dokumencie
Ta instrukcja użytkownika opisuje właściwości elektronicznego statycznego licznika GAMA 300 typu
(G3B. xxx) oraz jego zastosowanie. Przed przystąpieniem do użytkowania licznika proszę uważnie
przeczytać instrukcję obsługi urządzenia. Producent nie udziela żadnej gwarancji w przypadku
uszkodzenia podczas eksploatacji prowadzonej niezgodnie z instrukcją oraz wymaganiami
bezpieczeństwa określonymi w instrukcji i dzienniku przyrządu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty w przypadku, gdy:
? parametryzacja została wykonana niezgodnie z zasadami i zaleceniami przedstawionymi w
instrukcji obsługi oprogramowania oraz w Taryfie (grupy odbiorców) zatwierdzonej przez
prezesa URE.
? całkowita lub częściowa utrata danych rozliczeniowych była spowodowana nieprawidłowym
wykonaniem czynności montażowych i eksploatacyjnych przez uprawniony personel.
Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny, zawiera opisy właściwości, funkcji i pomocniczych wyjść
licznika. Dany model licznika może nie posiadać niektórych właściwości opisanych w tym dokumencie,
jednakże szczegóły konfiguracji, schematy podłączeń znajdują się w dzienniku każdego przyrządu.
Niniejszy dokument nie może być kopiowany, przesyłany oraz publikowany w całości lub fragmentach
bez uzyskania pisemnej zgody "ELGAMA-ELEKTRONIKA" Ltd.

1 Bezpieczeństwo
1. 1 Wymagane środki ostrożności
1. Tylko specjalista mający odpowiednie kwalifikacje, który zapoznał się z niniejszą instrukcją
może instalować, deinstalować i dokonywać okresowych przeglądów liczników.
2. Podłączanie lub odłączanie liczników powinno być dokonywane, przy odłączonym napięciu
sieciowym. Ponadto należy przedsięwziąć środki ostrożności na wypadek przypadkowego
pojawienia się napięcia w sieci.
3. Żadne akcesoria nie mogą być wieszane na liczniku, zabronione jest uderzanie o skrzynkę
zaciskową oraz obudowę licznika.
4. Podczas procedury wymiany baterii muszą być zachowane następujące środki ostrożności: 1)
licznik musi być odłączony od sieci elektrycznej, musi być zapewniona ochrona przed
przypadkowym włączeniem napięcia sieciowego; 2) do wymiany baterii należy użyć pęsety lub
podobnego narzędzia (podłączanie/odłączanie wkładanie). 2 Transport i przechowywanie
1. Przed przystąpieniem do użytkowania, licznik powinien być przechowany w opakowaniu
transportowym w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura mieści się w zakresie od
+5 0C do +40 0C, a średnia wilgotność nie przekracza 80%, przy temperaturze otoczenia +25
0
C. Ponadto pomieszczenie musi być wolne od szkodliwych gazów i oparów. Licznik powinien
być przechowywany oraz eksploatowany w pomieszczeniach chronionych przed kurzem,
agresywnymi oparami i gazami. Rozpakowane liczniki należy przechowywać tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
Temperatura powinna zawierać się z zakresie od +10°C do +35°C, a średnia wilgotność nie
może przekraczać 80% przy temperaturze otoczenia +25°C. W okresie zimowym liczniki przed zamontowaniem powinny być przechowywane w
pomieszczeniu ogrzewanym przynajmniej przez 6 godzin. Liczniki mogą być transportowane tylko w pojazdach zakrytych (wagony, kontener, ładownia).
W czasie transportu wstrząsy nie powinny przekraczać 80? 120 drgań / min, przyśpieszenie 30
m/s2. Temperatura powinna mieścić się w zakresie od -40 0C do +70 0C, średnia wilgotność nie
powinna przekraczać 98%, przy temperaturze otoczenia +35 0C.

-7-

1. 3 Zapobieganie i eliminacja problemów technicznych
W przypadku podejrzenia nieprawidłowego funkcjonowania licznika należy wykonać następujące
czynności sprawdzające:

1. 1 Sprawdzenie obudowy licznika
Przed podłączeniem napięć zasilających do zainstalowanego licznika należy sprawdzić, czy obudowa
nie posiada uszkodzeń mechanicznych, śladów przegrzania oraz czy wszystkie przewody elektryczne
są prawidłowo podłączone.
Nie należy podłączać licznika do sieci zasilającej, jeżeli posiada on uszkodzenia
mechaniczne. Podłączanie takiego urządzenia może być niebezpieczne dla osób obsługujących,
ponadto może spowodować zniszczenie licznika i połączonej z nim aparatury!.
W przypadku licznika bezpośredniego, przed włączeniem napięcia sieciowego,
niezbędne jest sprawdzenie czy podłączone są przesuwne zwieracze napięciowe (patrz rozdział
Zwieracze torów napięciowych z prądowymi).
1. 2 Sprawdzenie podłączenia licznika, parametrów elektrycznych i nastaw parametryzujących
Po podłączeniu napięć zasilających do licznika należy sprawdzić: czy data i czas są ustawione
właściwie, czy licznik w sposób prawidłowy wskazuje kierunek mierzonej energii oraz czy
wprowadzone strefy czasowe i sezony kalendarzowe są zgodne z wymaganiami użytkownika. W przypadku, gdy data i czas nie są zgodne z rzeczywistością należy wezwać przedstawiciela
firmy wykonującej odczyty i parametryzację liczników w celu dokonania zmian ustawień. W przypadku, gdy na wyświetlaczu licznika pojawi się znacznik "Er" należy licznik wyłączyć z
eksploatacji, odłączyć od instalacji pomiarowej i przesłać do naprawy. W przypadku, gdy zostanie wskazany odwrotny kierunek przepływu mierzonej energii, należy
sprawdzić, czy w sposób prawidłowy podłączono do licznika obwody prądowe i napięciowe. W przypadku, gdy na wyświetlaczu LCD wskazywane są nieprawidłowe sezony taryfowe, strefy
czasowe, okresy uśredniania lub inne błędy nastaw parametryzujących, należy wykonać
powtórną parametryzację licznika z prawidłowymi danymi i nastawami. 3 Naprawa licznika u producenta
W przypadku, gdy nieprawidłowości w pracy licznika nie mogą być wyeliminowane u użytkownika,
urządzenie należy przesłać do producenta w celu wykonania naprawy lub wymiany. Przy odsyłaniu
urządzenia do producenta, należ załączyć dziennik licznika, nazwę organizacji dokonującej
eksploatacji oraz krótki opis zaobserwowanych nieprawidłowości. 4 Utylizacja produktu
Ten produkt, po zakończeniu okresu eksploatacji nie może być usuwany wraz z
innymi odpadami. W celu ograniczenia ewentualnych niepożądanych skutków dla
środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia, spowodowanych niekontrolowanym
usuwaniem odpadów prosimy, aby oddzielić ten produkt i poszczególne jego części
oddać do ponownego przetworzenia. Użytkownicy domowi mogą zwrócić się z
zapytaniem do producenta lub administracji lokalnej w celu uzyskania informacji o
sposobie utylizacji produktu. Przedsiębiorstwa powinny skontaktować się z dostawcą,
od którego zakupiły urządzenia.

-8-

2. Przeznaczenie
Statyczny elektryczny licznik GAMA 300 (G3B. xxx) przeznaczony jest do pomiaru energii elektrycznej
czynnej, biernej i pozornej w sieciach trójfazowych cztero- i trójprzewodowych prądu przemiennego a
także w sieciach jednofazowych prądu przemiennego. Liczniki G3B. xxx produkowane są jako
bezpośrednie lub półpośrednie i pośrednie.
Liczniki G3B. xxxx mogą rejestrować wartości maksymalne w interwałach: dobowym, tygodniowym,
dziesięciodniowym, miesięcznym, dokonywać pomiarów wielkości chwilowych. Posiadają one
możliwość rejestracji profili obciążenia, wielkości sieciowych i zdarzeń.
Liczniki mogą być w wykonaniu jedno lub wielo-taryfowym. Przełączanie między taryfami sterowane
jest przez wewnętrzny zegar taryfowy czasu rzeczywistego. xxx są wyposażone w wyjścia i wejścia impulsowe, opcjonalnie mogą posiadać interfejsy:
optyczny oraz dwa niezależne interfejsy elektryczne używane przy lokalnej i zdalnej transmisji danych. xxxx spełniają wymagania następujących norm:
? Dyrektywę nr 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 31 marca 2004 o
przyrządach pomiarowych;
? Dyrektywę 2004/108/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 15 grudnia 2004, w
sprawie zgodności elektromagnetycznej ustawodawstwa państw członkowskich i uchylająca
Dyrektywę 89/336/EEC;
? EN50470-3:2006 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. c. ) - Liczniki statyczne do
pomiaru energii czynnej (klasa A, B oraz C)";
? EN50470-1:2006 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. ) - Wymagania ogólne,
badania i testy- Urządzenia pomiarowe (klasa A, B oraz C)";
? IEC 62053-21:2003 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. ) - Liczniki statyczne
energii czynnej (klasa 1 i 2)";
? IEC 62053-22:2003,, Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. c) - Liczniki statyczne
energii czynnej (klas 0, 2 i 0, 5S)";
? IEC 62053-23:2003 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. ) - Liczniki statyczne
energii biernej (klasa 2 i 3)";
? IEC 62052-11:2003 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. ) - Wymagania ogólne,
badania i testy
? IEC 62054-21:2004 "Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (a. ) - Taryfa i kontrola
obciążenia. Część 21: Szczegółowe wymagania dla przełączników czasowych"
? IEC 529 "Stopnie ochrony"
? IEC 1334-4-41 "- Część 4: Protokoły komunikacyjne danych"
? IEC 62056-46 DLMS/COSEM Warstwa łącza danych przy użyciu protokołu HDLC
? IEC 62056-53 DLMS/COSEM Warstwa aplikacji
? IEC 62056-61 DLMS/COSEM Kody OBIS
? IEC 62056-62 DLMS/COSEM Klasy interfejsu

Uwaga: Wszystkie możliwe do skonfigurowania wyjścia pomocnicze i wielkości mierzone (+A, -A, +R, R, R1, R2, R3, R4, +P, -P, +Q, -Q, +S, -S) są przedstawione w tabelach i na rysunkach zawartych w tej
instrukcji. Rodzaje i numery wyjść oraz funkcje pomiarowe danego wykonania przedstawione są w
dzienniku przyrządu.

-9-

3. Modyfikacje Licznika
3. 1 Typy i odmiana
G3B jest licznikiem wielotaryfowym (pomiary czynnej, biernej i pozornej energii).
Szczegółowe wyjaśnienie typu licznika przedstawiono w tabeli 3-1.
Tabela 3-1 Oznaczenie typu licznika
TYP

XXX.
G3B.

X
1

4

Konstrukcja
G3B (LCD, wielotaryfowy, energia czynna lub energia czynna i bierna lub energia czynna bierna i
pozorna, moc maksymalna, rozszerzona funkcjonalność)

G3B

Klasa dokładności
A (EN 50470-3), 2. 0 (IEC 62053-21)

0

B (EN 50470-3), 1. 0 (IEC 62053-21)

C (EN 50470-3), 0. 5s (IEC 62053-22) (podłączenie przez przekładniki)

5

Podłączenia
2 systemy, sieć 3 przewodowa (podłączenie przez przekładniki)

3

3 systemy, sieć 4 przewodowa

In/Imax, Iref/Imax
1:8
1:10
1:12
1:16
1:20
1:24
1:1, 25
1:2
1:6

1
2
3
4
5
6
7
8

Przykład: G3B. 142 jest konstrukcją licznika G3B, która odpowiada wymaganiom klasy dokładności B i
1. 0. Licznik jest przeznaczony do pomiaru energii w 4 przewodowych sieciach prądu przemiennego,
posiada 3 elementy pomiarowe, służy do podłączenia bezpośredniego z prądem maksymalnym do
120A. Współczynnik prądu bazowego do maksymalnego wynosi 1:12.

- 10 -

3. 2 Dane techniczne
Tabela 3-2 Parametry techniczne licznika
Podłączenie:
Klasa dokładności:

Energia czynna
Energia czynna (podłączenie przez przekładniki)
Energia bierna

Napięcie odniesienia Un, V:
Zakres napięcia pracy, % Un:
Prąd bazowy Iref (maksymalny Imax), A:
Prąd maksymalny Imax, A

Prąd minimalny Imin, A

Prąd rozruchu, % from In /Iref:
Częstotliwość odniesienia, Hz:
Pobór mocy w obwodach, VA:

Napięciowych
Prądowych

Prąd zwarcia obwodu prądowego, A:

Stała licznika, imp/kWh, imp/kVArh:
Zegar wewnętrzny (IEC 62054-21):

Dokładność

Źródło zasilania rezerwowego
Czas pracy przy zasilaniu tylko z baterii
Funkcje modułu taryfowego:
Liczba taryf energii
Taryfa "Awaryjna"
Liczba taryf mocy maksymalnej
Czas przechowania danych po wyłączeniu zasilania
Wyjścia S0 (IEC 62053-31):
Liczba
Stała impulsowa, imp/kWh (imp/kVArh)
Czas trwania impulsowych wyjść, ms
Wyjście przekaźnikowe:
Maksymalne napięcie przełączania, V
Maksymalny prąd przełączania, mA
Wejścia kontrolne:
Zakres napięcia wejściowego, Vac
Wewnętrzne przekaźniki w głównych torach prądowych (opcja):
Maksymalny prąd przełączalny, A
Maksymalna moc przełączalna, VA
Ilość cykli przełączeń
Interfejsy komunikacyjne:
Interfejs optyczny
Interfejs elektryczny - CO (20mA pętla prądowa)
Pomocniczy elektryczny interfejs - CO, RS485, RS232
M-Bus/Wireless M-Bus
Ethernet (10BASE-T)
Odporność izolacji na przebicie:
Przemienne napięcie testowe
Impuls napięcia testowego (IEC 60060-1)
Klasa ochronności
Detekcja zewnętrznego pola magnetycznego
Odpornośc na pole magnetyczne
Stopień ochrony obudowy
Zakres temperatury:

Pracy:
Dla liczników z baterią
Przechowywania, transportu:

Ciężar, kg:

- 11 -

Bezpośrednie lub pośrednie
B (EN 50470-3), 1. 0 (IEC 62053-21)
C (EN 50470-3), 0. 5s (IEC 62053-22)
2. 0 (IEC 62053-23)
Patrz Tabela 4-2
-20... +15
Patrz Tabela 3-1 oraz Tabela 4-2
40, 60, 80, 100, 120 (podłączenie
bezpośrednie)
1. 25, 2, 6, 6. 25, 10 (podłączenie
pośrednie)
0, 5? Itr (0, 05? Iref) (podłączenie
0, 2? Itr (0. 01? In) (połączenie
0, 3 (podłączenie bezpośrednie) kl. B
0, 2 (podłączenie pośrednie) klasa B
0, 1 (podłączenie pośrednie) klasa C
50
& lt; 1. 0VA ( & lt; 0. 5 W)
& lt; 2. 3VA ( & lt; 0. 8 W) (z pomocniczym
interfejsem elektrycznym)
& lt; 0, 05 (podłączenie bezpośrednie)
& lt; 0, 5 (podłączenie pośrednie)
30? Imax dla pierwszej połowy cyklu In
(podłączenie bezpośrednie)
20? Imax dla 1/2 s (podłączenie
50... 150000
& lt; 0, 5 s/24 h (T=23°C), & lt; 0, 15 s/°C/24
h
Bateria Li-ion
& gt; 10 lat
Programowalna (1... 4)
Programowalna
& gt; 20 lat
1... 4
30
Programowalne
250
120
50.... 250
Dwustanowy
100
25000
106
IEC 62056-21, DLMS
EN 13757-2, EN 13757-3
DLMS przez TCP/IP
4 kV @ 50 Hz, 1 minuta
8 kV @ 1, 2/50us
II
& gt; 3. 5 mT
<= 400 mT
IP 51 (domyślne)
IP 54 (opcja)
- 30... +60°C
&amp; lt; 1, 4

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. 0
Wymiary, mm
260 x 175 x 80
*- Jeżeli w temperaturze niższej od -25 °C wyświetlacz LCD przestanie poprawnie wyświetlać segmenty, nie oznacza to jego
awarii, prawidłowa praca LCD zostanie przywrócona w temperaturze wyższej niż -25°C.

4. Możliwości funkcjonalne
Liczniki G3B mogą posiadać różne właściwości funkcjonalne opisane poniżej.
Tabela 4-1 Oznaczenie odmiany licznika (kody zamówienia)

Dział Nr.
Kod:

X

X X. FXX. BX. PX. CXXX. AX. RX. LX. MX.

Prąd bazowy (Patrz rozdział 4-1. )
Napięcie odniesienia (Patrz rozdział 4-1. )
Częstotliwość odniesienia (Patrz rozdział 4-1. )

8
9

F - dodatkowe funkcje programowalne (Patrz rozdział 4-2. )
B - funkcje plombowanego Przycisku (Patrz rozdział 4-3. )
P - źródło zasilania rezerwowego (Patrz rozdział 4-4. )
C - komunikacja, I/O (Patrz rozdział 4-5. )
A - pomocniczy elektryczny interfejs (Patrz rozdział 4-6. )
R- wewnętrzny dwustanowy przekaźnik główny (Patrz rozdział 4-7. )
L - opcje LCD (Patrz rozdział 4-8. )
M - zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilania (Patrz rozdział 4-9. )

4. 1 Prąd, napięcie, częstotliwość
Liczniki G3B różnić się wartością prądu, napięcia czy częstotliwości. Wybór tych parametrów
dokonywany jest na podstawie pierwszych trzech cyfr w kodzie zamówienia. Warianty opisane są w
tabeli 4-2.
Tabela 4-2 Kody wyboru dla prądów bazowych, napięcia odniesienia oraz częstotliwości

Nr.
Kod:
Dział 1 Prąd bazowy

1A
5A
10 A
2A
Napięcie odniesienia
3x57, 7/100 V; 3x63, 5/110 V; 3x69, 2/120 V; 3x100 V; 3x110 V; 3x120 V;
3x120/208 V; 3x127/220 V; 3x220 V; 3x230 V;
3x220/380 V; 3x230/400 V; 3x240/415 V;
3x57, 7/100... 230/400 V
Częstotliwość odniesienia
50 Hz

X. 2 Pomiar energii, wartości chwilowych, profili obciążenia
Liczniki G3B mierzą energię czynną, bierną oraz pozorną, wartości chwilowe oraz rejestrują profil
obciążenia. Wybór mierzonej energii oraz funkcji programowych dokonywany jest podczas składania
zamówienia poprzez wpisanie litery,, F" oraz właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisano w
tabeli 4-3.
Ogólnie dostępne rejestry energii i mocy zależą od konfiguracji licznika. Dostępne są niżej wymienione
konfiguracje:
? F1 - Jednokierunkowa czynna: energia IAI oraz moc IPI;
? F2 - Dwukierunkowa czynna: energia +A, -A oraz moc +P, -P;
? F3 - Jednokierunkowa czynna oraz dwukierunkowa bierna: energia +A, +R, -R oraz moc +P, +Q, Q;
? F4 - Dwukierunkowa czynna oraz dwukierunkowa bierna: energia +A, -A, +R, -R oraz moc +P, -P,
+Q, -Q;
? F5 - Dwukierunkowa czynna (+A, -A) oraz bierna energia w czterech kwadrantach (R1, R2, R3,
R4), dwukierunkowa czynna (+P, -P) oraz bierna moc w czterech kwadrantach (Q1, Q2, Q3, Q4).

- 12 -

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. 0

?
?
?

