Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania urządzeń. Instrukcja obejmuje informacje na temat przeglądu [1], konserwacji i użytkowania urządzeń, a także wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac na urządzeniach. Instrukcja zawiera również informacje na temat postępowania w przypadku awarii oraz sposobów używania urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10 zapewnia właściwą eksploatację urządzeń i zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że

korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz potencjalne ryzyko

obrażeń ciała.

UWAGA:

Oznacza potencjalne zagrożenie urządzenia lub innych

obiektów.

WSKAZÓWKA:

Podświetlone wskazówki oraz informacje.

Generalne wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać pod-

ręcznik użytkowania i zachować go wraz z gwarancją, parago-

nem oraz w razie możliwości wraz z oryginalnym opakowa-

niem zawierającym wewnętrzne elementy. W razie przekaza-

nia urządzenia osobom trzecim, należy dołączyć podręcznik

użytkowania.

• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie wolno narażać

urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie korzystać

z urządzenia w pobliżu wody (np. w łazience, na basenie,

w wilgotnych piwnicach)

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest

przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest skręcony, zaczepio-

ny lub nie styka się ze źródłami gorąca.

• Sprawdzić, czy kabel zasilania nie powoduje ryzyka po-

tknięcia.

• Zasilanie jest odpowiednie do użytkowania tylko w su-

chych pomieszczeniach

• Podłączać kabel zasilający wyłącznie do odpowiednio za-

instalowanego gniazdka. Sprawdzić, czy dane napięcie

pasuje do napięcia na gniazdku. Również sprawdzać, czy

natężenie na wyjściu oraz bieguny zasilania pasują do pa-

rametrów dot. zasilania podanych na podłączonym urzą-

dzeniu.

• Nie dotykać przewodu zasilania mokrymi rękami!

• Wtyczka zasilająca musi być zawsze łatwo dostępna.

• Zawsze instalować baterię we właściwym kierunku.

• Nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.

• Nie należy nigdy zasłaniać otworów wentylacyjnych

przedmiotami, takimi jak czasopisma, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej ani

rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim stawiać

naczyń wypełnionych wodą, takich jak wazony z kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nie otwierać obudowy urządzenia. Nieprawidłowo wy-

konane naprawy mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla

użytkownika. Jeśli samo urządzenie lub, w szczególności,

kabel zasilający, są uszkodzone, nie korzystać z urządzenia

i zlecić jego naprawę specjaliście z odpowiednimi kwali-

fikacjami. Regularnie sprawdzać kabel pod kątem uszko-

dzeń.

• Aby uniknąć niebezpieczeństw, uszkodzony kabel zasilają-

cy należy wymienić na kabel tego samego rodzaju wyłącz-

nie u producenta, w serwisie konsumenckim lub u osoby

z podobnymi kwalifikacjami.

• Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres cza-

su, odłączyć kabel zasilania i wyjąć baterie.

Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu i oznaczają:

Symbol błyskawicy ostrzega użytkownika przed

niebezpiecznie wysokimi napięciami wewnątrz.

Symbol wykrzyknika wskazuje ważne instrukcje

lub uwagi dotyczące konserwacji w dołączonych

instrukcjach.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, trzymać części

opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian, itp. )

poza ich zasięgiem.

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci nie mogą bawić się folią ze względu na nie-

bezpieczeństwo uduszenia!

• Urządzenia nie powinny używać osoby (także dzieci), któ-

re mają ograniczone możliwości fizyczne, sensoryczne lub

umysłowe, którym brakuje doświadczenia i/lub wiedzy,

chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowie-

dzialnej za ich bezpieczeństwo albo osoba ta przedstawi-

ła im instrukcje dotyczące używania urządzenia.

• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządze-

niem.

