Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1

Frigidaire Fghs2634kp1 jest częścią zamienną, która może być używana do naprawy lodówek Frigidaire. Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1 zawiera szczegółowe informacje na temat tej części, w tym schematy, wymiary, instrukcje montażu i informacje o dostępności. Biuletyn części zamiennych jest ważnym narzędziem do naprawy i utrzymania właściwego działania lodówki Frigidaire. Dzięki niemu można wybrać odpowiednią część zamienną, aby zapobiec przestojom i zapewnić, że lodówka będzie działać prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, woj. pomorskie, tel. (058) 620-69-11 w 219, faks (058) 620 67 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. umgdy. gov. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa części zamiennych do samochodów ciężarowych i terenowych realizowana w 3 częściach: część 1 Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin 3. część 2 Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star część 3 Dostawa części zamiennych do samochodów terenowych marki UAZ31519(silnik Diesel Andoria 4CT90) oraz Łada Niva 1, 7MPI.

II. 2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów ciężarowych i terenowych realizowana w 3 częściachczęść 1:Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin3. część 2:Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star. Część 3: Dostawa części zamiennych do samochodów terenowych marki UAZ 31519 ( silnik Diesel Andoria 4CT90) oraz Łada Niva 1, 7MPI zgodnie z zestawieniami materiałowymi dla części nr1, 2 i 3 stanowiącymi odpowiednio część III, IV i V SIWZ i według zasad określonych w części II SIWZ - Wzór umowy.Podane w zestawieniach wykazy części należy traktować jako szacunkowe, określone na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji 60% zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34. 30. 00. 00 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich. 5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31. 12. 2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u. p. oraz spełniać warunki udziałuw postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u. z. p., określone w SIWZ dotyczące:1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.2) posiadania wiedzy i doświadczenia,3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty wg formuły spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. p.. p należy złożyć:a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. p sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW( dotyczy każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną)b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oświadczenie jest złożone wspólnie. Oświadczenie składa, ustanowiony do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnikc) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną),Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30grudnia2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit c) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą:a) łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 1pkt 1-3 ustawy pzp,b)każdy z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawyc)złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w IDW,2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV. 2. 1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3. 1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 pok. 44, tel. +48 58 661-22-63 po uprzednim uzgodnieniu lub za zaliczeniem poczt po przesłaniu zgłoszenia na adres zam_pub@umgdy. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04. 02. 2010 godzina 08:50, miejsce: Urząd Morski w Gdyni (kod poczt. 81-338), ul. Chrzanowskiego 10, pok. 8 (Kancelaria Ogólna). 5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin3..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 1:Dostawa części zamiennych do samochodów marki Lublin3.zgodnie z zestawieniem materiałowym dla części nr1 stanowiący odpowiednio część III SIWZ i według zasad określonych w części II SIWZ - Wzór umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34. 00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: część 2:Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star. zgodnie z zestawieniem materiałowym dla części nr 2 stanowiącym odpowiednio część IV SIWZ i według zasad określonych w części II SIWZ - Wzór umowy..
 • CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa części zamiennych do samochodów terenowych marki UAZ 31519 ( silnik Diesel Andoria 4CT90) oraz Łada Niva 1, 7 MPI.

  część 2:Dostawa części zamiennych do samochodów marki Star.Część 3: Dostawa części zamiennych do samochodów terenowych marki UAZ 31519 ( silnik Diesel Andoria 4CT90) oraz Łada Niva 1, 7MPI zgodnie z zestawieniem materiałowym dla części nr 3 stanowiącym odpowiednio część V SIWZ i według zasad określonych w części II SIWZ - Wzór umowy..

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Ciągniki rolnicze są w każdym gospodarstwie. To dzięki tym maszynom napędzanym silnikami diesla napęd przekazywany jest do skrzyni biegów poprzez wałki napędowe, łożyska, koła zębate proste, skośne, stożkowe z synchronizatorami. Niezawodność sprzętu jest kluczowym elementem każdego gospodarstwa rolnego, stąd zadbanie o dobry stan techniczny ciągnika Massey Ferguson poprzez regularne przeglądy, wymianę olei, filtrów oraz części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu pomoże cieszyć się niezawodnym i sprawnym kołowym ciągnikiem w czasie prac w gospodarstwie, w polu i na łąkach.