F6 - Jednokierunkowa i dwukierunkowa energia czynna |A|, +A, -A oraz dwukierunkowa energia
bierna: +R, -R oraz jednokierunkowa i dwukierunkowa moc czynna |P|, +P, -P oraz dwukierunkowa
moc bierna +Q, -Q;
F7 - Czynna w dwóch kierunkach (A+, A-) i Bierna (R1, R2, R3, R4) w czterech kwadrantach oraz
pobierana - oddawana;
F8 - Czynna w dwóch (A+, A-), Bierna (R1, R2, R3, R4) w czterech kwadrantach i Pozorna (+S, S) pobierana - oddawana

Tabela 4-3 Kody wyboru do pomiaru energii, wartości chwilowych i profili obciążenia
F - Pomiar energii, wartości chwilowych, profili obciążenia
Kod: FX
Pomiar energii
F1
Czynna (A) w jednym kierunku
F2
Czynna (A+, A-) w dwóch kierunkach
F3
Czynna w jednym (A) i Bierna (R+, R-) pobierana - oddawana
F4
Czynna w dwóch (A+, A-) i Bierna (R+, R-) pobierana - oddawana
F5
Czynna w dwóch (A+, A-) i Bierna (R1, R2, R3, R4) w czterech kwadrantach
Czynna (|A|) w jednym kierunku i Czynna w dwóch (A+, A-) i Bierna (R+, R-)
F6
pobierana - oddawana
F7
oraz pobierana - oddawana
Czynna w dwóch (A+, A-), Bierna (R1, R2, R3, R4) w czterech kwadrantach i
F8
Pozorna (S+, S-) pobierana - oddawana
Programowalne funkcje
Żadnych dodatkowych funkcji
Wartości chwilowe, profil obciążenia F

Dział 2

7

Tabela 4-4 Spis wartości chwilowych
32. 0
52. 0
72. 0
31. 0
51. 0
71. 0
91. 0

Napięcie chwilowe RMS (V)
Faza L1
Faza L2
Faza L3
Prąd chwilowy RMS (A)
W przewodzie neutralnym*
Moc czynna chwilowa? P (kW)

16. 0

Wszystkich faz

36. 0
56. 0
76. 0

Moc bierna chwilowa +Q(kvar)
Wszystkich faz
Moc bierna chwilowa -Q(kvar)
Faza L3

3. 0
23. 0
43. 0
63. 0
4. 0
24. 0
44. 0
64. 0

?

?

?

?

?

13. 0
33. 0
53. 0
73. 0
14. 0
81. 40
81. 51
81. 62
81. 10
81. 21
81. 2
81. 20
31. 124
32. 124
51. 124
52. 124
71. 124
72. 124
9. 0
29. 0
49. 0
69. 0

Współczynnik cos?
Wartość zagregowana
Częstotliwość (Hz)
Przesunięcie fazowe - wartości kątów
Kąt pomiędzy U1 i I1
Kąt pomiędzy U2 i I2
Kąt pomiędzy U3 i I3
Kąt pomiędzy U1 i U1
Kąt pomiędzy U1 i U2
Kąt pomiędzy U2 i U3
Kąt pomiędzy U3 i U1
Kąt pomiędzy U1 i U3
Współczynnik zawartości harmonicznych (TTHD)
w prądzie Faza L1
w napięciu Faza L1
w prądzie Faza L2
w napięciu Faza L2
w prądzie Faza L3
w napięciu Faza L3
Moc pozorna chwilowa? S (kVA)
Faza L3

???

* - I N? I1? I 2? I 3, gdzie I N - prąd w przewodzie neutralnym, I1, I 2, I 3 - prądy w przewodach
fazowych L1, L2 i L3. Więcej informacji na temat profili obciążenia w rozdziale 8.
Licznik umożliwia pomiar przesunięcia fazowego sygnałów elektrycznych (wyznaczenie kątów
fazowych z dokładnością do 10). Podczas odczytu wartości chwilowych z licznika w programie
GamaLink tworzona jest w postaci wykresu, graficzna prezentacja przesunięcia fazowego wartości
chwilowych napięć i prądów.

- 13 -

Ponadto, licznik za pomocą cyfrowego przetwarzania sygnałów przeprowadza analizę harmonicznych
prądu i napięcia próbek i oblicza zawartości harmonicznych (THD) w prądzie i napięciu dla każdej fazy
(patrz rozdział &quot; 5. 2 Przetwarzanie sygnałów &quot;). 3 Funkcje plombowanego przycisku (przycisk pod osłonką do plombowania)
Liczniki G3B mogą posiadać przycisk przewijania za pomocą, którego można wykonać jedną z poniżej
opisanych funkcji. Wybór funkcji przycisku dokonywany na etapie składania zamówienia poprzez wybór
litery "B" oraz właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisane są w tabeli 4-5.
Tabela 4-5 Wybór kodu plombowanego przycisku
Dział 3

B - funkcje plombowanego przycisku
Brak
Kasowanie okresu rozliczeniowego
Odblokowywanie komunikacji do parametryzacji
Zamykanie okresu rozliczeniowego i odblokowywanie komunikacji do parametryzacji

BX.
B1
B2
B4

Przycisk plombowany posiada jedną z poniższych funkcji:
? Odblokowanie komunikacji - interfejs optyczny licznika dla parametryzacji jest odblokowywany
poprzez wywołanie ekranu testu LCD i przytrzymanie przez 3s przycisku plombowanego.
Interfejs optyczny jest automatycznie blokowany po upływie jednej godziny od zakończenia
ostatniej sesji; (patrz 13. 4)
? Zamykanie okresu rozliczeniowego - po naciśnięciu przycisku dane rozliczeniowe będą
przechowywane we właściwym rejestrze w pamięci nieulotnej. Po tej operacji rozpoczyna się
nowy okres rozliczeniowy. 4 Źródło zasilania rezerwowego
Liczniki G3B mogą posiadać różne źródła zasilania rezerwowego. Wybór rezerwowego źródła zasilania
dokonywany jest za pomocą litery,, P" oraz właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisane są
w tabeli 4-6.
Tabela 4-6 Wybór kodu źródła zasilania rezerwowego
Dział 4

P - Źródło zasilania rezerwowego
Niewymienna bateria
Wymienialna bateria
Wymienialna bateria i super kondensator
Niewymienialna bateria i super kondensator

PX.
P2
P3
P4
P5

Niewymienna bateria jest umieszczona w prawym górnym rogu PCB. Wymienna bateria jest
zamontowana w prawym górnym rogu obudowy licznika pod plombowaną osłoną baterii i
zabezpieczona ochronną osłonką silikonową. Plombowana osłona baterii jest montowana w obu
rodzajach liczników z wymienialną i niewymienialną baterią. Plombowany przycisk jest tak usytuowany
pod osłoną, że dostęp do niego jest możliwy tylko wtedy, gdy osłona baterii jest otwarta.
Uwaga: Podczas procedury wymiany baterii muszą być zachowane następujące warunki:
1) licznik musi być odłączony od sieci elektrycznej, musi być zapewniona ochrona przed
przypadkowym włączeniem napięcia sieciowego;
2) do wymiany baterii użyj pęsety lub podobnego narzędzia (podłączanie/odłączanie,
wkładanie). Jeśli ochrona nie jest zachowana dalsze czynności mogą powodować zagrożenie
dla pracownika oraz spowodować zniszczenie licznika i innych urządzeń.
Wymiana baterii:
? Odłączyć licznik od sieci elektrycznej;
? Upewnić się na wyświetlaczu LCD, że licznik jest odłączony (nie przyciskaj przycisku i nie pozwalaj
na oświetlenie sensora);
? Otwórz osłonę baterii i zdejmij silikonową nakładkę;
? Przygotuj nową baterię na wymianę;

- 14 -

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. 0

? Odłącz starą baterię, dokonaj wymiany;
? Włóż nową baterię na miejsce starej oraz podłącz właściwe zaciski gniazda do baterii;
? Zakryj baterię silikonową nakładką i zamknij osłonę baterii;
? Po naciśnięciu przycisku przewijania, licznik powinien wyświetlać dane. Prawidłowe wyświetlanie
danych oznacza prawidłowy proces wymiany baterii. 5 Komunikacja, wejścia/wyjścia
Liczniki G3B mogą posiadać interfejsy: optyczny (patrz rozdział 6. 1) i elektryczny (patrz rozdział 6. 2).
Wyposażone są ponadto w wyjścia impulsowe typu S0 do przekazywania informacji o mierzonej
energii (patrz rozdział 6.
Liczniki mierzące energię czynną mogą być wyposażone w dwa wyjścia impulsowe (zależy to od
kierunku mierzonej energii), podczas gdy liczniki mierzące energię czynną i bierną posiadają do
czterech wyjść impulsowych S0. Ponadto mogą być także wyposażone w wyjście przekaźnikowe (patrz
rozdział 6. 3). Wybór komunikacji, wejść/wyjść dokonywany jest za pomocą litery,, C" oraz trzech cyfr
w kodzie zamówienia. Warianty opisane są w tabeli 4-7.
Tabela 4-7 kody wyboru rodzaju komunikacji, wejścia/wyjścia
C - Komunikacja, I/O
Optyczne i elektryczne interfejsy
Dział 5
Brak interfejsów
Interfejs optyczny oraz 20mA "pętla prądowa"
Interfejs optyczny oraz RS485
Interfejs optyczny oraz przewodowyMBus Master
Interfejs optyczny oraz bezprzewodowy MBus 868 MHz
Interfejs optyczny oraz bezprzewodowy MBus 169 MHz
Interfejs optyczny oraz USB
Wyjścia/wejścia
1xWyjście S0
2xWyjście S0
3xWyjście S0
1xWyjście S0, 1xWejście impulsowe
3xWyjście S0, 1xWejście impulsowe
4xWyjście S0
1xWyjście S0, 1x AC wejście kontrolne
1x AC wejście kontrolne
2x AC wejście kontrolne
2xWyjście S0, 1xWejście impulsowe
2xWyjście S0, 2x AC wejście sterujące
Wyjścia sterujące
1x Wyjścia przekaźnikowe
2x Wyjścia przekaźnikowe
3x Wyjścia przekaźnikowe
4x Wyjścia przekaźnikowe

CX

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
9
A
B
C
4. 6 Pomocniczy elektryczny interfejs
Liczniki G3B mogą posiadać dodatkowy interfejs elektryczny - 20mA pętla prądowa, RS232, RS 485
lub Ethernet. Wybór pomocniczego interfejsu elektrycznego dokonywany jest za pomocą litery,, A" oraz
właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisane są w tabeli 4-8.
Tabela 4-8 Wybory kodu dla pomocniczego elektrycznego interfejsu
Dział 6

A - Pomocniczy elektryczny interfejs
CL
RS232
RS485
Ethernet

- 15 -

AX.
A1
A2
A3
A8

4. 7 Wewnętrzny dwustanowy przekaźnik główny
Liczniki mogą być produkowane z lub bez wewnętrznego dwustanowego przekaźnika głównego.
Wybór wewnętrznego przekaźnika głównego dokonywany jest za pomocą litery,, R" oraz właściwej
cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisane są w tabeli 4-9.
Tabela 4-9 Wybory kodu (opcja podświetlenia LCD)
Dział 7

R - Wewnętrzny dwustanowy przekaźnik główny
Z wewnętrznym dwustanowym przekaźnikiem głównym

Kod: RX.
R1

4. 8 Opcje LCD
Dostępne są liczniki G3B produkowane z lub bez funkcji podświetlania LCD. Wybór wyświetlacza LCD
dokonywany jest za pomocą litery,, L" oraz właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty opisane są
w tabeli 4-10.
Tabela 4-10 Wybór kodu dla wyświetlacza LCD
Dział 8

L - Opcje wyświetlacza LCD
Z podświetleniem

Kod: LX.
L1

4. 9 Zaciski do podłączenia zewnętrznego zasilania
Dostępne są liczniki G3B produkowane z lub bez zacisków do zasilania zewnętrznego. Wybór
zacisków dokonywany jest za pomocą litery,, M" oraz właściwej cyfry w kodzie zamówienia. Warianty
opisane są w poniższej tabeli. Tabela 4-11.
Tabela 4-11 Kody wyboru (zaciski zasilania zewnętrznego)
Dział 9

M - zaciski do podłączenia zasilania zewnętrznego
Z zaciskami do podłączenia zasilania zewnętrznego

MX.
M1

UWAGA: Jeśli została wybrana opcja ze znakiem "-", to funkcja nie będzie zawarta w kodzie zamówienia
(Przykład kodu zamówienia ze: źródłem zasilania rezerwowego, przyciskiem plombowanym, pomocniczym
elektrycznym interfejsem oraz opcją podświetlenia LCD: 230. F34. B2. P2. C230. A1. L1; Przykład kodu zamówienia
bez: źródła zasilania rezerwowego, przycisku plombowanego, pomocniczego elektrycznego interfejsu oraz opcji
podświetlenia LCD: 230. C230).

5 Konstrukcja
5. 1 Obudowa
Wszystkie odmiany liczników z serii GAMA 300 montowane są do obudów tego samego typu,
zależnych od wersji prądowej skrzynki zaciskowej. Wyniki badań obudów w zakresie testów
mechanicznych, testów na wibracje, testów odporności na nagrzewanie i ogień, ochronę przed
przenikaniem kurzu i wody zostały zawarte w protokole AFD. 01. 1815-08.
Skrzynka zaciskowa, rozstaw otworów oraz obudowa licznika są zgodne z wymaganiami norm DIN
43857.
Wysoce odporna mechanicznie, przezroczysta obudowa wykonana jest z termoplastycznego
poliwęglanu stabilizowanego promieniami UV. Osłona główna ochrania wewnętrzne części oraz
tabliczkę licznika. Mocowanie osłony do podstawy licznika realizowane jest dwoma śrubami z otworami
zapewniającymi proste i skuteczne plombowanie. Jako opcja dostępne są specjalne rygle plombowane
zapobiegające niepowołanemu dostępowi do wnętrza licznika. Stanowi to dodatkowy poziom
zabezpieczenia dla klienta. Rysunek 5-1 przedstawia zewnętrzne części licznika. Wymiary obudowy
oraz rozmieszczenie otworów do mocowania przedstawione są na rysunku A-0-1.

- 16 -

Tabela 5-1 Objaśnienia do rysunku 5-1
Optyczny interfejs komunikacyjny
Wyświetlacz LCD
Śruby do plombowania
Przycisk przewijania
Sensor optyczny do przewijania danych

12

Optyczne wyjście telemetryczne
Przycisk kasowania (plombowany)
Tabliczka znamionowa

Rysunek 5-1 Wygląd zewnętrzny licznika G3B

Tabela 5-2 Objaśnienia do rysunku 5-2
1 Nazwa producenta i typ produktu
Znak zatwierdzenia (symbol certyfikatu
oceny zgodności projektu EC)
Znak kompatybilności "CE" i "M", numer
jednostki notyfikowanej
Liczba faz oraz przewodów (graficzne
symbole EN 62053-52)
5 Numer seryjny i rok produkcji
6 Napięcie odniesienia
7 Zakres natężenia prądu podczas pracy
8 Częstotliwość odniesienia
9 Stała licznika (imp/kWh oraz imp/kvarh)
10 Klasa licznika

11

Oznaczenie warunków środowiskowych

Znak klasy ochronności II

13

14

Opis segmentów wyświetlacza (patrz rozdział 5. 3)

15
16
17
18
19
20

Objaśnienie kodów OBIS
Kod modyfikacji licznika
Typ licznika
Logo klienta
Logo DLMS
Zakres temperatury pracy

- 17 -

Rysunek 5-2 Tabliczka licznika G3B
Tabliczka została wydrukowana na płytce zrobionej z materiału PET podczas procesu produkcji
licznika. Gwarantuje to, że wszystkie znaki i napisy są wyraźne, niezmazywalne oraz nieprzenośne.
Na tabliczce licznika nadrukowane są wszystkie informacje wymagane przez normę EN 50470-1,
zgodną z Dyrektywą 2004/22/EC, oraz wykaz wielkości wyświetlanych na wyświetlaczu LCD. Przykład
tabliczki jest przedstawiony na Rysunku 5-2.
Z przodu licznika widoczny jest ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD), optyczny interfejs komunikacyjny,
sensor optoelektryczny, plombowany i nieplombowany przycisk na osłonie głównej licznika.
Wyjaśnienie wyświetlanych rozkazów znajduje się w rozdziale 11, a opis przycisków w rozdziale 6.
Przestrzeń pomiędzy elementami pomiarowymi a obudową, zapewnia, że chwilowe odkształcenia nie
mają wpływu na prawidłową pracę licznika.
Są dostępne wykonania liczników, których ustrój pomiarowy jest odporny na oddziaływanie silnego
zewnętrznego stałego pola magnetycznego. Licznik mierzy wówczas energię elektryczną w
oznaczonej klasie dokładności, po przyłożeniu do dowolnego fragmentu obudowy licznika, magnesu
neodymowego o wartości indukcji magnetycznej do 400 mT.

5. 2 Zasada działania
5. 1 Moduł pomiarowy
W module pomiarowym, wartości prądu i napięcia każdej z faz są przetwarzane na proporcjonalne
sygnały analogowe.
Do pomiaru prądu stosowane są precyzyjne przekładniki prądowe lub czujniki prądu di/dt. Do pomiaru
napięcia stosowane są rezystancyjne dzielniki napięcia.
5. 2 Przetwarzanie sygnałów
Sygnały analogowe przetwarzane są na sygnały cyfrowe poprzez przetwornik 6-kanałowy Sigma -
Delta. Sygnały cyfrowe przetwarzane są przez mikroprocesor (DSP), który oblicza wartości średniej

- 18 -

mocy czynnej P(t) jak i biernej Q(t) oraz chwilowe wartości skuteczne napięć i prądów w
poszczególnych fazach oraz częstotliwość sieci. Ponadto w niektórych realizacjach liczników możliwe
jest obliczanie wartości skutecznych prądu w przewodzie neutralnym.
Oprogramowania DSP, obsługuje funkcje do analizy harmonicznych napięcia i wejść prądowych wraz z
pomiarami mocy. Analiza harmonicznych odbywa się przy użyciu cyfrowego filtru pasmowoprzepustowego, którego częstotliwość środkowa jest dostrojona do częstotliwości podstawowej (50 Hz)
i dostarcza dane tylko dla składowej podstawowej. Całkowity odkształcenie harmonicznych (THD)
prądu I [A] i napięcie U [V] jest obliczana na poniższych wzorach odpowiednio:

THDI?