Lokalizacja kontrolek

1 Gniazdko 6 V

IN

2 Gniazdko AUX IN

3 Przełącznik ON/OFF

4 Przyciski +/- (Zwiększanie/zmniejszanie głośności)

5 Komora baterii

6 Wskaźnik kontrolny Bluetooth

7 Przycisk (Bluetooth)

Język polski

29

Strona: 1

36PolskiPolmaska pyłochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przedpoślizgiem obuwie, kask i ochronniki słuchu.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych zelektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem może byćszkodliwy dla zdrowia i dlatego też nie powinien on mieć kontaktuz ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić odpowiedniąmaskę ochronną. Dokładnie usunąć nagromadzony pył np. przypomocy odkurzacza.Nie wolno obrabiać materiałów, które mogą być przyczynązagrożenia zdrowia (na przykład azbestu).Elektronarzędzie przeznaczone jest wyłącznie do szlifowania nasucho.PODŁĄCZENIE DO SIECIPodłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym jednofa-zowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.Możliwe jest również podłączenie do gniazdka bez uziemienia,ponieważ konstrukcja odpowiada II klasie bezpieczeństwa.Urządzenia pracujące w wielu różnych miejscach, w tym pozapomieszczeniami zamkniętymi, należy podłączać poprzez ochronny(FI, RCD, PRCD) wyłącznik udarowy.Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego tylkowtedy, kiedy jest wyłączone.Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze roboczymelektronarzędzia. Powinien on się zawsze znajdować się zaoperatorem.Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie występują oznakiuszkodzeń lub zmęczenia materiału na elektronarzędziu, kablui wtyczce. Naprawę uszkodzonych części zlecać upoważnionymPrzedstawicielom Serwisu.WARUNKI UŻYTKOWANIASzlifierka mimośrodowa jest wszechstronnym elektronarzędziem,za pomocą którego można wykonywać następujące prace:szlifowanie zgrubne, szlifowanie dokładne i polerowanie, ścieraniestarej farby, polerowanie zadrapań na szkle akrylowym, itp.UTRZYMANIE I KONSERWACJAOtwory wentylacyjne elektronarzędzia muszą być zawsze drożne.Jeżeli kabel zasilania sieciowego jest uszkodzony, musi on byćwymieniony przez serwis naprawczy, ponieważ niezbędne jestspecjalne narzędzie.Należy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i częścizamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dlaktórych nie podano opisu, należy skontaktować się z przedstawi-cielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługi gwarancyjnej/serwisowej).Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego.Przy zamawianiu należy podać numer oraz typ elektronarzędziaumieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia możnadokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albobezpośrednio w Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,71364 Winnenden, Germany.DANE TECHNICZNESzlifierka mimośrodowa EX 125 ESNumer produkcyjny 4161 01 03...4107 11 03...... 000001-999999Znamionowa moc wyjściowa 300 WPrędkość bez obciążenia 7000-12000 min -1Średnica ruchu orbitalnego 2, 4 mm ( 3/32“)Wymiary płyty ściernej 125 mmCiężar wg procedury EPTA 01/2003 1, 7 kgInformacja dotycząca szumówZmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60745.Poziom szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:Poziom ciśnienia akustycznego (NiepewnośćK=3dB(A))80, 0 dB (A)Poziom mocy akustycznej (NiepewnośćNależy używać ochroniaczy uszu!91, 0 dB (A)Informacje dotyczące wibracjiWartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)wyznaczone zgodnie z normą EN 60745Wartość emisji drgań ah7, 4 m/s2Niepewność K= 1, 5 m/s2OSTRZEŻENIE!Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzonyza pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i możebyć użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się onrównież do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowaniaelektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostaniedo innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dosta-tecznie konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywaćodchylenia. Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjamiprzez cały okres pracy.Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należyuwzględnić również czasy, w których urządzenie jest wyłączonewzględnie jest włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może tospowodować wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całymokresie pracy.Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celemochrony obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak naprzykład: konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi,nagrzanie rąk, organizacja przebiegu pracy.Prosimy o przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa izaleceń, również tych. Błędy w przestrzeganiu poniższychwskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lubciężkie obrażenia ciała.Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wska-zówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLASZLIFIEREKStosować środki ochrony słuchu! Hałas może powodowaćutratę słuchu.Stosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawszenosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak

Strona: 2

37DEKLARACJA ZGODNOŚCI CEOświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produktopisany pod „Dane techniczne“ spełnia wszystkie istotne przepisydyrektyw:2011/65/EU (RoHS)2014/30/EU2006/42/WEi zastosowano następujące zharmonizowane normyEN 60745-1:2009 + A11:2010EN 60745-2-4:2009 + A11:2011EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011EN 55014-2:2015EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 50581:2012Winnenden, 2017-09-25Alexander Krug / Managing DirectorUpełnomocniony do zestawienia danych technicznychTechtronic Industries GmbHMax-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, GermanySYMBOLEUWAGA! OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO!Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać sięuważnie z treścią instrukcji.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanychz elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.Nie używać siły.Wyposażenie dodatkowe dostępne osobno.Urządzenia elektryczne nie mogą być usuwane razemz odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.Urządzenia elektryczne i elektroniczne należy gromadzićoddzielnie i w celu usuwania ich do odpadów zgodniez wymaganiami środowiska naturalnego oddawać doprzedsiębiorstwa utylizacyjnego. Proszę zasięgnąć infor-macji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych uwładz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.ElektronarzędzieklasyochronyII. Elektronarzędzie, wktórymzabezpieczenieprzedporażeniemprądowymzależynietylkoodizolacjipodstawowej, leczrównieżodtego, czyzostałyzastosowanedodatkoweśrodkiochrony,takiejak:izolacjapodwójnalubizolacjawzmocniona.Niemażadnegourządzeniadopodłączeniaprzewoduochronnego.Znak CEZnak zgodności UkrSEPROZnak zgodności EurAsian

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2004. 71. 649

Akt obowiązujący

Wersja od: 18 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) zarządza się, co następuje:

______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 152, poz. 1018.

1 § 2 pkt 2 lit. c) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. 10. 162. 1089) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 września 2010 r.

2 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

4 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

5 § 5 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

6 § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 4 lit.

7 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit.

8 § 10 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

9 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania Aeg Ed 10