Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series

Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series zapewnia bezpieczeństwo i wydajność w czasie i po zakończeniu jego użytkowania. Przed demontażem należy zaznaczyć wszystkie połączenia, które zostały dołączone do urządzenia, aby ułatwić ponowne podłączenie. Następnie należy odłączyć wszystkie połączenia i wyjąć urządzenie z obudowy. Następnie należy wyczyścić wszystkie elementy i sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Następnie należy zapakować poszczególne elementy w bezpieczny materiał, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie transportu. Po zakończeniu demontażu należy zapisać dane dotyczące demontażu, aby móc w razie potrzeby wyciągnąć z nich informacje.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych lub grup energetycznych, na podstawie których mogą być wykonywane prace eksploatacyjne.

Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Biuro Administracyjne.

 1. Przedmiot zamówienia:
  opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych lub grup energetycznych, na podstawie których mogą być wykonywane prace eksploatacyjne, zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).
 2. Kryteria oceny ofert:
  O wyborze oferty decydować będzie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  Liczba punktów zostanie przyznana wg poniższego wzoru:
  Liczba punktów = Cmin/Cwn x 100
  Gdzie:
  Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn – cena badanej oferty.
 3. Warunki udziału.
  Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy:
 4. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie;
 5. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Warunki finansowe rozliczeń i płatności.
 • cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne opłaty;
 • wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po realizacji zamówienia;
 • zapłata nastąpi przelewem na wskazany w fakturze nr rachunku bankowego – w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego;
 • podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac podpisany przez zamawiającego bez zastrzeżeń;
 • rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
 • Dodatkowe informacje.
 • zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny;
 • umowy oraz zlecenia zawierane są z wykorzystaniem wzorów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii;
 • przy ocenie ofert pod uwagę będą brane tylko oferty, w których wycenione zostały wszystkie rodzaje prac. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą. Wykonawca wybrany do wykonania przedmiotowego zamówienia obowiązany będzie przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Okres związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty (którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).
 • Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Sposób przygotowania i termin składania ofert.
  Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione formularze ofertowe w formie skanu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bogdan. pl w terminie do dnia 31. 03. 2022r. do godz. 16. 00.
 • Załączniki:
  Formularz Ofertowy.
  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

  TytułWersjaDane zmiany / publikacji
  Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych1. 023. 2022 17:42 Agata Kubel-Grabau

  Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

  Dla naszych klientów przygotowaliśmy pakiet dokumentów technicznych, które można pobrać z naszej strony w formie plików PDF. Są to m. in. instruktaże montażu, eksploatacji i konserwacji bram oraz drzwi marki Hörmann, a także informacje o warunkach gwarancji na poszczególne produkty katalogowe. W tym miejscu mogą Państwo sprawdzić dane techniczne konkretnych modeli garażowych lub przemysłowych bram segmentowych, które są wiodącym przedmiotem produkcji firmy Hörmann.

  Wybierz jedną z poniższych kategorii

  Instrukcje montażu, eksploatacji i konserwacji Warunki gwarancji i wskazówki Dane montażowe

  Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja demontażu produktu po zakończeniu eksploatacji Honeywell Insight Hpa5220 Series