IWB? I NB
I NB

UWB? U NB
THDU?
U NB

5. 3 Mikrokontroler
Mikrokontroler gromadzi wartości energii (import - eksport). Pomiary są rejestrowane zgodnie
z zaprogramowanym rozkładem stref czasowych dla energii i mocy.
Ponadto mikrokontroler kontroluje wyświetlacz LCD licznika, interfejsy komunikacyjne, elektroniczne
wyjście impulsowe, moduł taryfowy i zegar wewnętrzny. 4 Nieulotna pamięć
Liczniki G3B posiadają wbudowaną nieulotną pamięć typu flash o różnej pojemności (patrz tabela 4-3).
Pamięć typu flash jest używana do przechowywania danych profili oraz parametrów. Pamięć
zachowuje dane, co najmniej 20 lat.
W przypadku uszkodzenia portu optycznego i interfejsu elektrycznego licznika tylko producent może
odczytać dane pomiarowo-rozliczeniowe zapisane w niewoltaicznej pamięci licznika. 3 Wyświetlacz
W liczniku zastosowano wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, który zawiera 133 kontrolowane segmenty
(zaznaczone ciemnym kolorem na Rysunku 5-3). LCD wyświetla większość zmagazynowanych w
liczniku danych i wprowadzonych stałych. Sposób usytuowania informacji na wszystkich segmentach
wyświetlacza jest pokazany na rys. 5-3. Szczegółowy opis informacji wyświetlanych na LCD znajduje
się w rozdziale 6. Dane pomiarowe wyświetlane na LCD w stanie napięciowym i beznapięciowym
posiadają taką samą rozdzielczość (ilość miejsc dziesiętnych).
2

6

10 11 12 13
10

15

Rysunek 5-3 Opis segmentów wyświetlacza LCD licznika G3B
LCD posiada 15 pól informacyjnych (złożonych z jednego lub kilku segmentów)(patrz rysunek 5-3):
1. Kod. Identyfikacja zmierzonych wartości danych pomiarowych (OBIS * kod);
2. Wskaźnik stanu baterii. Ostrzega, kiedy bateria musi zostać wymieniona;
3. Wskaźnik komunikacji. Wyświetlany w przypadku, gdy nawiązana jest komunikacja poprzez
interfejs optyczny lub elektryczny;

- 19 -

4. Wskaźnik kierunku energii. Pokazuje kierunek energii (czynnej i biernej);
5. Obecność napięć i kolejność faz. Wyświetla ilość oraz kolejność przyłączonych napięć
fazowych; Jeżeli wszystkie symbole segmentu są aktywne oznacza to obecność wszystkich
napięć fazowych, w przypadku braku zasilania którejś z faz symbol jej odpowiadający będzie
zgaszony. Jeżeli symbole L1L2L3 zaczynają migać oznacza to, zamianę kolejności faz.
6. Er. Wyświetlany w przypadku, gdy wystąpił błąd wewnętrzny licznika;
7. Jednostka miary. Pokazuje jednostkę wielkości pomiaru. ;
8. Wskaźnik aktywnej taryfy mocy. Wyświetlony segment wskazuje aktywną taryfę mocy,
migający segment wskazuje aktywną taryfę,, awaryjną" dla mocy (symbole taryfy mocy,, M1,
M2, M3, M4" zapisane są pod odpowiednimi segmentami na tabliczce znamionowej (patrz
rysunek 5-2)).
9. Wskaźnik aktywnej taryfy energii. Wyświetlony segment wskazuje aktywną taryfę energii,
migający segment wskazuje aktywną taryfę,, awaryjną" dla energii (symbole taryfy energii,, T1,
T2, T3, T4" zapisane są pod odpowiednimi segmentami na tabliczce znamionowej (patrz
10. Przepływ prądu w fazie L1. Wyświetlony segment wskazuję przepływ prądu (+P) w fazie L1.
Migający segment wskazuje prąd przeciwny (-P) w fazie L1. Nieaktywny segment - brak
przepływu prądu w fazie L1. (Symbol,, P1" zapisany jest pod odpowiednim segmentem na
tabliczce znamionowej (patrz rysunek 5-2)).
11. Przepływ prądu w fazie L2. Wyświetlony segment wskazuję przepływ prądu (+P) w fazie L2.
Migający segment wskazuje prąd przeciwny (-P) w fazie L2. (Symbol,, P2" zapisany jest pod odpowiednim segmentem na
12. Przepływ prądu w fazie L3. Wyświetlony segment wskazuję przepływ prądu (+P) w fazie L3.
Migający segment wskazuje prąd przeciwny (-P) w fazie L3. Nieaktywny segment - brak
przepływu prądu w fazie L3. (Symbol,, P3" zapisany jest pod odpowiednim segmentem na
13. Otwarcie obudowy lub osłony skrzynki zaciskowej licznika. Jeżeli segment nie jest
wyświetlany - oznacza to, że nie wystąpiło zdarzenie otwarcia obudowy i skrzynki zaciskowej
licznika. Jeżeli segment jest wyświetlany - miało miejsce otwarcie obudowy lub osłony
skrzynki zaciskowej (po założeniu obudowy lub osłony symbol pozostaje nadal aktywny).
(symbol,, A" jest wydrukowany na tabliczce znamionowej pod odpowiednim segmentem
(patrz rysunek 5-2)). W celu identyfikacji która osłona została otwarta, należy sprawdzić
dziennik zdarzeń (patrz punkty 8. 9 i 8. 10).
14. Oddziaływanie pola magnetycznego. Jeżeli segment nie jest wyświetlany - oznacza to, że
możliwe jest ręczne zamknięcie okresu rozliczeniowego oraz, że nie zarejestrowano
oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. Jeżeli segment jest wyświetlany -
oznacza to, że wystąpiło zakłócenie pracy licznika zewnętrznym polem magnetycznym. Jeżeli
segment miga - oznacza to, że nastąpiło zamknięcie okresu rozliczeniowego. (symbol,, B"
jest wydrukowany na tabliczce znamionowej pod odpowiednim segmentem (patrz rysunek 52)). W przypadku, gdy jedno zdarzenie następuje po drugim, priorytet w sposobie
wyświetlania symbolu ma zdarzenie oddziaływania zewnętrznym polem magnetycznym.
15. Pole główne. Wyświetla wartość wielkości mierzonej (wymiar cyfry w pionie - 13, 7 mm).
W przypadku zaniku zasilania sieciowego mikrokontroler przełącza się w oszczędny tryb pracy i
wyświetlacz LCD przestaje być aktywny. Kiedy licznik G3B jest odłączony od sieci zasilającej dane
mogą być przeglądane po oświetleniu fotosensora długim sygnałem świetlnym lub po przyciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku przez 2 sekundy. Po zainicjowaniu pracy (po sygnale z przycisku przewijania
lub oświetleniu fotosensora) dane zgromadzone dotyczące energii w poszczególnych rejestrach są
kolejno wyświetlane, po upływie 120 sekund bezczynności wyświetlacz ponownie przestaje być
aktywny. W przypadku uszkodzenia, awarii lub niezdolności do pracy wyświetlacza LCD, nadal
możliwy jest odczyt danych z licznika poprzez interfejsy komunikacyjne.
*- System identyfikacji obiektu (OBIS) określa identyfikację kodów (ID-kody) dla powszechnie używanych danych w
przyrządach pomiarowych. OBIS zapewnia unikatowy identyfikator dla wszystkich danych pomiarowych, które mierzy licznik,
zawierających wartości wielkości mierzonych, wartości nastaw konfiguracyjnych oraz informacje o stanie przyrządu
pomiarowego (IEC 62056-61 pomiar elektryczny- wymiana danych do odczytu licznika, taryf oraz kontrola obciążenia - Część
61: System identyfikacji obiektu (OBIS).

- 20 -

Kasowanie symboli ostrzeżeń za pomocą przycisku pod osłonką plombowaną (opcja).
Przyciśnij przycisk przewijania, kiedy pojawi się ekran testu wyświetlacza, należy przycisnąć i
przytrzymać przez ok. 3 sekund przycisk pod osłonką plombowaną. Następnie, za pomocą przycisku
przewijania (przytrzymać przycisk przez ok. 5 s) wejść do menu SET, krótkimi sygnałami podawanymi
przyciskiem przewijania ustawić ekran AL-Clr, następnie przycisnąć i przytrzymać przez ok. 5 s
przycisk pod osłonką plombowaną. Po zakończeniu procedury, symbol ostrzeżenia zostanie zgaszony. 4 Zegar wewnętrzny
Licznik zawiera wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, który zlicza lata, miesiące, dni tygodnia,
godziny, minuty i sekundy. Dane z zegara są stosowane do zmian taryf energii oraz maksymalnych
mocy do formy wymaganej i rejestru zdarzeń ze stemplem czasu i daty. Zegar wewnętrzny jest
stabilizowany rezonatorem kwarcowym. Wyrównanie temperatury następuje za pomocą
oprogramowania sprzętowego (tylko, kiedy licznik zasilony jest napięciem sieciowym). Charakterystyki
zegara przedstawione są w tabeli 3-2. Zegar może być automatycznie dostosowany do sezonowych
zmian czasu. Występują różne sposoby określenia sezonowych zmian czasu oraz daty. Tabela 5-3
przedstawia możliwe ustawienia zegara wewnętrznego.
Tabela 5-3 Ustawienia zegara wewnętrznego

Format daty
[MM DD. hh]
0000. 00
MM00. 00

MM00. hh

MMDD. hh

Data i czas ustawienia zegara
Bez zmiany czasu.
Sezonowa zmiana czasu letniego odbędzie się o 2 A. M. ostatniej niedzieli wskazanego miesiąca.
Sezonowa zmiana czasu zimowego odbędzie się o 3 A.
Sezonowa zmiana czasu letniego odbędzie się o wskazanej godzinie ostatniej niedzieli wskazanego
miesiąca.
Sezonowa zmiana czasu zimowego odbędzie się o wskazanej godzinie ostatniej niedzieli wskazanego
Sezonowa zmiana czasu letniego odbędzie się we wskazanym miesiącu, wskazanego dnia o wskazanej
godzinie.
Sezonowa zmiana czasu zimowego odbędzie się we wskazanym miesiącu, wskazanego dnia o
wskazanej godzinie. 5 Przesuwne zwieracze napięciowe (tylko podłączenie bezpośrednie)
Przesuwne zwieracze napięciowe przeznaczone są do szybkiej i prostej separacji obwodu prądowego i
napięciowego licznika w celu kalibracji lub sprawdzenia klasy dokładności. Zwieracze zabudowane są
w skrzynce zaciskowej i mogą być przesuwane za pomocą wkrętaka. W przypadku, gdy zwieracze
napięciowe są rozłączone (zwieracz przesunięty na prawą stronę), obwody napięciowe i prądowe
licznika są odseparowane natomiast, gdy zwieracze są połączone (zwieracz przesunięty na lewą
stronę) oznacza, że obwody napięciowe i prądowe są zamknięte.

Rysunek 5-4 Przesuwne zwieracze napięciowe

- 21 -

6 Komunikacja
6. 1 Optyczny interfejs komunikacyjny
Optyczny interfejs komunikacyjny spełnia wymagania normy IEC 62056-21, DLMS/COSEM i jest
używany do lokalnego odczytu danych za pomocą komputera PC lub terminala ręcznego poprzez
głowicę optyczną. Interfejs jest również używany do parametryzacji licznika. Prędkość transmisji
danych 300... 9600 bodów. Liczniki G3B zostały wyposażone w funkcję blokowania interfejsu, która
chroni przed nieautoryzowanym odczytem danych i zmianą parametrów. Więcej informacji na temat tej
funkcji można znaleźć w rozdziale 13.
*komunikacja przez interfejs optyczny jest zawsze rozpoczynana w protokole IEC 62056-21. Licznik odpowiada
komunikatem identyfikacyjnym, który zawiera dodatkowe symbole "\2 ( jeśli licznik wspiera protokół DLMS), wtedy protokół
komunikacji może zostać przełączony z IEC 62056-21 do DLMS/COSEM.

OPIS
Symbol "\2" pokazuje, że interfejs optyczny
wspiera protokół IEC 62056-21 i DLMS/COSEM.

Przykład komunikatu
/EGM5\2G3B147B7K6v14a

Brak symbolu,, \2" oznacza możliwość
komunikacji tylko w protokole IEC 62056-21

/EGM5G3B147B7K5v14a

6. 2 Elektryczny interfejs komunikacyjny
Liczniki G3B zostały wyposażone w główny interfejs elektryczny typu pętla prądowa CLO 20 mA oraz
pomocniczy interfejs elektryczny - CLO 20mA pętla prądowa, RS232, RS485 (norma EIA 485) oraz
Ethernet (10BASE-T). Transmisja danych po interfejsie elektrycznym może odbywać się według
protokołu przedstawionego w tabeli 3-2. Maksymalna prędkość przesyłu danych wynosi 19200 bodów.
Jest również możliwa równoczesna transmisja danych przez oba elektryczne interfejsy.
Interfejs elektryczny RS 485 oraz Ethernet umożliwia przy pomocy programu odczyt wszystkich
rejestrów licznika oraz synchronizację wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego, na każdym
poziomie dostępu do licznika za pomocą programu GamaLink i/lub przy pomocy przycisków na
obudowie.
Licznik posiada możliwość automatycznej detekcji protokołów transmisji danych DLMS oraz PN-EN62056 na zaimplementowanych interfejsach szeregowych.

6. xx z wewnętrznym modemem GSM/GPRS (opcja).
Liczniki GAMA 300 mogą być wyposażone w kontroler MCL 5. xx z interfejsem elektrycznym ( CL lub
RS485). Kontroler jest produkowany przez,, ELGAMA SISTEMOS" Ltd. i użyty w systemach AMR do
automatycznego zdalnego odczytu danych z liczników elektrycznych i transmisji danych do jednostek
dyspozytorskich.
Przesyłanie danych do jednostek dyspozytorskich wykonywane jest za pomocą sieci radiowej GSM w
technologii CSD/GPRS/EDGE oraz PRZEŹROCZYSTEGO protokołu TCP/IP.
Kontroler umożliwia dwu kierunkową wymianę danych (odczyt danych i parametryzacja) według
protokołów IEC 62056-21 i DLMS/COSEM. Kontroler składa się z wewnętrznej anteny (umieszczony
pod osłoną skrzynki zaciskowej) jak również z zewnętrznej (obejmującej okablowanie). Kontroler może
być montowany w osłonkach skrzynek zaciskowych liczników energii elektrycznej produkowanych
przez firmę ELGAMA-ELEKTRONIKA lub na szynie DIN.
Więcej informacji zawartych jest w instrukcji modemu. 4 Wyjścia/Wejścia
6. 1 Optyczne wyjście testowe (czerwona dioda LED)
Licznik został wyposażony w optyczne wyjścia telemetryczne - czerwona dioda LED, które generują
impulsy proporcjonalne do mierzonej energii, w celu kalibracji licznika. Tylko producent jest
wyposażony w program do programowania stałej licznika (imp/kWh, imp/kVArh) i czasu trwania
impulsów (30 ms). Liczniki GAMA 300 mierzące energie czynną wyposażone są w jedną diodę LED dla

- 22 -

energii czynnej, natomiast liczniki mierzące energie czynną i bierną posiadają dwie diody emitujące
światło widzialne: jedną diodę LED - dla energii czynnej, drugą diodę LED - dla energii biernej. 2 Wyjścia S0
Licznik może być wyposażony w wyjścia S0 do transmisji impulsów proporcjonalnych do mierzonej
energii. Wyjścia są odseparowane galwanicznie od obwodów licznika poprzez transoptor. Stałe
impulsowe są programowalne w zakresie: od 50 do 150000 imp/kWh (imp/kvarh). Maksymalne
napięcie przemienne wynosi 24 V, maksymalny prąd 100 mA.
Liczniki typu G3B mogą mieć do czterech programowalnych wyjść impulsowych typu S0. Każde
wyjście S0 może być niezależnie programowalne dla dowolnie wybranej energii mierzonej. 3 Wyjście przekaźnikowe
Wyjście przekaźnikowe może przełączać stałe i przemienne prądy o wartości 120 mA i napięciu do
250V. Przekaźnik można zaprogramować na 3 sposoby:
o,, Normalnie otwarte styki" są zwierane, gdy następuje zmiana taryfy;
o,, Normalnie otwarte styki" są zwierane dwa razy na dobę na pewien czas (czas trwania ustawia się w
krokach 15 minutowych).
o,, Normalnie otwarte styki" są zwierane, gdy średnia moc zsumowana w danym okresie czasu
przekracza umowny limit mocy. 4 Wejscia sterujące
Licznik może mieć do dwóch wejść sterujących AC (Alternating Current). Wejscie napięciowe w
zakresie 50... 250 V. Wejścia sgnałowe początku i końca zdarzeń są rejestrowane w binarnym
dzienniku zdarzeń (OBIS 99. 98. 73), mogą one powodować alarm transmitowany przez interfejs
elektryczny. 5 Wewnętrzny przekaźnik główny
Wewnętrzny przekaźnik główny używany jest do rozłączenia/załączenia energii elektrycznej
dostarczanej do użytkownika.
Rozłączanie użytkownika może być dokonane:
? Kiedy średnia moc okresu integracji przekracza umowny limit mocy;
? Przez sygnał wewnętrzny wysyłany poprzez interfejsy komunikacyjne.
Powtórne załączenie energii elektrycznej może być dokonane, poprzez przyciśnięcie przycisku
przewijania (dłużej niż 5 sekund). Automatyczne załączenie energii elektrycznej bez udziału
użytkownika (np. : rozkaz przez interfejs komunikacji) jest niemożliwe. Zapewnia to maksymalne
bezpieczeństwo obsługi użytkownika.
Parametry techniczne przekaźnika głównego są przedstawione w tabeli 3-2.
Istnieją trzy stany przekaźnika wyświetlane na LCD (Rys. 5-3):
? Stan,, Pozwolenie załączenia" oznacza, że rozkaz został zaakceptowany poprzez interfejs
komunikacji, który pozwala na ponowne podłączenie energii elektrycznej, licznik oczekuje, aby
użytkownik ponownie załączył energię elektryczną poprzez przyciśnięcie przycisku. Migający kursor?
wskazuje ten stan (Rys. 5-2, Rys. 5-3 segment 13).
? Stan,, Przekaźnik podłączony" znaczy, że energia elektryczna jest podłączona do użytkownika.
Kursor? nie jest wyświetlany (Rys.
? Stan,, Przekaźnik rozłączony" znaczy, że energia elektryczna nie jest dostarczana do użytkownika;
brak pozwolenia na załączenie. Przekaźnik nie odpowiada na naciśnięcie przycisku; kursor? jest
wyświetlany (Rys. 5-3 segment 11).
Pozwolenie na załączenie, rozłączenie przekaźników może być dokonane przez wysyłanie rozkazu
poprzez jeden z poniższych interfejsów:
? Optyczny interfejs z hasłem;
? Elektryczny interfejs z hasłem;
Aby zapewnić niezawodność, licznik, co minutę ustala stan wewnętrznego przekaźnika głównego.

- 23 -

6. 6 Zasilanie
W licznikach GAMA 300 zastosowano zasilacz impulsowy. Gwarantuje to prawidłową pracę licznika
przy napięciu sieci znajdującym się w zakresie (-20... +15)% napięcia odniesienia.
Licznik może być dodatkowo wyposażony w wejścia zasilania rezerwowego 100... 230V umożliwiające
zdalny odczyt przez interfejs elektryczny w stanie beznapięciowym.
W przypadku odłączenia zasilania sieciowego mikrokontroler przełącza się na oszczędny tryb pracy, w
którym zasilanie podtrzymywane jest z wejścia zasialania rezerwowego lub baterią Li-ion lub
superkondensatorem zasilającym tylko zegar wewnętrzny. W normalnych warunkach eksploatacji z
jedną baterią Li-ion, licznik powinien pracować przez minimum 10 lat. Kiedy licznik zasilany jest z sieci,
bateria Li-ion nie jest zużywana. 7 Przyciski
Interfejs użytkownika zawiera dwa przyciski umieszczone na obudowie: przycisk plombowany (pod
plombowaną osłoną baterii) i przycisk przewijania (nieplombowany), jak również sensor optyczny
przewijania, który interpretuje impulsy świetlne, jako komendy sterujące. 1 Przycisk przewijania oraz sensor optyczny
Przycisk przewijania oraz sensor optyczny został zaprojektowany do przeglądania danych na LCD.
Przeglądanie danych przebiega z użyciem trzech podstawowych poleceń:
? Krótki sygnał (przycisk przewijania naciśnięty &amp; lt; 2 sekundy);
? Długi sygnał (przycisk przewijania naciśnięty i przytrzymany między 2 a 5 sekund);
? Bardzo długi sygnał ( przycisk przewijania naciśnięty i przytrzymany &amp; gt; 5 sekund);
W rozdziale 11 znajdują się informacje na temat przewijania danych.
Sensor optyczny przewijania został zaprojektowany do tej samej funkcji, co przycisk przewijania.
Sensor reaguje na krótkie i długie sygnały świetlne. Sensor optyczny przewijania umożliwia
przeglądanie danych na LCD bez mechanicznego kontaktu z licznikiem. 2 Przycisk pod osłonką do plombowania
Przycisk umieszczony pod osłonką do plombowaną, może posiadać następujące funkcje:
odblokowanie komunikacji, ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego, dostęp do menu serwisowego
licznika. Na etapie zamówienia, można dokonać wyboru, które z tych funkcji będą aktywne (np.
odblokowanie komunikacji i ręczne zamykanie okresu rozliczeniowego). W celu uzyskania dalszych
informacji zobacz rozdział 4.

7 Rejestry Danych
Uwaga: Moduł rejestrów danych (rejestry taryfowe, rejestry profilu obciążenia i mocy maksymalnej) są
dostępne tylko w licznikach wyposażonych w awaryjne źródło zasilania (kody P1... P5 tabela 4-6) i
zegar czasu rzeczywistego.

7. 1 Rejestry energii
Liczniki G3B mogą mierzyć czynną energie elektryczną w dwóch kierunkach +A i -A, bierną energie
elektryczną w każdym kwadrancie R1, R2, R3, R4 oraz pozorna energie elektryczną w dwóch
kierunkach +S i -S (więcej w rozdziale 4. Wszystkie wartości mierzone są przechowywane w
rejestrach od początku działania licznika.
Licznik może rejestrować wartości energii czynnej w postaci sumy wartości bezwzględnych energii
czynnej poszczególnych faz, niezależnie od kierunku jej przepływu (algorytm obliczania zgodny z
kodem OBIS 15. 8. x) oraz w postaci energii czynnej pobranej/oddanej (algorytm obliczania według kodu
OBIS 1. x / 2. x).
Algorytm obliczania i rejestracji energii zgodny z kodem OBIS 1. x jest zawsze aktywny.
Tabela 7-1 Rejestry energii
Całkowita energia
1. T
+A
2. T
-A
15. T IAI
3. T
+R
4. T -R

1. 9. T
2. T
15. T
3. T
4. T

Wartość energii za okres rozliczeniowy
IAI
-R

- 24 -

5. T
R1
6. T
R2
7. T
R3
8. T
R4
9. T
+S
10. T -S
Liczba taryf energii T=[0... 4], "0" - suma wszystkich taryf
x. T rejestry opisane jako,, energia miesięczna", energia w interwałach jednego miesiąca.

Dla podłączeń bezpośrednich w normalnym trybie pracy wartości energii są wyświetlane w kWh (kvarh
dla energii biernej, kVAh dla energii pozornej) z dokładnością do 1* -go, a w trybie testowym z
dokładnością do 3 miejsc po przecinku (Rys. 7-1). Dla liczników podłączanych przez przekładniki w
normalnym trybie pracy oraz w trybie testowym, wartości energii są wyświetlane w kWh lub w MWh**
(kVArh lub MVArh dla energii biernej, kVAh lub MVAh dla energii pozornej) z dokładnością
zdefiniowaną przez współczynnik Ku x Ki.
Aktywacja trybu testowego może zostać dokonana następującymi sposobami:
? Przez przyciski;
? Przez rozkaz po interfejsie komunikacyjnym;
W trybie testowym wartości rejestrów energii wyświetlane są z maksymalną liczbą miejsc dziesiętnych
po przecinku.
Wyłączenie trybu testowego może zostać automatycznie (po 72 godzinach lub poprzez rozłączenie
napięcia).

Licznik posiada możliwość programowania wyświetlania wielkości mierzonej w zakresie od 0 do 4
miejsce po przecinku przy wykorzystaniu oprogramowania GamaLink.
7. 2 Rejestry mocy
Licznik G3B oblicza średnią moc ponad okres uśrednienia oraz zachowuje ją we właściwych rejestrach
Tabela 7-2 Rejestry mocy
1. 0
2. 0
15. 0
3. 0
5. 0
6. 0
7. 0
8. 0
9. 0
10. 0

Moc bieżącego okresu integracji
+P
-P
IPI
+Q
-Q
Q1
Q2
Q3
Q4
-S

1. 0

Moc ostatniego okresu integracji
Wartości mocy są wyświetlane w kW lub MW* (kvar lub Mvar* dla mocy biernej, kVA lub MVA* dla
mocy pozornej) z trzema cyframi po przecinku (Rys. 7-3). Liczba cyfr dziesiętnychmoże być ustawiana
podczas parametryzacji w zakresie [0... 3] niezależnie od formatu wyświetlanej energii. Ponadto
wartość mocy bieżącego okresu uśrednienia jest wyświetlana z interwałem czasu (ilością minut), jaki
upłynął od rozpoczęcia bieżącego okresu uśrednienia (Rys. 7-2).

- 25 -

Rysunek 7-1 Wyświetlana moc bieżącego okresu uśrednienia

Rysunek 7-2 Wyświetlana moc ostatniego okresu uśrednienia
wartości rejestru mocy wyświetlane są w MW (lub Mvar dla mocy biernej, MVA dla mocy
pozornej) gdy całkowita przekładnia Ku*Ki &amp; gt; 1000

7. 3 Rejestry mocy maksymalnej
Podstawowy algorytm mocy maksymalnej - licznik wybiera i przechowuje wartość maksymalną
spośród wartości średnich w okresie rozliczeniowym ( np. miesięcznym). Ponadto licznik rejestruje moc
maksymalną oddzielnie dla każdej taryfy mocy M=[1... 4] z zachowaniem stref taryfowych i identyfikacji
każdej wartości mocy maksymalnej z właściwym stemplem czasu.
Algorytm obliczania mocy maksymalnej jest następujący: na początku każdego okresu rozliczeniowego
wartości w wszystkich rejestrach mocy maksymalnej +P [kW] [OBIS=1. 6. M] są zerowane.
Na koniec każdego okresu uśredniania licznik porównuje bieżącą wartość mocy średniej (rejestr
OBIS=1. 0) z poprzednią największą wartością mocy średniej w bieżącym okresie rozliczeniowym.
Porównanie jest wykonywane tylko we właściwej aktywnej taryfie mocy M. Jeśli bieżąca wartość
średnia jest mniejsza lub równa od największej wartości średniej, wartość mocy maksymalnej
pozostaje bez zmian, Jeśli bieżąca wartość mocy średniej jest większa od dotychczasowej największej
wartości mocy średniej, licznik przechowuje tę wartość jako nową wartość mocy maksymalnej i
równocześnie zapisuje czas (data i stempel czasu), w którym zdarzenie to wystąpiło. Zatem licznik
przelicza dużą ilość mocy średnich podczas okresu rozliczeniowego lecz zapisuje tylko wartość
największą. Wszystkie pozostałe wartości są tracone, jeśli nie są przechowywane w profilu obciążenia.
Na koniec okresu rozliczeniowego bieżąca wartość mocy maksymalnej z datą i czasem są
przechowywane w profilu rozliczeniowym i algorytm jest powtarzany od początku w każdym nowym
okresie rozliczeniowym.
Tabela 7-3 Rejestry mocy maksymalnej
1. M
2. M
15. M
3. M
4. M

-Q

Liczba taryf mocy M=[0... 4], "0" - maksymalna moc wszystkich stref czasowych.
Moc maksymalna jest wyświetlana automatycznie w trzech krokach (Rys. 7-4): [1] wartość mocy
maksymalnej; [2] data mocy maksymalnej [YY. MM. DD]; [3] czas mocy maksymalnej [hh. mm].

Rysunek 7-3 Cykliczne przewijanie mocy maksymalnej

- 26 -

7. 4 Rejestry strat jałowych i obciążeniowych
Na podstawie pomiarów U2h i I2h, licznik rejestruje poniższe straty energii:
? Czynne straty jałowe w transformatorze w kWh [QI+QII+QIII+QIV] (OBIS 83. 19);
? Czynne straty obciążeniowe w linii w kWh [QI+QII+QIII+QIV] (OBIS 83. 20).
Straty na transformatorze uwzględniają moc rozpraszaną przez indukcyjność magnesowania
transformatora (straty w żelazie). Straty w żelazie zależą od przyłożonego napięcia i są często
określane jako &quot; starty jałowe &quot; - występują nawet, gdy nie ma prądu obciążenia. Licznik oblicza straty w
żlazie według następującego wzoru, przy założeniu, że opór równoważny RFE wynosi 1M? :

U2
Iron _ Loss[kWh]??
? t??
? t
t RFE
t 1M?
Straty w linii są wynikiem przepływu prądu przez niedoskonały przewodniok jakim jest miedź (strata w
miedzi). Przewodzącymateriał charakteryzuje się impedancją, które wpowoduje spadek napięcia na linii
proporcjonalny do przepływu prądu. Straty miedzi są funkcją prądu i są często określane jako &quot; straty
obciążeniowe &quot;. Licznik wylicza straty w miedzi według następującego wzoru, przy założeniu, że opór
równoważny RCU wynosi 1? :

Copper _ Loss[kWh]?? I 2 RCU? t?? I 2? 1??? t
t

8 Profile danych
Licznik zawiera następujące profile danych:
? Profil rozliczeniowy;
? Profil obciążenia;
? Profil wielkości sieciowych;
? Rejestr zdarzeń.
Dane każdego profilu są organizowane w systemie FIFO (First-In-First-Out) w pamięci niewoltaicznej.
Bufor jest wypełniany w taki sposób, że najstarszy zapis jest nadpisywały przez nowy.

8. 1 Profil rozliczeniowy
Profil rozliczeniowy przechowuje wartości wszystkich rejestrów: energii oraz mocy maksymalnych.
Wartości są zapisywane do profilu po każdym zamknięciu okresu obrachunkowego. Zamykanie okresu
obrachunkowego jest realizowane:
? Automatycznie (okresowo we wcześniej zdefiniowanej dacie i czasie),
? Ręcznie (po przyciśnięciu przycisku do momentu równoczesnego pojawienia się symboli zdarzeń
na wyświetlaczu LCD),
? Zdalnie (poprzez interfejs komunikacyjny).
Zamykanie automatyczne może być wykonane w zdefiniowanych wcześniej okresach (do 6 różnych
okresów). Możliwe przypadki dla każdego z sześciu okresów:
? Wyłączone;
? O ustalonej dacie (rok [YYYY], miesiąc [MM], dzień [DD], oraz czas [hh:mm] muszą być
określone);
? W ustalonym dniu roku (miesiąc [MM], dzień [DD] oraz czas [hh:mm] muszą być określone);
? W ustalonym dniu każdego miesiąca (dzień [DD] oraz czas [hh:mm] muszą być określone);
? W ustalonym dniu każdego tygodnia (dzień powszedni [WD] oraz czas [hh:mm] muszą być
określone);
? Sezonowa zmiana czasu (rozpoczęcia lub zakończenie zmiany czasu musi być wybrane);
? Każdego dnia (czas [hh:mm] muszą być określone).

- 27 -

Tabela 8-1 Przykłady kasowania okresu rozliczeniowego
Przypadek

Nr. okresu
Każdej dekady

5 razy w roku, w
ustalonych datach

2 razy w tygodniu,
każdego tygodnia

Każdego dnia o różnej
godzinie

W przypadku,, w
ustalonym dniu każdego
miesiąca (dzień [DD] oraz
czas [hh:mm] muszą być
określone)"

ustalonym dniu roku
(miesiąc [MM], dzień
[DD] oraz czas [hh:mm]
muszą być określone)"

tygodnia (dzień
powszedni [WD] oraz
W przypadku,, o każdego
dnia (czas [hh"mm] musi
być określony)"

YYYY-MM-01 00:00,
YYYY-MM-11 00:00,
YYYY-MM-21 00:00,
-

YYYY-01-01 01:00,
YYYY-03-01 01:00,
YYYY-05-01 01:00,
YYYY-07-01 01:00,
YYYY-09-01 01:00,
Piątek 00:00
Niedziela 00:00
Każdego dnia 00:00
Każdego dnia 03:00
Każdego dnia 09:00
Każdego dnia 12:00
Każdego dnia 18:00
Każdego dnia 23:00

Wartości energii oraz mocy maksymalnej 16 ostatnich okresów rozliczeniowych są przechowywane w
profilu rozliczeniowym. Aż 16 najnowszych wartości (licząc z parametryzacją) może być przewijanych
na wyświetlaczu LCD licznika. Wszystkie dane przechowywane w profilu mogą być pobrane do
komputera poprzez interfejsy komunikacyjne. Wartości profilu rozliczeniowego są zidentyfikowane
przez kod OBIS na wyświetlaczu LCD licznika.
Tabela 8-2 Dane profile rozliczeniowe
Błąd krytyczny
Numer licznika
Kod użytkownika (lokalizacja)
Nazwa użytkownika
Czas
Moc maksymalna
1. M*VV
2. M*VV
15. M*VV IPI
3. M*VV
4. M*VV
1. T*VV
2. T*VV
15. T*VV IAI
3. T*VV
4. T*VV
-R
5. T*VV
6. T*VV
7. T*VV
8. T*VV |A|
9. T*VV
10. T*VV -S
Energia miesięczna
1. T*VV
Straty energii
83. 19*VV Starty jałowe energii czynnej w trafo
83. 20*VV Straty obciążeniowe energii czynnej
0. 0
Numer okresu rozliczeniowego
0. 1
Liczba dostępnych okresów rozliczeniowych
F. F
0. 0
0. 1
0. 2
C. 2

- 28 -

0. 2*VV
Stempel czasu ostatniego okresu rozliczeniowego
? Liczba taryf mocy M=[0... 4], "0" - maksymalna moc wszystkich stref taryfy
? Liczba taryf energii T= [0... 4], gdzie "0" wskazuje sumę wszystkich taryf
? "VV" - jest liczbą określającą numer okresu rozliczeniowego, może przyjmować wartości od 00 do 99.
Zawsze, gdy okres rozliczeniowy jest zamykany, ustalone wartości energii i mocy maksymalnej są
przechowywane w profilu rozliczeniowym, a wartość VV wzrasta o jeden. Gdy liczba VV osiągnie wartość
maksymalną jest zerowana i liczenie rozpoczyna się od wartości 00. Jednak tylko wartości energii i mocy
maksymalnej z 16 ostatnich okresów rozliczeniowych mogą być przechowywane w profilu rozliczeniowym, a więc
tylko 16 "VV" ustalonych danych będzie widocznych w profilu rozliczeniowym. 2 Profil obciążenia
Profil obciążenia (OBIS 99. 0) przechowuje wartości różnych rejestrów w regularnych odstępach
czasu. Licznik G3B może przechowywać do 16 kanałów (do 16 różnych wartości danych) w profilu
obciążenia. Dowolna moc (np. : 1. 0), energia całkowita (np. 0) czy rejestr wartości chwilowej
może być przydzielony do jednego z 16 kanałów. Wartości są zapisywane w wybranych rejestrach
profilu obciążenia w regularnych interwałach czasowych (okres całkowania). Wielkości, które mogą być
przypisane do kanałów profili obciążenia, są przedstawione poniżej.
Tabela 8-3 Profil obciążenia
Moc ostatniego okresu uśrednienia
-S
Całkowita energia (Wszystkie taryfy)
1. 0
Energia okresu rozliczeniowego
1. T*VV +A
2. T*VV -A
3. T*VV +R
4. T*VV -R
Straty energii (kWh)
83. 19
Straty jałowe energii czynnej
83. 20
Straty obciążeniowe energii czynnej
3.
16. 0

Fazy L1
Fazy L2
Fazy L3
Moc czynna chwilowa? P (kW)
Moc bierna chwilowa +Q (kvar)
Moc bierna chwilowa -Q (kvar)
Współczynnik cos? zagregowany
cos? fazy L1
cos? fazy L2
cos? fazy L3
Częstotliwość (Hz)

Interwał przechowywania profili obciążenia (w dniach) jest zależny od wybranego okresu całkowania.
Okresy całkowania mogą przyjmować następujące wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60
minut.

- 29 -

Interwał przechowywania profilu jest obliczany według formuły:

p
? 205312?
l??
??
? c? s? 8? 1440
l - interwał przechowywania profilu (w dniach)
c - liczba kanałów [1... 16]
s - rozmiar wejść
? 4 bajty dla x. 0 rejestrów
? 6 bajtów dla x. 0 rejestrów
? 2 bajty dla średnich wartości rejestrów
p - okres całkowania (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 oraz 60 minut)
Przykład: jeśli profil obciążenia jest sparametryzowany do przechowywania wartości 10 energii [+A, -A,
R1, R2, R3, R4, +S, -S, [straty w żelazie, straty w miedzi] (tj. 10 kanałów) z okresem całkowania 15 min
interwał wyniesie:

? 205312
? 15
? 1??
? 31? dni
?
? 6? 10? 8? 1440
205312 jest standardową ilością pamięci przeznaczoną dla profilu obciążenia i może ona zostać roszerzona w
zależności od modyfikacji licznika i wymagań klienta.

UWAGA:
W dedykowanych realizacjach licznika, pojemność pamięci nieulotnej może zostać w różnych
proporcjach zmieniona dla profilu obciążenia, profilu rozliczeniowego oraz rejestrów zdarzeń. 3 Profil wielkości sieciowych
Profil wielkości sieciowych (OBIS 99. 0) może przechowywać np. 13 wielkości przedstawionych w
Tabeli 8-4.
Tabela 8-4 Profil wielkości sieciowych
Wartości średnie
31. 0
32. 0

Wartość średnia prądu [A] Fazy L1
Wartość średnia prądu [A] Fazy L2
Wartość średnia prądu [A] Fazy L3
Wartość średnia napięcia [V] Fazy L1
Wartość średnia napięcia [V] Fazy L2
Wartość średnia napięcia [V] Fazy L3
Wartość średnia częstotliwości [Hz]

Wartości THD
31. 124

Wartość średnia prądu THD Fazy L1
Wartość średnia prądu THD Fazy L2
Wartość średnia prądu THD Fazy L3
Wartość średnia napięcia THD Fazy L1
Wartość średnia napięcia THD Fazy L2
Wartość średnia napięcia THD Fazy L3

Interwał przechowywania profili wielkości sieciowych (w dniach) jest zależny od wybranego okresu
całkowania. Okresy całkowania mogą przyjmować następujące wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20,
30 i 60 minut niezależne od okresu całkowania dla profilu obciążenia.

Pamięc dodatkowego profilu obciążenia pozwala standardowo rejestrować dane za okres 63
dni - parametr zależny od okresu uśredniania i ilości rejestrowanych wielkości. 4 Rejestr

zdarzeń
Licznik posiada oddzielny rejestr (sposób buforowania FIFO) informujący o następujących zdarzeniach:
? Zdarzenia dotyczące sieci elektrycznej:
? Przerwy w zasilaniu (OBIS = P. 97. 0);
? Obecność napięć fazowych (OBIS = P. 11);
? Napięcie podwyższone (OBIS = P. 12);
? Napięcie obniżone (OBIS = P. 13);
? Zdarzenia związane z obciążeniem:
? Moc ponad limit, dziennik zdarzeń (OBIS = P. 20);
? Przepływ prądu w przeciwnym kierunku (OBIS = P. 21);
? Przekroczenie granicy prądu (OBIS = P. 22);
?? Ingerencja:

- 30 -

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. 0

?
?
?

? Oddziaływanie pola magnetycznego, dziennik zdarzeń (OBIS = P. 30);
? Otwarcie osłony licznika (OBIS = P. 31);
? Otwarcie osłony skrzynki zaciskowej (OBIS = P. 32);
Zdarzenia dotyczące interfejsu komunikacyjnego:
? Ustawianie zegara (OBIS = P. 40);
? Zmiana parametrów (OBIS = P. 41);
Zdarzenia związane z wewnętrznym stanem licznika:
? Błędy wewnętrzne, dziennik zdarzeń (OBIS = P. 50);
Zewnętrzny sygnał zdarzeń:
? Zdarzenie wejścia binarnego (OBIS = P. 73).

Wraz z informacją o zdarzeniu i odpowiednimi stemplami czasu początku i końca jego występowania
zapisywana jest wartości rejestru całkowitej energii czynnej pobranej (OBIS 1. 0). 1 Przerwy w zasilaniu
Dziennik zdarzeń przerw w zasilaniu, rejestruje zdarzenia zaniku zasilania na wszystkich przewodach
fazowych. Każde zdarzenie generuje dwa wpisy w dzienniku zdarzeń: pierwszy wpis określa początek
zaniku zasilania, drugi zapisuje, kiedy zasilanie zostaje przywrócone.
Dziennik zaniku zasilania przechowuje 120 wpisów wraz z datą i czasem wystąpienia. Dodatkowo
odpowiedni licznik (OBIS = C. 5) zlicza liczbę [0.... 9999], a dedykowany zegar (OBIS=C. 61. 10)
odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zaników zasilania. Wartość rejestru
zmierzonej energii (OBIS = 1. 0 lub 15. 0 zależnie od konfiguracji licznika) jest również
przechowywana w dzienniku zdarzeń.
Każdy wpis do dziennika zdarzeń wyrażony jest ciągiem znaków (np. dla IEC 62056-21):
P. 0*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ##-numer zdarzenia, ST- bity statusu:
0001- zanik zasilania,
0002- wznowienia zasilania.
8. 2 Obecność napięć fazowych
Dziennik zdarzeń obecności napięć fazowych, rejestruje awarie zasilania dla każdego z przewodów
fazowych. Każde odłączenie lub ponowne włączenie napięcia w którejkolwiek z faz generuje wpis w
dzienniku zdarzeń.
Dziennik obecności napięć fazowych przechowuje 120 wpisów wraz z datą i czasem
wystąpieniaDodatkowo odpowiedni licznik (OBIS = C. 60. 11) zlicza liczbę [0.... 9999] wszystkich zmian
obecności faz. Każdy wpis do dziennika zdarzeń wyrażony jest ciągiem znaków (np. dla IEC 6205621):
P. 11*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ##-numer zdarzenia, ST- bity statusu:
0B01 - faza L1 podłączona,
0B02 - faza L2 podłączona,
0B04 - faza L3 podłączona. 3 Podwyższone napięcie
Przypadki wystąpienia podwyższonego napięcia rejestrowane są przez odpowiedni dziennik zdarzeń.
Algorytm jest opisany w rozdziale 9. Każdy wpis w dzienniku zdarzeń zawiera znacznik czasu oraz
wskazuje poziom (powyżej lub poniżej dopuszczalnej wartości) każdego z napięć (U3rms, U2rms, U1rms).
Dziennik ten przechowuje 120 wpisów.
Dodatkowo odpowiedni licznik (OBIS = C. 12) zlicza liczbę [0.... 9999], a dedykowany zegar
(OBIS=C. 12) odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń
podwyższonego napięcia. dla
IEC 62056-21): P. 12*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
0C01 - podwyższone napięcie w fazie L1,
0C02 - podwyższone napięcie w fazie L2,
0C04 - podwyższone napięcie w fazie L3,
0C00 - koniec podwyższonego napięcia we wszystkich trzech fazach.

- 31 -

8. 4 Obniżone napięcie
Przypadki wystąpienia obniżonego napięcia rejestrowane są przez odpowiedni dziennik zdarzeń. Każdy wpis w dzienniku zdarzeń zawiera znacznik czasu oraz
Dodatkowo odpowiedni licznik (OBIS = C. 13) zlicza liczbę [0.... 13) odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń obniżonego
napięcia. 13*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
0D01- obniżone napięcie w fazie L1,
0D02- obniżone napięcie w fazie L2,
0D04- obniżone napięcie w fazie L3,
0D00- koniec obniżonego napięcia we wszystkich trzech fazach. 5 Przekroczenie limitu mocy
Przypadki przekroczenia limitu mocy rejestrowane są przez odpowiedni dziennik zdarzeń. Algorytm jest
opisany w rozdziale 9. Dziennik ten przechowuje 120 wpisów wraz z datą i czasem wystąpienia.. 20) zlicza liczbę [0.... 20) odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń przekroczenia
limitu mocy. 20*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
1401- początek przekroczenia limitu mocy,
1400- koniec przekroczenia limitu mocy. 6 Przepływ prądu w przeciwnym kierunku
Przypadki przepływu prądu w przeciwnym kierunku w fazie rejestrowane są przez odpowiedni dziennik
zdarzeń. Dziennik ten przechowuje 120 wpisów wraz z datą i czasem wystąpienia. 21) zlicza liczbę [0.... 21)
odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń przepływu prądu w przeciwnym
kierunku.
P. 21*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
1501 - początek przepływu prądu w przeciwnym kierunku,
1500 - koniec przepływu prądu w przeciwnym kierunku. 7 Prąd nadmiarowy
Przypadki wystąpienia prądu nadmiarowego w fazie jak i w przewodzie neutralnym rejestrowane są
przez odpowiedni dziennik zdarzeń. Algorytm jest opisany w rozdziale 9. Dziennik ten przechowuje
do 120 wpisów, wpis w dzienniku zdarzeń zawiera znacznik czasu oraz wskazuje poziom (powyżej lub
poniżej dopuszczalnej wartości) każdego z prądów (INrms, I3rms, I2rms, I1rms). Dodatkowo odpowiedni
licznik (OBIS = C. 22) zlicza liczbę [0.... 22) odmierza
całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń wystąpienia prądu nadmiarowego. 22*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
1601 - prąd nadmiarowy w fazie L1,
1602 - prąd nadmiarowy w fazie L2,
1604 - prąd nadmiarowy w fazie L3,
1608 - prąd nadmiarowy w przewodzie neutralnym,
1600 - koniec prądu nadmiarowego we wszystkich trzech fazach. 8 Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego
Przypadki oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego (tabela 3-2)
odpowiednim dzienniku zdarzeń, który rejestruje próby wpłynięcia na wynik
przechowuje do 200 wpisów. 30) zlicza liczbę [0.... 9999],
(OBIS=C. 30) odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich

- 32 -

są przechowywane w
pomiaru. Dziennik ten
a dedykowany zegar
zdarzeń oddziaływania

zewnętrznego pola magnetycznego. Wartość rejestru zmierzonej energii (OBIS = 1. 0
zależnie od konfiguracji licznika) jest również przechowywana w dzienniku zdarzeń. 30*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
1E01 - początek oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego,
1E00 - koniec oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego. 9 Otwarcie osłony licznika
Przypadki otwarcia osłony licznika są przechowywane w odpowiednim dzienniku zdarzeń. Dziennik ten
przechowuje 120 pozycji wraz z datą i czasem wystąpienia. 31) zlicza liczbę [0.... 31) odmierza całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń związanych z
otwarciem osłony licznika. 31*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
1F01 - Otwarcie osłony licznika - początek,
1F00 - Otwarcie osłony licznika - koniec. 10 Otwarcie osłony skrzynki zaciskowej
Przypadki otwarcia osłony skrzynki zaciskowej są przechowywane w odpowiednim dzienniku zdarzeń.
Dziennik ten przechowuje 120 pozycji wraz z datą i czasem wystąpienia.. 32) zlicza liczbę [0.... 32) odmierza
całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń związanych z otwarciem osłony skrzynki
zaciskowej licznika. 32*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
2001 - Otwarcie osłony skrzynki zaciskowej licznika - początek,
2000 - Otwarcie osłony skrzynki zaciskowej licznika - koniec. 11 Ustawienie zegara
Dziennik zdarzeń zapisujący ustawienia zegara przechowuje wpisy na wypadek zmiany daty lub
godziny wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego. Dzieje się to niezależnie czy data i godzina
zostały zmienione przez interfejs komunikacyjny czy manualnie poprzez interfejs użytkownika
odpowiednimi przyciskami. Każda zmiana daty lub godziny, generuje dwa wpisy do dziennika zdarzeń:
pierwszy zawiera starą, drugi nowo ustawioną datę i godzinę.
Dziennik ten przechowuje do 200 wpisów, każdy wpis zawiera datę i czas wystąpienia. 40) zlicza liczbę [0.... 9999] zmian ustawień zegara. Każdy wpis do
dziennika zdarzeń wyrażony jest ciągiem znaków (np. 40*##(ST)(Datat i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
2801 - zmiana ustawień zegara - początek (stara data i godzina),
2800 - zmiana ustawień zegara - koniec (nowo ustawiona data i godzina). 12 Zmiana parametrów
Wszystkie zmiany parametrów, są rejestrowane w odpowiednim dzienniku zdarzeń. Każda
parametryzacja licznika zakończona powodzeniem generuje wpis do dziennika. Wpisy te zawierają
datę i godzinę takiego zdarzenia jak i sygnaturę określającą grupę zmienianych parametrów. Dziennik
przechowuje do 200 najnowszych wpisów. Dodatkowo odpowiedni licznik (OBIS = C. 0) zlicza ilość
[0.... 9999] zakończonych parametryzacji. 0
zależnie od konfiguracji licznika) jest również przechowywana w dzienniku zdarzeń
P. 41*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - status w kodzie
heksadecymalnym:
00000001 - Zmiana istotnych parametrów metrologicznych: ustawienie I zmiana
automatycznego zamykania okresu rozliczeniowego (autobilingu), zmiane zawartości profilu,
zmianiona moc umowna (graniczna), 0. 4 zmieniony, 0. 5 zmieniony, współczynniki
transformacji prądu i napięcia CT/VT, podwyższenie napięcia, obniżenie napięcia,

- 33 -

przekroczenie progu prądu, tg??? zmienione wyjście S0? odmowa zmieny zakończenia bilingu,
zmieniona długość impulsu S0, zmieniona stała impulsowa LED/S0,
00000002 - zmieniona prędkość, hasło, timeout komunikacji,
00000004 - koniec okresu bilingowego, rozpoczęcie trybu testowego, koniec trybu testowego,
zmiana stanu przekaźnika zewnętrznego,
00000008 - zmiana numery identyfikacji 0. #, C. 1, C. 2
00000010 - zmiana zawartości list (LCD lista przewijana, standard, bateria; IEC1107 odczyt
etykiety użytkownika)
00000020 - zmiana identyfikatora taryfy 0. 2, C. 55. 2; zmiana sezonów taryfowych, profili, dni
świątecznych (specjalnych)
00000040 - ustawienie daty lub czasu
00008000 - wyczyszczenie profilu z powodu zmiany okresu uśredniania 0. 4 lub zmiany
wychwytywanych obiektów
40000000 - uaktualnienie firmware
80000000 - otrzymanie ID licencji GamaLink
Każda legalnie zainstalowana kopia oprogramowania klienta generuje unikalny 8 - znakowy (w kodzie
szesnastkowym [0... 9, A... F]) klucz rejestracyjny. Klucz ten jest przypisany do konkretnej wersji
programu jak i danej maszyny, na której oprogramowanie zostało zainstalowane. Klucz ten jest
przekazywany do licznika na początku każdej sesji parametryzacyjnej, w przypadku braku klucza
zmiany wprowadzone nie zostaną zapamiętane. W pamięci licznika przechowywany jest nr klucza
użytego do ostatniej parametryzacji, może on być odczytany poprzez interfejs komunikacyjny (OBIS =
96. 70. 1) lub wyświetlony na panelu LCD. 13 Błąd wewnętrzny
Wszystkie błędy wewnętrzne, są rejestrowane w odpowiednim dzienniku zdarzeń. Każdy błąd generuje
wpis do dziennika. Wpisy te zawierają datę i godzinę takiego zdarzenia jak i sygnaturę określającą typ
błędu. Dziennik ten przechowuje do 200 najnowszych wpisów. Dodatkowo odpowiedni licznik (OBIS =
C. 50) zlicza ilość [0.... 9999] wychwyconych błędów wewnętrznych. 50*##(ST)(Data i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - status:
3201 - początek wystąpienia błędu,
3200 - koniec wystąpienia błędu. 14 Dziennik wejść binarnych
Dziennik wejść binarnych przechowuje sygnały początku I końca zdarzeń, Dziennik zawiera 200
ostatnich zapisów zdarzeń. 73*##(ST)(Datat i Godzina), gdzie: ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu:
4900 - brak napięcia na wejściu 2 (zaciski 13, 15), brak napięcia na wejściu 1 (zaciski 33, 35);
4901 - brak napięcia na wejściu 2 (contacts 13, 15), wykryte napięcie na wejściu 1 (zaciski
33, 35);
4910 - wykryte napięcie na wejściu 2 (zaciski 13, 15), brak napięcia na wejściu 1 (zaciski 33, 35):
4911 - wykryte napięcie na wejściu 2 (zaciski 13, 15), wykryte nap[ięcie na wejściu 1 (zaciski
33, 35). 15 Dziennik,, Kasowania mocy maksymalnej"
Dziennik zdarzeń kasowania mocy maksymalnej rejestruje zdarzenia kasowania mocy maksymalnej.
Dziennik może przechowywać 120 wpisów. Każdy wpis zawiera następujące informacje (na przykład
dla IEC 62056-21):
P. 42*##(ST)(00-00-00, 00:00:00)(1. 6)(00. 000*kW)(00-00-00, 00:00)
Gdzie ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu
2A01 - ręczne kasowanie mocy maksymalnej
2A02 - zewnętrzne kasowanie mocy maksymalnej przez polecenie przy wykorzystaniu
interfejsu elektrycznego
2A04 - automatyczne kasowanie mocy maksymalnej na koniec okresu rozliczeniowego
(00-00-00, 00:00:00) - data i czas kasowania mocy maksymalnej
(1. 6) - kod OBIS C. D. rejestru mocy maksymalnej

- 34 -

(00. 000*kW)(00-00-00, 00:00) - wartość oraz stempel czasu wystąpienia mocy maksymalnej, która
została skasowana.
Ponadto, licznik posiada licznik [0... 9999] zdarzeń kasowania mocy maksymalnej (OBIS = C. 42). 16 Dziennik,, Zmiany taryfy"
Dziennik zdarzeń zmiany taryfy rejestruje zdarzenia parametryzacji w których zmieniono parametry
programów taryfowych. Dziennik może przechowywać 120 wpisów. Każdy wpis zawiera następujące
informacje (na przykład dla IEC 62056-21):
P. 51*##(ST)(00-00-00, 00:00:00)(00000000)
Gdzie ## - numer zdarzenia, ST - bity statusu (event code):
3301 - Kod,, zmiana taryfy" (zawsze taki sam kod);
(00-00-00, 00:00:00) - data I czas zmiany tabeli taryfowej;
(00000000) - nazwa nowej tabeli taryfowej (valwartość z rejestru OBIS= 0. 9999] zdarzeń zmiany taryfy (OBIS = C. 51). 17 Dziennik,, kasowania profilu energii i zerowania stanu liczydeł"
Dziennik zdarzeń kasowanie profilu energii i zerowanie stanu liczydeł rejestruje zdarzenia związane z
kasowaniem profilu energii oraz/lub zerowaniem stanu liczydeł. Dziennik może przechowywać
maksymalnie 120 wpisów. Każdy wpis zawiera następujące informacje (na przykład dla IEC 62056-21):
P. 52*##(ST)(00-00-00, 00:00:00)
3400 - &quot; kasowanie profilu energii &quot;, kiedy okres integracji (uśredniania) (OBIS=0. 4) lub lista
wychwytywanych obiektów (OBIS= C. 131. 2) zostaną zmienione;
3401 - usunięcie danych profilowych kiedy okres intergracji (uśredniania) (OBIS=0. 5) został
zmieniony
3404 - &quot; zerowanie stanów liczydeł &quot;
(00-00-00, 00:00:00) - data i czas kasowania danych. 9999] zdarzeń kasowania profilu energii i zmiany stanu liczydeł
(OBIS = C. 52).

9 Monitorowanie parametrów jakościowych energii
Licznik może monitorować takie parametry energii jak:
? Przekroczenie mocy ponad wartość graniczną;
? Przekroczenie prądu;
? Podwyższone napięcia;
? Obniżenie napięcia.

9. 1 Przekroczenie mocy
Licznik monitoruje średnią moc czynną Pav bieżącego okresu integracji (rejestr OBIS = 1. 0), oraz
rejestruje zdarzenia, kiedy średnia moc przekracza (OBIS = C. 69. 1) umowny limit Plim.
Średnia moc Pav bieżącego okresu całkowania jest obliczana, jako stosunek energii czynnej? A,
pobranej w bieżącym okresie całkowania, do czasu jego trwania? t:
?
Jeżeli w pewnym momencie bieżącego okresu całkowania, średnia moc Pav przekroczy
zakontraktowany limit (Pav &amp; gt; Plim), licznik zarejestruje zdarzenie "Przekroczenie limitu mocy" (rys. 9-1).
Zdarzenie to trwa do końca bieżącego okresu całkowania. Te zdarzenia (zawierające znacznik czasu
początku i końca) są zapisywane w oddzielnym dzienniku zdarzeń,, Przekroczenia limitu mocy"
(rozdział 8. 5). Dodatkowo odpowiedni licznik zlicza ilość [0.... 9999], a dedykowany zegar odmierza
całkowity czas trwania [0... 99, 999, 999s] wszystkich zdarzeń,, Przekroczenia limitu mocy".
Wraz z pierwszym wystąpieniem zdarzenia zostaje ono zarejestrowane w bieżącym okresie
rozliczeniowym, a na wyświetlaczu LCD pojawia się odpowiedni kursor alarmowy ( rysunek 5-3), który
jest aktywny aż do zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

- 35 -

Wyjście sygnałowe licznika (wyjście przekaźnikowe) może być skonfigurowane do sygnalizacji zdarzeń
przekroczenia limitu mocy (rozdział 6. Wyjście przekaźnikowe zwiera styki od początku do końca
zdarzenia ( tj. do zakończenia okresu całkowania).
Zakontraktowany limit mocy Plim jest podawany w kW (kilowatach). 2 Prąd nadmiarowy

Rysunek 9-1 Algorytm monitorowanej mocy

Licznik monitoruje wartość skuteczną natężenia prądu Irms ( w każdej z faz oraz na przewodzie
neutralnym), rejestrując zdarzenia przekroczenia limitu Ilim.
Pomiar wartości skutecznych prądu odbywa się, co 1 sekundę, natomiast wartość natężenia w
przewodzie neutralnym jest obliczana, jako suma wektorowa prądów z wszystkich trzech faz.
Jeżeli w jakimś momencie wartość prądu Irms przekroczy umowny limit (Irms &amp; gt; Ilim), licznik zarejestruje
zdarzenie,, Prąd nadmiarowy" (rys. 9-2).
Gdy wartość prądu spadnie poniżej wyniku różnicy limit - histereza (Irms &amp; lt; Ilim - hyst), jest rejestrowane
kolejne zdarzenie wskazujące koniec zdarzenia,, Prąd nadmiarowy".
Tego rodzaju zdarzenia rejestrowane są w specjalnym dzienniku zdarzeń (rozdział 8. 7).
Każdy wpis taki zawiera znacznik czasu i stanów oraz wskazuje poziom (powyżej lub poniżej
dopuszczalnej wartości) każdego z prądów (INrms, I3rms, I2rms, I1rms).
Dodatkowo odpowiedni licznik zlicza ilość [0.... 9999], a dedykowany zegar odmierza całkowity czas
trwania [0... 99, 999, 999 s] wszystkich zdarzeń wystąpienia prądu nadmiarowego.
Wartości limitów mogą być ustawiane niezależnie dla wartości prądów fazowych(I lim oraz Ilim wartości prądu w przewodzie neutralnym (INlim oraz INlim - hyst).

- 36 -

hyst)

i

Rysunek 9-2 Algorytm monitorowanej wartości prądu

9. 4 Podwyższone napięcia
Licznik monitoruje wartość skuteczną napięcia Urms w każdej z faz, rejestrując zdarzenia przekroczenia
limitu napięcia Uover. Pomiar wartości skutecznych napięć w każdym przewodzie fazowym odbywa się
co 1 sekundę. Jeżeli w jakimś momencie wartość napięcia Urms przekroczy ustawiony limit
(Urms &amp; gt; Uover), licznik zarejestruje zdarzenie,, Podwyższonego napięcia" ( algorytm jest podobny do
zaprezentowanego na rys.
Gdy wartość napięcia spadnie poniżej wyniku różnicy limit - histereza (Urms &amp; lt; Uover - hyst), jest
rejestrowany kolejny wpis wskazujący koniec zdarzenia,, Podwyższone napięcie".
Tego rodzaju zdarzenia rejestrowane są w specjalnym dzienniku (rozdział 8.
dopuszczalnej wartości) każdego z napięć (U3rms, U2rms, U1rms).
trwania [0... 99, 999, 999 s] wszystkich zdarzeń wystąpienia podwyższonego napięcia.
Wartości limitów dla wartości napięć Uover oraz Uover - hyst mogą być ustawiane niezależnie i są
podawane w V (Woltach). 5 Obniżenie napięcia
Licznik monitoruje wartość skuteczną napięcia Urms w każdej z faz, rejestrując zdarzenia spadku
wartości poniżej napięcia Uunder. Pomiar wartości skutecznych napięć w każdym przewodzie fazowym
odbywa się co 1 sekundę. Jeżeli w jakimś momencie wartość napięcia Urms spadnie poniżej dolnej
granicy (Urms &amp; lt; Uunder), licznik zarejestruje zdarzenie,, Obniżone napięcie" ( rys. 9-3).

- 37 -

Gdy napięcie wzrośnie ponad wartość obliczaną jako dolna granica + histereza (Urms &amp; gt; Uunder + hyst), jest
rejestrowany kolejny wpis wskazujący koniec zdarzenia,, Obniżone napięcie". 4).
dopuszczalnej wartości) każdego z napięć (U3, U2rms, U1rms). 99, 999, 999 s] wszystkich zdarzeń obniżonego napięcia.
Wartości limitów dla wartości napięć Uunder oraz Uunder + hyst mogą być ustawiane niezależnie i są
Rysunek 9-3 Algorytm monitorowania obniżonego napięcia

10 Moduł taryfowy
Moduł taryfowy może kontrolować do czterech taryf dla energii i czterech taryf dla mocy.
Są dwa rodzaje programów taryfowych: aktywny i pasywny. Program taryfy aktywny jest to program
taryfowy obecnie ustawiony, a pasywny to ten, który będzie uruchomiony w danym dniu i o danym
czasie.
Program taryfowy zawiera trzy poziomy:
? Profile dobowe
? Profile tygodniowe
? Sezony
Profile dobowe, tygodniowe i sezonowe mogą być ustawiane niezależnie jako taryfy energii i/lub mocy.

10. 1 Profile dobowe
Profile dobowe (patrz tabela 10-1) określają momenty przełączania taryf w ciągu doby. W jednym
profilu może być określonych do 10 przełączeń taryf. W liczniku G3B może być zaprogramowanych do
16 profili dobowych.
Tabela 10-1 Przykładowe profile dobowe

- 38 -

Profile dobowe
Zmiany taryf
Czas Taryfa Czas Taryfa
07:00
T2
08:00
T1
11:00
18:00
20:00
23:00
21:00
22:00
T3
T4

3
...
T4
Czas Taryfa
Zasady przełączeń taryf w profilach dobowych:
? Czas przełączenia każdej taryfy musi być określany w sposób rosnący;
? Jeśli w profilu dobowym nie została wybrana żadna taryfa, wszystkie dane są zapisywane w
taryfie,, awaryjnej" (patrz rozdział 10. 2 Profile tygodniowe
Profile tygodniowe (patrz tabela 10-2) pokazują, które profile dobowe obowiązują w
poszczególnych dniach tygodnia i dniach specjalnych. W liczniku G3B może być utworzonych
do 12 profili tygodniowych. Tabela 10-2 przedstawia przykładowy profil tygodniowy.
Tabela 10-2 Przykładowy profil tygodniowy
Numer profilu
dobowego
1 profil
tygodniowy
2 profil
3 profil
tygodniowy
...
12 profil
tygodniowy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Dzień specjalny
10. 3 Sezony
Sezony (patrz tabela 10-3) pozwalają aktywować wybrany profil tygodniowy w wybranej dacie (MM. dd).
Rok może być podzielony na 12 sezonów.
Tabela 10-3 Lista sezonów
Numer sezonu Data rozpoczęcia sezonu
01. 01
02. 01
03. 01
...
12
12. 01

Przydzielony profil tygodniowy
10. 4 Lista dni specjalnych
W liczniku są zdefiniowane dwie listy dni specjalnych, pierwsza zawiera święta stałe powtarzające się
w każdym roku (patrz tabela 10-4), druga daty świąt ruchomych (dni specjalne) (patrz tabela 10-5).
Możliwe jest zaprogramowanie kalendarza dni ustawowo wolnych od pracy na okres 16 lat do przodu.
Lista świąt stałych ograniczona jest do 16 dni specjalnych (miesiąc oraz dzień muszą być określone)
natomiast lista świąt ruchomych ograniczona jest do 64 dni specjalnych (rok, miesiąc oraz dzień muszą
być określone). Na wyświetlaczu LCD pokazywane są wszystkie dni specjalne, ponadto jako parametry
odczytane poprzez interfejs komunikacyjny mogą być przeglądane na ekranie komputera.

- 39 -

Kiedy rozpoczyna się nowy dzień, licznik wysyła do pamięci listy dni specjalnych i sprawdza czy dzień
ten znajduje się na danej liście. Jeżeli dzień jest ujęty na obu listach, moduł taryfowy uruchamia profil
dla dnia specjalnego.
Tabela 10-4 Lista stałych dni specjalnych
Dni stałe (MM/dd)
01/01

Numer
1
...
16

12/25
12/26

Tabela 10-5 Lista ruchomych dni specjalnych
64

Dni ruchome (yy-MM-dd)
09-04-13
10-04-05
11-04-25
23-04-10

10. 5 Taryfa,, awaryjna"
W przypadku nieprawidłowej pracy licznika, dane są przechowywane w taryfie awaryjnej. Każda z
aktywnych taryf może być zaprogramowana jako taryfa awaryjna.
Na przykład: jeżeli w liczniku zaprogramowano dwie taryfy, wtedy taryfą awaryjną może być taryfa T1
lub T2. W przypadku, gdy licznik przełącza się na taryfę awaryjną, na odpowiedniej pozycji LCD
pojawia się migający wskaźnik (patrz Rys 5-3). 6 Zegary taryf
W celu kontroli czasu trwania poszczególnych taryf dedykowane zegary (OBIS = C. T, gdzie T=[1... 4])
odmierzają całkowity czas aktywności dla każdej taryfy [0... 99, 999, 999 s]. Ponadto, odpowiedni zegar
(OBIS = C. 0) kontroluje także całkowity czas pracy licznika [0...

11 Odczyt danych
Wyświetlanie danych licznika G3B na wyświetlaczu LCD może odbywać się w następujący sposób:
ręczne przeglądanie danych, "rezerwowe" cykliczne automatyczne wyświetlanie danych (kiedy licznik
jest odłączony od sieci zasilającej), cykliczne automatyczne przeglądanie danych (kiedy licznik jest
podłączony do sieci zasilającej).
Ponadto dane mogą być odczytane poprzez interfejs komunikacyjny optyczny lub prądowy i
wyświetlone w oknie programu na ekranie komputera.

0. 2
0. 3
0. 4

Opis

Numer seryjny licznika
Stempel czasu ostatniego okresu rozliczeniowego
Wersja oprogramowania licznika
Nazwa aktywnego programu taryfowego
Stała telemetryczna wyjścia LED [imp/kWh]
Stała wyjścia impulsowego typ S0 [imp/kWh]
Okres uśrednienia(integracji)

- 40 -

Ręczne

OBIS

Automatyczne

Nr.

"Rezerwowe"

Tabela 11-1 Zestawienie danych do przeglądania na LCD

+
+

10
11
13
14
0. 5
0. 5
1. M

17

1. M*VV

19

1. 0*VV

20
21

1. T*VV

22
23

1. 0*VV

24
25

1. T*VV

26
27
28

2. M

29

2. M*VV

31

2. 0*VV

32
33

2. T*VV

34
35

2. 0*VV

36
37

2. T*VV

38
39
40

15. M

41

15. M*VV

42
43

15. 0*VV

44
45

15. T*VV

46
47

15. 0*VV

Okres uśrednienia(integracji) profilu wielkości sieciowych
Aktualny czas
Aktualna data
Dzień tygodnia [1... 7]
Moc średnia +P [kW] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia +P [kW] ostatniego okresu uśrednienia
Moc maksymalna +P [kW] taryfy M=[1... 4] w bieżącym okresie
rozliczeniowym
Moc maksymalna +P [kW] taryfy M=[1... 4] w poprzednim okresie
rozliczeniowym VV
Całkowita energia +A [kWh], wartość bieżąca
Całkowita energia +A [kWh], wartość na końcu poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV
Całkowita energia +A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia +A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
poprzedniego okresu rozliczeniowego VV
Miesięczna energia +A [kWh], wartość bieżąca
Miesięczna energia +A [kWh], wartość poprzedniego okresu
Miesięczna energia +A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Miesięczna energia +A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego
okresu rozliczeniowego VV
Moc średnia -P [kW] biedzącego okresu uśrednienia
Moc średnia -P [kW] ostatniego okresu uśrednienia
Moc maksymalna -P [kW] taryfy M=[1... 4] w bieżącym okresie
Moc maksymalna -P [kW] taryfy M=[1... 4] w poprzednim okresie
Całkowita energia -A [kWh], wartość bieżąca
Całkowita energia -A [kWh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia -A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia -A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Miesięczna energia -A [kWh], wartość bieżąca
Miesięczna energia -A [kWh], wartość poprzedniego okresu
Miesięczna energia -A;kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Miesięczna energia -A [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego
Moc średnia IPI [kW] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia IPI [kW] ostatniego okresu uśrednienia
Moc maksymalna IPI [kW] taryfy M=[1... 4] bieżącego okresu
rozliczeniowego
Moc maksymalna IPI [kW] taryfy M=[1... 4] ostatniego okresu
Całkowita energia IAI [kWh], wartość bieżąca
Całkowita energia IAI [kWh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia IAI [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia IAI [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Miesięczna energia IAI [kWh], wartość bieżąca
Miesięczna energia IAI [kWh], wartość poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV

- 41 -

ELEKTRONICZNY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ TYPU G3B. 0

48
49

15. T*VV

51
52

3. 0*VV

53

3. T

54
55
56
57

3. M

58

3. M*VV

59
60

3. 0*VV

61
62

3. T*VV

63
64
65

4. 0*VV

66

4. T

67
68
69
70

4. 0
71

4. M*VV

72
73

4. 0*VV

74
75

4. T*VV

76
77
78
79

5. 0*VV

80
81

5. T*VV

82
83
84
85

6. 0*VV

86

6. T

Miesięczna energia IAI [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Miesięczna energia IAI [kWh] taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego
Moc chwilowa +Q [kvar]
Całkowita energia +R [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia +R [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia +R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Moc średnia +Q [kvar] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia +Q [kvar] ostatniego okresu uśrednienia
Moc maksymalna +Q [kvar] taryfy M=[1... 4] bieżącego okresu
Moc maksymalna +Q [kvar] taryfy M=[1... 4] poprzedniego okresu
Miesięczna energia +R [kvarh], wartość bieżąca
Miesięczna energia +R [kvarh], wartość poprzedniego okresu
Miesięczna energia +R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Miesięczna energia +R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego
Moc chwilowa -Q [kvar]
Całkowita energia -R [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia -R [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia -R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Moc średnia -Q [kvar] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia -Q [kvar] ostatniego okresu uśrednienia
Moc maksymalna -Q [kvar] taryfy M=[1... 4] bieżącego okresu
Moc maksymalna -Q [kvar] taryfy M=[1... 4] poprzedniego okresu
Miesięczna energia -R [kvarh], wartość bieżąca
Miesięczna energia -R [kvarh], wartość poprzedniego okresu
Miesięczna energia -R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Miesięczna energia -R [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego
okresy rozliczeniowego VV
Moc średnia Q1 [kvar] bieżącego okresu integracji
Moc średnia Q1 [kvar] ostatniego okresu integracji
Całkowita energia R1 [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia R1 [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia R1 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia R1 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Moc średnia Q2 [kvar] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia Q2 [kvar] ostatniego okresu uśrednienia
Całkowita energia R2 [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia R2 [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia R2 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca

- 42 -

87

6. T*VV

88
89
90
91

7. 0*VV

92
93

7. T*VV

94
95
96
97

8. 0*VV

98
99

8. T*VV

101
102
103

9. 0*VV

104
105

9. T*VV

107
108
109

10. 0*VV

110
111

10. T
10. T*VV

112
113
114
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

53. 0

Całkowita energia R2 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Moc średnia Q3 [kvar] bieżącego okresu uśrednienia
Moc średnia Q3 [kvar] ostatniego okresu uśrednienia
Całkowita energia R3 [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia R3 [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia R3 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia R3 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Moc średnia Q4 [kvar] biedzącego okresu uśrednienia
Moc średnia Q4 [kvar] ostatniego okresu uśrednienia
Całkowita energia R4 [kvarh], wartość bieżąca
Całkowita energia R4 [kvarh], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia R4 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia R4 [kvarh] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Moc średnia +S [kVA] biedzącego okresu uśrednienia
Moc średnia +S [kVA] ostatniego okresu uśrednienia
Całkowita energia +S [kVA], wartość bieżąca
Całkowita energia +S [kVA], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia +S [kVA] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia +S [kVA] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Moc średnia -S [kVA] biedzącego okresu uśrednienia
Moc średnia -S [kVA] ostatniego okresu uśrednienia
Całkowita energia -S [kVA], wartość bieżąca
Całkowita energia -S [kVA], wartość na końcu poprzedniego okresu
Całkowita energia -S [kVA] taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca
Całkowita energia -S [kVA] taryfy T=[1... 4], wartość na końcu
Współczynnik mocy cos(? )
Częstotliwość [Hz]
Moc chwilowa? S [kVA]
Moc chwilowa? P [kW]
Moc chwilowa +Q [kvar] fazy L1
Moc chwilowa -Q [kvar] fazy L1
Moc chwilowa? S [kVA] fazy L1
RMS wartość chwilowa prądu [A] fazy L1
THD wartość chwilowa prądu [A] fazy L1
RMS wartość chwilowa napięcia [V] fazy L1
THD wartość chwilowa napięcia [V] fazy L1
Współczynnik mocy cos(? ) fazy L1
Moc chwilowa? P [kW] fazy L1
Moc chwilowa +Q [kvar] fazy L2
Moc chwilowa -Q [kvar] fazy L2
Moc chwilowa? S [kVA] fazy L2
RMS wartość chwilowa prądu [A] fazy L2
THD wartość chwilowa prądu [A] fazy L2
RMS wartość chwilowa napięcia [V] fazy L2
THD wartość chwilowa napięcia [V] fazy L2
Współczynnik mocy cos(? ) fazy L2

- 43 -

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

81. 1
81. 4
81. 15
81. 26
C. 1
C. 0
C. 5
C. T
C. 50. 1*NN
C. 2*NN
C. 51. 52. 53. 54. 0*NN
C. 11
C. 12
C. 13
C. 20
C. 21
C. 22
C. 30
C. 31
C. 32
C. 40
C. 50
C. 10

Moc chwilowa? P [kW] fazy L2
Moc chwilowa +Q [kvar] fazy L3
Moc chwilowa -Q [kvar] fazy L3
Moc chwilowa? S [kVA] fazy L3
RMS wartość chwilowa prądu [A] fazy L3
THD wartość chwilowa prądu [A] fazy L3
RMS wartość chwilowa napięcia [V] fazy L3
THD wartość chwilowa napięcia [V] fazy L3
Współczynnik mocy cos(? ) fazy L3
Moc chwilowa? P [kW] fazy L3
Przesunięcie fazowe U1-U2 [0]
Przesunięcie fazowe U1-U3 [0]
Przesunięcie fazowe U1-I1 [0]
Przesunięcie fazowe U2-I2 [0]
Straty jaóowe w trafo [kWh]
Straty iobciążeniowe w linii [kWh]
RMS wartość prądu [A] w przewodzie neutralnym
Numer licznika (taki sam jak OBIS = 0. 0)
Kod zamawiającego ID
Liczba parametryzacji
Wewnętrzny status działania
Liczba przerw w zasilaniu
Czas działania
Czas działania taryfy T=[1... 4]
Aktywny program dobowy NN taryf energii
Aktywny program tygodniowy NN taryf energii
Aktywny program sezonowy NN taryfy energii
Aktywny program dobowy NN taryfy mocy
Aktywny program tygodniowy NN taryfy mocy
Aktywny program sezonowy NN taryfy mocy
Pasywny program dobowy NN taryf energii
Pasywny program tygodniowy NN taryf energii
Pasywny program sezonowy NN taryf energii
Pasywny program dobowy NN taryfy mocy
Pasywny program tygodniowy NN taryfy mocy
Pasywny program sezonowy NN taryfy mocy
Dni świąt stałych NN
Tablica świąt "ruchomych", (dni specjalne) NN
Bity konfiguracji taryf
Data i czas aktywacji pasywnej tablicy taryfy
Nazwa pasywnej tablicy taryfy
Licznik zdarzeń: liczba zmiany faz
Licznik zdarzeń: napięcie podwyższone
Licznik zdarzeń: napięcie obniżone
Licznik zdarzeń: przekroczenia mocy
Licznik zdarzeń: prąd w przeciwnym kierunku
Licznik zdarzeń: przekroczenie granicy prądu
Licznik zdarzeń: oddziaływanie pola magnetycznego
Licznik zdarzeń: otwarcie osłony licznika
Licznik zdarzeń: otwarcie osłony skrzynki zaciskowej
Licznik zdarzeń: ustawienie zegara
Licznik zdarzeń: błąd wewnętrzny
Zegar zdarzeń: przerwa w zasilaniu

- 44 -

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

C. 3
C. 81. 90. 2
F. F. 0
P. 11
P. 12
P. 13
P. 20
P. 21
P. 22
P. 30
P. 31
P. 32
P. 40
P. 41
P. 50
P. 73

Zegar zdarzeń: napięcie podwyższone
Zegar zdarzeń: napięcie obniżone
Zegar zdarzeń: przekroczenia mocy
Zegar zdarzeń: prąd w przeciwnym kierunku
Zegar zdarzeń: przekroczenie granicy prądu
Zegar zdarzeń: oddziaływanie pola magnetycznego
Zegar zdarzeń: otwarcie osłony licznika
Zegar zdarzeń: otwarcie osłony skrzynki zaciskowej
Moc zamówiona umowna Plim
Sprawdzenie sumy kontrolnej firmware
Parametryzacja ID
Wykonanie Firmware, zakres (parametr diagnostyczny)
Ustawienia szybkości interfejsów komunikacji w bodach
Konfiguracja użytkownika
Format komunikacji LCD i IEC 62056-21
Kod błędu
Profil obciążenia
Rejestr zdarzeń przerwy w zasilaniu
Rejestr zdarzeń zmiany liczby faz
Rejestr zdarzeń napięcia podwyższonego
Rejestr zdarzeń napięcia obniżonego
Rejestr zdarzeń przekroczenie mocy
Rejestr zdarzeń prądu w przeciwnym kierunku
Rejestr zdarzeń przekroczenie granicy prądu
Rejestr zdarzeń oddziaływania pola magnetycznego
Rejestr zdarzeń otwarcia osłony licznika
Rejestr zdarzeń otwarcia osłony skrzynki zaciskowej
Rejestr zdarzeń ustawienia zegara
Rejestr zdarzeń zmiany parametru
Rejestr zdarzeń błędu wewnętrznego
Dziennik zdarzeń wejścia binarnego

11. 1,, Rezerwowe" cykliczne automatyczne wyświetlanie danych
Nawet, jeśli licznik G3B jest odłączony od napięcia sieci, dane mogą być przeglądane po naciśnięciu
przycisku przewijania (od 2 do 5 sekund). Sparametryzowane dane będą automatycznie wyświetlane
na LCD. Więcej informacji na temat danych wyświetlanych na wyświetlaczu LCD patrz tabela 11-1.

- 45 -

Rysunek 11-1 "Rezerwowe" cykliczne automatyczne przeglądanie danych

11. 2 Cykliczne automatyczne przeglądanie danych
Kiedy licznik jest podłączony do sieci zasilającej, komunikat &quot; P_on" jest wyświetlany przez kilka
sekund, po czym rozpoczyna się cykliczne automatyczne przeglądanie danych. Proszę zauważyć, że
cykliczne automatyczne przeglądanie danych różni się od,, Rezerwowego" przeglądania danych i może
prezentować inne dane. Więcej informacji na temat danych przedstawianych na wyświetlaczu LCD
patrz tabela 11-1.

11. 3 Ręczne przeglądanie danych
Licznik posiada dwa interfejsy użytkownika do sterowania przeglądaniem danych w trybie ręcznym są
to: optyczny przycisk przewijania ( interpretuje sygnały świetlne jako komendy dla LCD) oraz przycisk
przewijania na obudowie.
? Krótki sygnał. Sygnał świetlny trwający &amp; lt; 2 s lub przytrzymanie przycisku przewijania &amp; lt; 2 s.
? Długi sygnał. Sygnał świetlny trwający od 2 do 5 sekund lub przytrzymanie przycisku
przewijania od 2 do 5 sekund.
? Bardzo długi sygnał. Sygnał świetlny trwający &amp; gt; 5 s lub przytrzymanie przycisku przewijania &amp; gt;
5 s.
Kiedy licznik jest podłączony do napięcia sieci (aktywne jest cykliczne automatyczne przeglądanie
danych), po podaniu krótkiego sygnału - Automatyczne przewijanie danych zostaje przerwane i na
wyświetlaczu LCD włączy się ekran,, test". Ponowne użycie krótkiego sygnału powoduje dostęp do
ręcznego przeglądania danych. Z pomocą krótkich sygnałów wybierz,, Std_dAtA" oraz użyj długiego
sygnału by uzyskać dostęp do ręcznego cyklu przeglądania danych użytkownika.
Więcej informacji na temat danych wskazanych na wyświetlaczu LCD patrz tabela 11-1.
Menu danych użytkownika można przewijać krótkimi sygnałami. Aby wyjść z menu użytkownika
przewiń do ekranu "END" i podaj długi sygnał.

- 46 -

Rysunek 11-2 Ręczne przeglądanie danych

11. 4 Cykl ręcznego wyświetlania danych
Kiedy licznik jest podłączony do sieci zasilającej (aktywne jest cykliczne automatyczne wyświetlanie
wyświetlaczu LCD włącza się ekran,, test". W celu uzyskania dostępu do danych serwisowych należy
nacisnąć przycisk plombowany i przytrzymać przez czas &amp; gt; 3 sekund. Za pomocą krótkich sygnałów
możliwy jest wybór następujących pozycji:
?
?
?
?
?
?
?
?

SEt - Ręczne ustawienie daty i czasu;
Ser_dAtA - dane serwisowe;
P. 01 - dane profilu obciążenia;
P. 98 - dane rejestru zdarzeń;
tArIFF - dane taryf;
SPEC_dAY - lista dni specjalnych;
tESt - tryb testowy;
End - zakończenie cyklicznego przeglądania danych serwisanta.

- 47 -

Rysunek 11-3 Cykl ręcznego przeglądania danych serwisanta
Aby uzyskać dostęp do jednej z wybranych pozycji cyklicznego przeglądania danych należy podać
długi sygnał. 1 Cykl SEt - ręczne ustawianie czasu i daty zegara wewnętrznego licznika
SEt - jest używany do ręcznego ustawiania czasu i/lub daty. Używając krótkich sygnałów ustawiamy
menu w pozycję SEt. Aby wejść oraz edytować czas i datę naciśnij przycisk plombowany ( &amp; gt; 1sekundę).
Wyjście z menu SEt następuje poprzez podanie długiego sygnału przyciskiem przewijania przy ekranie
"End". W trybie edycji na ekranie będzie migać edytowalna cyfra(y). Używając krótkich sygnałów
przyciskiem przewijania dokonujemy zmian, po ustawieniu wartości na pozycji przez naciśnięcie
przycisku plombowanego ( &amp; gt; 1 sekundy), przechodzimy do kolejnej cyfry. Po zakończeniu edycji czasu
lub daty naciśnij ponownie przycisk plombowany ( &amp; gt; 1 sekundy), aż zacznie migać cała godzina lub data
- potwierdź zmiany naciskając jeszcze raz przycisk plombowany ( &amp; gt; 1 sekundy). Kiedy jesteś w trybie
edytowalnym daty lub czasu możesz wciąż wyjść bez zachowania zmian używając przycisku
przewijania (bardzo krótki sygnał) - naciskając go będziesz mógł powrócić do trybu automatycznego
cyklicznego wyświetlania.
Żeby odblokować tryb pomiarów naciśnij przycisk plombowany na ekranie [SEC OFF - SEC On]
Ponowne aktywowanie trybu wyłączenia ochrony jest niemożliwe w ten sam sposób. SEC OFF -
parametryzacja zawieszenia ochrony pomiarów jest aktywowana, SEC On - parametryzacja ochrony
pomiarów jest w pełni funkcjonalna.

Rysunek 11-4 Ręczne ustawienie czasu i daty.

- 48 -

11. 2 Cykl Ser_dAtA
Tabela 11-2 Cykl danych Ser_dAtA
Kod

Wartość

W przewodzie neutralnym
Współczynnik cos? wszystkich faz
cos? w fazie L1
cos? w fazie L2
cos? w fazie L3
Częstotliwość

Przesunięcie fazowe - wartości kątów [0]
Przesunięcie fazowe pomiędzy U1 i U2
Przesunięcie fazowe pomiędzy U1 i U3
Przesunięcie fazowe pomiędzy U1 i I1
Przesunięcie fazowe pomiędzy U2 i I2
Przesunięcie fazowe pomiędzy U3 i I3
Moc bieżącego okresu uśrednienia
1Q
2Q
3Q
4Q
Aby wejść do danych Ser_dAtA użyj długiego sygnału. Wyście z menu Ser_dAtA nastąpi po użyciu
długiego sygnału w ekranie "End". Przewijanie danych w Ser_dAtA odbywa się poprzez użycie krótkich
sygnałów.

- 49 -

11. 01
Przewijanie danych profilu obciążenia przedstawione jest na rysunku poniżej. Zwróć uwagę na grupę
segmentów wyświetlanych na LCD zwanych "kodem" (patrz rys 5-3). Grupa tych symboli identyfikuje
mierzone dane.

Rysunek 11-5 Cykl wyświetlania profilu obciążenia

- 50 -

11. 4 Tabela cyklu taryf
Zwróć uwagę na grupę segmentów wyświetlanych na LCD, zwanych "kodem" (patrz rys 5-3). Grupa
tych symboli identyfikuje mierzone dane.
t. 0 - identyfikator aktywnego kalendarza. 1 - identyfikator pasywnego kalendarza. E. 1 - identyfikator kalendarza taryfy Energii. P. 1 - identyfikator kalendarza taryfy Mocy. 1 - identyfikator cyklu profilu sezonowego. 1 - identyfikator cyklu profilu tygodniowego. 1 - identyfikator cyklu profilu dobowego. 1 - identyfikator numeru sezonu. Możliwość ustawienia do 12 sezonów. Wartości w kodzie
heksadecymalnym [HEX]: [1... C]. 1 - identyfikator numeru dnia tygodnia. Wartości w kodzie heksadecymalnym [HEX]: [1... 8]: 1pierwszy dzień tygodnia (Poniedziałek), 2- drugi dzień tygodnia,..., siódmy dzień tygodnia (Niedziela),
8 - dzień specjalny. 1 - identyfikator zmiany numeru taryfy. Możliwe jest ośmiokrotne przełączanie taryfy w ciągu
doby. 8].
Miejsce wyświetlania numeru programu tygodnia na panelu LCD przedstawione jest na rysunku
poniżej. Możliwe jest ustawienie do dwunastu programów tygodniowych [HEX] [1...

Rysunek 11-6 Miejsce numeru programu tygodnia
Miejsce wyświetlania numeru programu dnia na panelu LCD przedstawione jest na rysunku poniżej.
Możliwe jest ustawienie 16 programów dobowych [HEX]: [0... F].

Rysunek 11-7 Miejsce numeru programu dnia

- 51 -

Rysunek 11-8 Cykl przewijania taryf (aktywny kalendarz taryf)

- 52 -

Rysunek 11-9 Cykl przewijania taryf (pasywny kalendarz taryf)

- 53 -

11. 5 Lista dni specjalnych

Rysunek 11-10 Cykl wyświetlania dni specjalnych

Rysunek 11-11 Wyjaśnienia dni specjalnych listy cyklicznej

11. 5 Znaki błędów i ostrzeżeń
We wcześniej opisywanych ekranach wyświetlanych na panelu LCD, mogą pojawiać się dodatkowe
informacje w przypadku wykrycia błędów i zakłóceń w układzie elektronicznym licznika lub wystąpienia
zakłóceń (przerwy w dostawie energii, odwrotny kierunek przepływu prądu,... ) w sieci energetycznej.
Rodzaj ostrzeżenia przedstawiają symbole, pojawiające się w górnej i dolnej części wyświetlacza LCD:
Er - Błąd krytyczny licznika. Dalsza eksploatacja nie jest dozwolona. W razie pojawienia się tego
komunikatu, licznik musi zostać odinstalowany. Jeżeli nastąpi awaria licznik zapisuje datę, godzinę i
kod błędu do rejestru zdarzeń. Kod błędu może być odczytany poprzez interfejsy komunikacji lub
wyświetlony na LCD (OBIS = F. F)
L1L2L3 - Wyświetlane w sposób ciągły symbole L1; L2; L3 informują o występowaniu napięcia we
wszystkich fazach. Jeśli któryś ze znaków zgaśnie oznacza to, że nie występuje napięcie w danej fazie.
Miganie któregoś z symboli oznacza odwrotny kierunek przepływu prądu w danej fazie.
Miganie całej sekwencji L1; L2; L3 informuje o niewłaściwym podłączeniu kolejności faz.

- 54 -

- Napięcie źródła rezerwowego (baterii litowej) spadło do wartości minimalnej - niezwłocznie
należy ją wymienić. Więcej informacji patrz Rysunek 5-3. 1 Błędy wewnętrzne
Okresowo, co 5 minut licznik oblicza sumę kontrolną (CRC) dla oprogramowania sprzętowego i
porównuje z wartością odniesienia, w przypadku niezgodności zgłasza wewnętrzny błąd licznika. W
tym przypadku błąd kodu to F. F(00000100). 6 Odczyt danych przez interfejsy komunikacyjne
Do odczytu danych poprzez interfejs optyczny, niezbędne jest posiadanie głowicy optycznej, która
umożliwi połączenie interfejsu licznika z portem szeregowym COM komputera PC. Producent
dostarcza oprogramowanie do odczytu danych, zarządzania bazą danych oraz graficznej prezentacji
mierzonych wielkości.
Uwaga: odpowiednia wersja oprogramowania dla konkretnego typu licznika jest wskazana w
dzienniku przyrządu.
Do odczytu danych poprzez interfejs elektryczny niezbędny jest odpowiedni konwerter,, pętli prądowej
20mA", RS232, RS485, Ethernet. Elektryczne interfejsy używane są do podłączenia licznika do
systemu AMR (automatyczny odczyt licznika). Transmisja danych odpowiada wymaganiom standardu
IEC 62056-21, IEC 62056-31 lub DLMS/COSEM.
W celu uzyskania dalszych informacji o systemach odczytu danych z liczników rodziny GAMA 300 oraz
dedykowanym oprogramowaniu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub bezpośrednio z
producentem "ELGAMA-ELEKTRONIKA" Ltd. (http://www. elgama. eu).

12 Parametryzacja licznika
Parametryzacja licznika może być wykonana poprzez optyczny lub elektryczny interfejs. Istnieją dwa
rodzaje parametryzacji licznika:
? Parametryzacja producenta wykonywana jest w fabryce. Przypisuje do licznika numer
fabryczny oraz stałe kalibracji. Parametryzacja ta dokonywana jest podczas montażu i
głównych napraw licznika. Dane o niej są zawarte w dzienniku przyrządu.
? Parametryzacja użytkownika przeprowadzana jest w celu przystosowania urządzenia do
potrzeb użytkownika. Wykonywać ją mogą wyznaczone osoby.
Liczniki (parametry) chronione są hasłem (patrz rozdział 13. 1). Nowe liczniki nie posiadają hasła.
Użytkownik jest odpowiedzialny za utworzenie hasła i zarządzanie nim. Szczegółowe informacje o
obsłudze oprogramowania do parametryzacji znajdują się w dołączonej instrukcji użytkownika. Różni
użytkownicy, mogą zmienić różne parametry licznika, w zależności od przydzielonych im praw dostępu
(patrz tabela 12-1).
Przerwanie komunikacji z licznikiem podczas parametryzacji przez optozłącze nie blokuje i nie
zawiesza pracy licznika, powoduje jednak, że nie wszystkie z wprowadzonych parametrów zostaną
zapisane w urządzeniu. W takim przypadku w oknie programu do parametryzacji zostaje wyświetlony
komunikat -,, Brak połączenia - Należy ponownie wykonać zapis parametrów. " - Po wystąpieniu
komunikatu należy ponownie przeprowadzić parametryzację licznika z żądanymi nastawami.
Tabela 12-1 Zmieniane parametry oraz poziomy dostępu: U - Użytkownik; O - Operator, M - Producent,
H - Hardcoded.
Opis
Stałe kalibracji

Poziom

Stałe kalibracji pomiaru
Stałe kalibracji zegara
Ustawienia modułu pomiaru

M
M

Konfiguracja rejestru energii - algorytm obliczeniowy
Ilość miejsc po przecinku dla energii
Stała licznika, wyjście impulsowe LED [imp/kWh]

H
- 55 -

Współczynnik transformacji (przekładnia)

Poziom
O
O

Próg współczynnik tg?
Ustawienia zabezpieczenia
Uprawnienia dostępu do parametrów
Hasło użytkownika (tylko - zapis)
Hasło operatora (tylko - zapis)
Aktywacja funkcji blokowania parametrów
Identyfikatory
Wersja firmware
Użytkownik ID #1 (lokalizacja)
Użytkownik ID #2 (nazwa użytkownika)
Ustawienia zegara wewnętrznego
Data i czas
Dzień tygodnia
Zmiana czasu L/Z i Z/L
Liczba wpisów
Okres całkowania ( uśrednienia)
Spis wychwytywanych wielkości
Profil rozliczeniowy

Ustawienie interwału okresu rozliczeniowego
Lista wychwytywanych wielkości
Profil dobowy
Ustawienia dziennika zdarzeń

H

Liczba wpisów w każdym rejestrze zdarzeń
Ustawienia taryf
Konfiguracja taryf

Symbol aktywnej grupy taryfowej
Symbol pasywnej grupy taryfowej
Dni specjalne
Taryfa sezonowa
Tygodniowy program taryf
Programy taryfy dobowej
Czas aktywacji taryfy pasywnej
Ustawienia wyświetlacza LCD

Lista komunikatów automatycznego cyklicznego wyświetlania danych
Lista obiektów ręcznego trybu wyświetlania danych
Lista obiektów "Rezerwowego" cyklicznego wyświetlania danych
Czas trwania cyklu automatycznego wyświetlania danych
Czas trwania cyklu ręcznego wyświetlania danych
Format wyświetlania danych
Liczba wyświetlania danych
Wyświetlanie znaku sezonu
Ustawienia interfejsu komunikacji

Protokół optycznego interfejsu komunikacyjnego
Protokół elektrycznego interfejsu komunikacji
Protokół pomocniczego elektrycznego interfejsu komunikacji

- 56 -

Prędkość transmisji dla interfejsu optycznego
Prędkość transmisji dla interfejsu elektrycznego
Prędkość transmisji dla pomocniczego interfejsu elektrycznego
Ustawienia EN 62056-21
Ustawienia wejście/wyjście
Stała wyjścia impulsowego S0
Ustawienia wyjścia impulsowego S0
Ustawienia wyjścia przekaźnika
Kontrola ustawień wejścia
Parametry elektryczne sieci
Minimalny czas odłączenia zasilania
Moc zamówiona (umowna)
Prąd graniczny w przewodzie neutralnym
Prąd graniczny w przewodzie fazowym
Napięcie podwyższone
Napięcie obniżone
Ustawienia operatora
Zakończenie okresu rozliczeniowego
Synchronizacja zegara
Ustawienia synchronizacji zewnętrznym impulsem
Aktywacja trybu testowego
Reset nastaw czasowych taryfy
Reset dziennika zdarzeń
Aktywacja podświetlenia wyświetlacza LCD (jeśli wyświetlacz LCD posiada taką funkcję)

Konfiguracja bitów użytkownika
Format daty, ograniczniki daty, znacznik sezonu w dacie, podświetlenie LCD oraz przekaźnik mogą
zostać sparametryzowane (C.
Ustawienia LCD
Zmienić można również: wskazania ilości miejsc dziesiętnych (ilość miejsc po przecinku) dla rejestrów
energii, a także szybkość przewijania ekranów listy sekwencyjnej oraz ustawienia menu (C.

13 Zabezpieczenie dostępu do parametrów i danych licznika
Licznik i jego oprogramowanie posiada system ochrony danych, zabezpieczający
nieuprawnionym odczytem oraz zmianą parametrów, na system ten składają się:
? fizyczne zabezpieczenia;
? zabezpieczenia programowe.

przed

13. 1 Zabezpieczenia fizyczne
Osłona licznika oraz osłona skrzynki zaciskowej są plombowane w celu zabezpieczenia licznika przed
otwarciem. Funkcje odblokowania komunikacji oraz/lub zamykania okresu rozliczeniowego, są również
zabezpieczone (jeżeli przycisk umieszczony pod plombowaną osłoną baterii posiada takie funkcje).
13. 1 Odblokowanie interfejsu optycznego do komunikacji
Blokada interfejsu optycznego chroni parametry licznika przed nieuprawnioną zmianą. Przed
dokonaniem zmian nastaw parametryzujących należy odblokować licznik. W tym celu wykonujemy
następujące czynności: przyciskamy przycisk przewijania umieszczony z prawej strony osłony licznika,
aż do momentu wywołania ekranu TEST, następnie, należy nacisnąć i przytrzymać przez około 3
sekundy przycisk umieszczony w prawym górnym rogu pod osłonką do plombowania, aż na
wyświetlaczu zacznie migać symbol nr 3 (rys 5-3) - powyższe czynności powodują otwarcie sesji
komunikacyjnej na okres 1 godziny.

- 57 -

13. 2 Zabezpieczenia programowe
13. 1 Hasła
Hasło dostępu ustawione w dedykowanym oprogramowaniu licznika chroni przed nieuprawnionym
odczytem danych oraz zmianą parametrów. Licznik zawiera 4 różne hasła.
? Hasło użytkownika dla interfejsu optycznego (tylko odczyt danych);
? Hasło operatora dla interfejsu optycznego (odczyt danych i parametryzacja);
? Hasło użytkownika dla interfejsu elektrycznego (tylko odczyt danych);
? Hasło operatora dla interfejsu elektrycznego (odczyt danych i parametryzacja).
Hasło do licznika (poziom operatora) zabezpiecza przed odczytem danych oraz parametryzacją
licznika. Hasło użytkownika (poziom użytkownika) umożliwia tylko dostęp do odczytu danych. Hasło
ma długość 8 znaków i może składać się wyłącznie z cyfr. Dodatkowo licznik jest wyposażony w
system zapobiegający złamaniu hasła, odbywa się to przez rejestrowanie ilości niepowodzeń przy
próbie dostępu. Jeśli zarejestrowane zostaną cztery nieudane próby dostępu (wprowadzenie
niepoprawnego hasła) optyczny interfejs komunikacyjny zostanie zablokowany na 24 godziny. Przed
upływem tego czasu komunikacja z licznikiem jest niemożliwa. Ustawienie hasła dla użytkownika
posługującego się oprogramowaniem do odczytu jest opcjonalne. Ustawienie hasła dla operatora jest
bezwzględnie wymagane. 2 Firmware/hardware
Każdy licznik jest identyfikowany na podstawie unikalnego numeru seryjnego, który znajduje się na
tabliczce znamionowej (patrz rysunek 5-2). Numer ten odczytać można na wyświetlaczu LCD jak i
poprzez interfejsy komunikacyjne (OBIS =0. 0 i OBIS = C.
Hardware jest identyfikowany na podstawie typu licznika (OBIS = C. 1) oraz kodu zamówienia (OBIS
= C. Kod zamówienia oraz typ licznika są przedstawione na tabliczce znamionowej (patrz rysunek
5-2), można je również odczytać poprzez interfejsy komunikacyjne.
Wersja Firmware jest identyfikowana na podstawie przypisanej wersji oprogramowania i może być
odczytana poprzez interfejsy komunikacyjne (OBIS = C. Ponadto licznik weryfikuje okresowo sumę
kontrolną oprogramowania (OBIS = C. 1), a w przypadku niezgodności rejestruje wewnętrzny błąd
(patrz rozdział 11. 1)
13. 3 Identyfikatory użytkownika
Istnieje możliwość zapisu do liczników GAMA 300, dwóch identyfikatorów: kodu i nazwy użytkownika
(OBIS = 0. 1 oraz OBIS = 0. Każdy identyfikator może mieć do 12 znaków. Identyfikatory, są
wysyłane do licznika przez oprogramowanie podczas parametryzacji. 5 ID Parametryzacji (kod autoryzacji oprogramowania)
Każda sesja rozpoczyna się od wysłania do licznika ID parametryzacji (OBIS = C. 0), w innym
przypadku wszelkie zmiany parametrów nie zostaną zachowane. Licznik zapamiętuje ID
parametryzacji w celu ewentualnej identyfikacji autora ostatnich zmian parametrów.
Kod ID parametryzacji jest ściśle powiązany z nr licencji oprogramowania i sprzętem, na którym
program jest zainstalowany, oraz z danymi identyfikacyjnymi użytkownika. 6 Dziennik zdarzeń
Nadzwyczajne zdarzenia wywołane przez: zakłócenia w sieci elektrycznej, parametry mocy, próby
manipulacji przy liczniku, interfejsy komunikacji lub błąd wewnętrzny licznika, są zapisywane wraz ze
stemplem czasu i wartością rejestru całkowitej energii czynnej pobranej (OBIS 1. 0) do dziennika
zdarzeń. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 8. 3

14 Instalacja
Wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszą
instrukcją, może dokonywać instalacji, deinstalacji oraz przeglądów okresowych licznika.
Schematy podłączenia licznika do sieci zasilającej pokazano na rys. 14-1... 14-5. Schemat połączeń
wybranego licznika znajduje się w dzienniku przyrządu. Położenie zacisków głównych i pomocniczych
w skrzynce zaciskowej przedstawiona rysunek 14-7. Śruby (moment dokręcenia) użyte w licznikach
GAMA 300 przedstawia załącznik B.

- 58 -

Nie jest możliwe zdjęcie osłony głównej lub osłony skrzynki zaciskowej licznika bez użycia narzędzi
oraz naruszenia zabezpieczeń w postaci plomb. Osłona skrzynki zaciskowej zdejmowana jest do
przodu.

Rysunek 14-1 Schemat podłączenia licznika bezpośredniego do sieci czteroprzewodowej

Rysunek 14-2 Schemat podłączenia licznika półpośredniego do sieci czteroprzewodowej

Rysunek 14-3 Schemat podłączenia licznika pośredniego do sieci czteroprzewodowej

Rysunek 14-4 Schemat podłączenia licznika
pośredniego do sieci trójprzewodowej

Rysunek 14-5 Schemat podłączenia licznika
pośredniego do sieci (cztero-, trójprzewodowej)

- 59 -

Modyfikacja z pętlą prądową (CL)

24

41
+A

42

-A

44

+R

61

~230V

Wspólne

CL

Przekaźnik

S0 out

Modyfikacja z pętlą prądową (CL) oraz interfejsem MBUS

MBUS
Modyfikacja z pętlą prądową (CL) oraz wejściem S0

S0in
26

27

R

S0in

A

B

28
+5V

Modification: Ext. power
zasilanie awaryjne
supply connector
71
22

Modyfikacja: RS485 (bierny)

AC/DC [110... 230V]

Modyfikacja: pętla prądowa (CL)

Modyfikacja: RS232

Tx

40
MBUS

Modyfikacja: RS485 (czynny)

S0 out
Modyfikacja z pętlą prądową (CL), interfejsem MBUS oraz wejściem S0

źnikkkk nik

Rx

GND

Modyfikacja: RS485 - złącze RJ45 oraz zasilanie rezerwowe

Rysunek 14-6 Zaciski dodatkowe

- 60 -

Rysunek 14-7 Położenie zacisków głównych i pomocniczych w skrzynce zaciskowej

Rysunek 14-8 Skrzynka zaciskowa licznika bezpośredniego podłączenia

Rysunek 14-9 Skrzynka zaciskowa licznika do pośredniego podłączenia (przez przekładniki)

- 61 -

Załącznik A. Wymiary licznika

Rysunek A-0-1 Wymiary obudowy licznika (typowa osłona skrzynki zaciskowej) oraz rozmieszczenie otworów
do mocowania

Rysunek A-0-2 Wymiary obudowy licznika (osłona skrzynki zaciskowej z modemem GSM/GPRS) oraz
rozmieszczenie otworów do mocowania

- 62 -

Załącznik B. Śruby (moment dokręcenia) w licznikach G3B

M3

Materiał
Mosiądz
Stal
Stal

Śruba (moment dokręcenia), Nm
0, 32
0, 43
0, 76

M4
M$

Mosiądz

1, 3
1, 3

Nr
Nazwa
Styk śrubowy

Gwint
M5

Styk śrubowy napięciowy

M2, 5

Śruby na zwieraczach napięciowoprądowych
Śruba z otworem do plombowania
Tabela B-0-1 Śruby użyte do liczników GAMA 300

Rysunek B-0-1 Śruby użyte do połączenia bezpośrednich liczników GAMA 300

Rysunek B-0-2 Śruby użyte do połączenia pośrednich liczników GAMA 300

- 63 -

Załącznik C. Spis wielkości mierzonych i rejestrowanych
Lista obiektów danych przedstawiona jest w tabeli C-0-1: wielkości te są identyfikowane kodem OBIS.
Ponadto określono możliwość dostępu do danego obiektu z panelu LCD, jak również możliwości
odczytu (,, r") i zapisu (,, w") według protokołu IEC 62056-21 i DLMS/COSEM. Niektóre wielkości są
oznaczone literą (,, c") (zawładnięte), co oznacza, że nie jest możliwe odseparowanie ich jako
oddzielnych obiektów, lecz ich wartości przechowywane są w profilach danych.
W protokole DLMS/COSEM dane każdej wielkości są zidentyfikowane przez specjalną klasę (według
IEC 62056-62):
? (klasa_id=1),, Dane";
? (klasa_id=3),, Rejestr";
? (klasa_id=4),, Rejestr rozszerzony";
? (klasa_id=5),, Rejestr mocy";
? (klasa_id=7),, Profil ogólny";
? (klasa_id=8),, Zegar";
? (klasa_id=9),, Tabela skryptu";
? (klasa_id=11),, Tabela dni specjalnych";
? (klasa_id=12),, Obiekty powiązane SN (short name - krótkie nazwy)";
? (klasa_id=20),, Aktywny kalendarz";
? (klasa_id=22),, Harmonogram pojedynczego działania".
Tabela C-0-1 Spis wielkości mierzonych i rejestrowanych

10
0. 4
1. 0
21
23
25
1. 9
1. T

Wersja Firmware
Okres uśrednienia
Okres uśrednienia profilu wielkości sieciowych
Zegar
Moc czynna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; +P [kW]
Moc czynna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; +P [kW]
Moc czynna wartość maksymalna taryfy M=[1... 4] w bieżącym okresie
rozliczeniowym; +P [kW]
Moc czynna wartość maksymalna taryfy M=[1... 4] w poprzednim okresie
rozliczeniowym VV; +P [kW]
Całkowita energia czynna wartość bieżąca; +A [kWh]
Całkowita energia czynna wartość na końcu poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV; +A [kWh]
Całkowita energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; +A [kWh]
Całkowita energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość na końcu poprzedniego okresu
Miesięczna energia czynna wartość bieżąca; +A [kWh]
Miesięczna energia czynna wartość poprzedniego okresu rozliczeniowego; +A
[kWh]
Miesięczna energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; +A [kWh]

- 64 -

DLMS

62056-21

LCD

r
rw
r

1r
1rw
3r
5r
4r

3r

29
32

33
34

35
36

37
38

45
46

47
48

49
50

53
56

58
59

60
62
63

3. T

66
69

Miesięczna energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego okresu
Moc czynna średnia bieżącego okresu uśrednienia; -P [kW]
Moc czynna średnia ostatniego okresu uśrednienia; -P [kW]
rozliczeniowym; -P [kW]
rozliczeniowym VV; -P [kW]
Całkowita energia czynna wartość bieżąca; -A [kWh]
rozliczeniowego VV; -A [kWh]
Całkowita energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; -A [kWh]
Miesięczna energia czynna wartość bieżąca; -A [kWh]
Miesięczna energia czynna wartość poprzedniego okresu rozliczeniowego VV; -A
[kW]
Miesięczna energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; -A [kWh]
Moc czynna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; IPI [kW]
Moc czynna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; IPI [kW]
rozliczeniowym; IPI [kW]
rozliczeniowym VV; IPI [kW]
Całkowita energia czynna wartość bieżąca; IAI [kWh]
rozliczeniowego VV; IAI [kWh]
Całkowita energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; IAI [kWh]
Całkowita energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość na końcu poprzedniego okresy
Miesięczna energia czynna wartość bieżąca; IAI [kWh]
Miesięczna energia czynna wartość poprzedniego okresu rozliczeniowego; IAI
Miesięczna energia czynna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; IAI [kWh]
rozliczeniowego; IAI [kWh]
Moc bierna wartość chwilowa; +Q [kvar]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; +Q [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; +Q [kvar]
Moc bierna wartość maksymalna taryfy M=[1... 4] w bieżącym okresie
rozliczeniowym; +Q [kvar]
Moc bierna wartość maksymalna taryfy M=[1... 4] w poprzednim okresie
rozliczeniowym VV; +Q [kvar]
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; +R [kvarh]
Całkowita energia bierna wartość na końcu poprzedniego okresu rozliczeniowego
VV; +R [kvarh]
Całkowita energia bierna wartość na końcu okresu rozliczeniowego; +R [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; +R [kvarh]
Miesięczna energia bierna wartość bieżąca; +R [kvarh]
Miesięczna energia bierna wartość poprzedniego okresu rozliczeniowego VV; +R
[kvarh]
Miesięczna energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV; +R [kvarh]
Moc bierna wartość chwilowa; -Q [kvar]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; -Q [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; -Q [kvar]
rozliczeniowym; -Q [kvar]

- 65 -

72

75
76

78

79
81
82

84

85
86
87
88

90

91
93
94

96

97
99
100

102

103
105
107

111
114

10. 1
115

10. T

rozliczeniowym VV; -Q [kvar]
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; -R [kvarh]
VV; -R [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; -R [kvarh]
Miesięczna energia bierna wartość bieżąca; -R [kvarh]
Miesięczna energia bierna wartość poprzedniego okresu rozliczeniowego VV; -R
Miesięczna energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; -R [kvarh]
rozliczeniowego VV; -R [kvarh]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu integracji; Q1 [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu integracji; Q1 [kvar]
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; R1 [kvarh]
VV; R1 [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], bieżąca wartość; R1 [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość na końcu poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV; R1 [kvarh]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; Q2 [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; Q2
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; R2 [kvarh]
VV; R2 [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; R2 [kvarh]
rozliczeniowego VV; R2 [kvarh]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; Q3 [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; Q3 [kvar]
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; R3 [kvarh]
VV; R3 [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; R3 [kvarh]
rozliczeniowego VV; R3 [kvarh]
Moc bierna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; Q4 [kvar]
Moc bierna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; Q4 [kvar]
Całkowita energia bierna wartość bieżąca; R4 [kvarh]
VV; R4 [kvarh]
Całkowita energia bierna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; R4 [kvarh]
rozliczeniowego VV; R4 [kvarh]
Moc pozorna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; +S [kVA]
Moc pozorna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; +S [kVA]
Moc pozorna chwilowa;? S [kVA]
Całkowita wartość energii pozornej; +S [kVAh]
Całkowita energia pozorna wartość na końcu poprzedniego okresu
rozliczeniowego VV; +S [kVAh]
Całkowita energia pozorna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; +S [kVAh]
Całkowita energia pozorna taryfy T=[1... 4], wartość na końcu poprzedniego
okresu rozliczeniowego VV; +S [kVAh]
Moc pozorna wartość średnia bieżącego okresu uśrednienia; -S [kVA]
Moc pozorna wartość średnia ostatniego okresu uśrednienia; -S [kVA]
Całkowita wartość energii pozornej; -S [kVAh]
rozliczeniowego VV; -S [kVAh]
Całkowita energia pozorna taryfy T=[1... 4], wartość bieżąca; -S [kVAh]

- 66 -

w
Nr.

116

132
133
173

11. 0
13. 0
40. 0
42. 0
okresu rozliczeniowego VV; -S [kVAh]
Kalendarz aktywny
Moc czynna chwilowa;? P [kW]
Moc bierna chwilowa fazy L1; +Q [kvar]
Moc bierna chwilowa fazy L1; -Q [kvar]
Moc pozorna chwilowa fazy L1;? S [kVA]
RMS wartość chwilowa prądu fazy L1; [A]
THD wartość chwilowa prądu fazy L1; [%]
RMS wartość chwilowa napięcia fazy L1; [V]
THD wartość chwilowa napięcia fazy L1; [%]
Moc czynna chwilowa fazy L1;? P [kW]
Powiązany SN (Powiązanie bieżące)
logiczna nazwa urządzenia
Moc bierna chwilowa fazy L2; +Q [kvar]
Moc bierna chwilowa fazy L2; -Q [kvar]
Moc pozorna chwilowa fazy L2;? S [kVA]
RMS wartość chwilowa prądu fazy L2; [A]
THD wartość chwilowa prądu fazy L2; [%]
RMS wartość chwilowa napięcia fazy L2; [V]
THD wartość chwilowa napięcia fazy L2; [%]
Współczynnik mocy cos(? ) fazy L2
Moc czynna chwilowa fazy L2;? P [kW]
Moc czynna chwilowa fazy L3; +Q [kvar]
Moc czynna chwilowa fazy L3; -Q [kvar]
Moc pozorna chwilowa fazy L3;? S [kVA]
RMS wartość chwilowa prądu fazy L3; [A]
THD wartość chwilowa prądu fazy L3; [%]
RMS wartość chwilowa napięcia fazy L3 [V]
THD wartość chwilowa napięcia fazy L3 [%]
Moc czynna chwilowa fazy L3;? P [kW]

11r
20r
12r
83. 20

Przesunięcie fazowe U3-I3 [0]
Straty jałowe energii w transformatorze [kWh]
Straty obciążeniowe w linii [kWh]

C. 2*NN

RMS wartość prądu w przewodzie neutralnym; [A]
Pasywny program sezonowy NN taryf energii

rw

1rw

- 67 -

186
187
197

C. 10
C. 21

Dni świat stałych NN
Bit konfiguracji
Data i czas aktywacji pasywnej tablicy taryfowej
Licznik zdarzeń: przekroczenie mocy
Zegar zdarzeń: przerwa w zasilaniu
Zegar zdarzeń: przekroczenie mocy
Zegar zdarzeń: prąd w przeciwnym kierunku

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

C. 41
C. 2*0
C. 2*1
C. 2*2
C. 80. 130. 132. 0*N
C. 133. 134. 0
L. 0*126
P. 0

Stan zdarzeń: przerwa w zasilaniu
Stan zdarzeń: liczba zmiany faz
Stan zdarzeń: napięcie podwyższone
Stan zdarzeń: napięcie obniżone
Stan zdarzeń: przekroczenie mocy
Stan zdarzeń: prąd w przeciwnym kierunku
Stan zdarzeń: przekroczenie granicy prądu
Stan zdarzeń: oddziaływanie pola magnetycznego
Stan zdarzeń: otwarcie osłony licznika
Stan zdarzeń: otwarcie osłony skrzynki zaciskowej
Stan zdarzeń: ustawienie zegara
Stan zdarzeń: zmiana parametru
Wartości graniczne napięcia +/Wartość graniczna prądu fazowego
Wartość graniczna prądu neutralnego
Identyfikator parametryzacji
Hasło użytkownika dla optycznego interfejsu (lokalny)
Hasło użytkownika dla elektrycznego interfejsu (lokalny)
Hasło operatora dla optycznego interfejsu (lokalny)
Hasło operatora dla elektrycznego interfejsu (lokalny)
Format wyświetlanych komunikatów IEC 62056-21
Czas letni
Lista rejestrowanych profili obciążenia
Wykaz listy N
Aktywacja wyświetlacza
Automatyczne kasowanie okresu rozliczeniowego
Profil rozliczeniowy
Profil obciążenia

3c
1w
7r
7r

- 68 -

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

P. 73
8. 8

Profil wielkości sieciowych
Dziennik zdarzeń wejść binarnych
Ekran testu wyświetlacza (wszystkie segmenty zapalone)

246
247
248
249
250

- 69 -

-

 • Maski przeciwpyłowe i ochronne
 • 0 Comments
Zobacz galerię

instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownikaponiżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję


.

Recenzje i specyfikacje

Więcej tutaj

Ocena użytkowników: 

Opinie 

Cena: 

 Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

[Celkem: 0 Průměrně: 0]

cena, instrukcja, Opinie, specyfikacja

adminSt

adminSt

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  RbGM1KspYVI4X1

  ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

  Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

  W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

  j0000007VBB1v50_0000000C

  Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

  1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

  2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

  Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

  Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

  Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

  INSTRUKCJA

  PRZED UŻYCIEM

  OPIS

  PRZYGOTOWANIE

  OBSŁUGA

  Krok 1
  Krok 2
  Krok 3

  KONSERWACJA

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  j0000007VBB1v50_0000001R
  Ra5ku3Pus6OIp1

  ILUSTRACJA: Biblioteka

  www. com, fotografia barwna, domena publiczna

  Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

  INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

  Nagłówek

  I. KONTO CZYTELNIKA

  Nagłówek do części I

  I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
  II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
  III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

  Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

  II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

  Nagłówek do części II

  I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
  II. Musisz się do niego zalogować:
  - Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
  - Kliknij ikonkę DALEJ.
  III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
  - Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
  - Naciśnij ikonkę OK.
  IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
  V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
  VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

  Szczegółowe zasady do części II
  Wyliczenia główne i podpunkty

  III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

  Nagłówek do części III

  I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

  Szczegółowe zasady do części III

  IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

  I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

  Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

  j0000007VBB1v50_00000031

  Ćwiczenie 1

  Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

  uzupełnij treść

  Ćwiczenie 2

  Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

  uzupełnij treść

  Co to będzie?

  Opis zadania

  Dla kogo?

  Obraz odbiorcy

  Co trzeba przygotować?

  Wyliczenie potrzebnych rzeczy

  Jak to zrobić?

  Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

  Na co uważać?

  Ostrzeżenia

  Ćwiczenie 3

  W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

  Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

  1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

  2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

  3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

  4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

  5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

  6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

  uzupełnij treść
  RAmoqXsSlBKjJ1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

  Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi funkcji 3m Apif300pt