Części do traktorów Massey Ferguson.

Z racji tego, że doskonale rozumiemy irytację właścicieli ciągników w związku z wciskaniem części marnej jakości wychodzimy na przeciw Waszych oczekiwań i od początku naszej działalności oferujemy tylko i wyłącznie części oryginalne oraz bardzo wysokiej jakości części zamienne pochodzące z zaufanych źródeł z całego świata.

Firma Mechanik-sc. pl cieszy się uznaniem jako dostawca wysokiej jakości części i elementów wyposażenia do ciągników rolniczych Massey Ferguson dzięki szerokiej gamie ofertowej, szybkości dostarczania części do napraw Państwa Massey Ferguson oraz technicznemu doradztwu przed i po-sprzedażowemu oferujemy:

- oryginalne serwisowe części do ciągników Massey Ferguson,

- części zamienne do ciągników Massey Ferguson,

- części zamienne układów hamulcowych do ciągników Massey Ferguson,

- części skrzyni biegów do ciągników Massey Ferguson

- części zamienne do przednich mostów napędów do ciągników Massey Ferguson,

- części zamienne do kabin i nadwozi do ciągników Massey Ferguson,

- części zamienne do silników do ciągników Massey Ferguson,

- części instalacji elektrycznej do ciągników Massey Ferguson,

- części trójpunktowego układu zawieszeni do ciągników Massey Fergusona,

- pompy hydrauliczne do ciągników Massey Ferguson,

- smary i oleje do ciągników Massey Ferguson,

- szyby do ciągników Massey Ferguson,

- opony do ciągników Massey Ferguson.

Jesteśmy Twoim kompleksowym dostawcą części i akcesoriów od A do Z do ciągników Massey Ferguson

Od momentu rozpoczęcia działalności na początku lat '90-tych jesteśmy głównym dostawcą na rynku części do ciągników rolniczych Massey Ferguson.

Jeśli szukasz części zamiennych do ciągnika Massey Ferguson, zatrzymaj się u nas, oferujemy Ci wszystko czego potrzebujesz by Twój ciągnik był zawsze sprawny.

Nasz zespół sprzedaży i wsparcia inżynieryjno-technicznego to przeszkoleni fachowcy, którzy mają ogromne doświadczenie w serwisowaniu, projektowaniu pojazdów jutra. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne.

Planujesz zakup nowych części do ciągnika Massey Ferguson online? Zajrzyj do naszego katalogu www, jeśli czegoś tam nie znajdziesz to zadzwoń na pewno to mamy!

MF Massey Ferguson serii 3000
3050 3055 3060 3065 3070 3075 3080 3085 3090 3095 3115 3120 3125 3140
MF Massey Ferguson serii 6000
6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190

Mechanik-sc. pl sklep z częściami do ciągnika Massey Ferguson Białystok, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Augustów, Pisz, Ełk, Mrągowo, Ciechanów, Lublin, Grajewo, Sokoły, Tarnowo Podgórne, Goniądz

Massey Ferguson

 • Indeks katalogowy:
  • 130879

25, 00 zł brutto 20, 33 zł netto + 23% VAT / szt.

 • Indeks katalogowy:
  • 133531000000

195, 00 zł brutto 158, 54 zł netto + 23% VAT / szt. pl/uszczelnienie-15? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 3009884X1

30, 00 zł brutto 24, 39 zł netto + 23% VAT / szt. pl/sruba-przelewowa? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 0095315

3, 50 zł brutto 2, 85 zł netto + 23% VAT / szt.

 • Indeks katalogowy:
  • 0560244

4, 00 zł brutto 3, 25 zł netto + 23% VAT / szt.

 • Indeks katalogowy:
  • 1004496M1

12, 00 zł brutto 9, 76 zł netto + 23% VAT / szt. pl/linka-licznika-mtg-6? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1423262M92

75, 00 zł brutto 60, 98 zł netto + 23% VAT / szt. pl/linka-licznika-mtg-5? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1425872M91

65, 00 zł brutto 52, 85 zł netto + 23% VAT / szt. pl/naped-licznika-mtg-7? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1446059M1

55, 00 zł brutto 44, 72 zł netto + 23% VAT / szt. pl/termostat-6? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1446127M91

35, 00 zł brutto 28, 46 zł netto + 23% VAT / szt. pl/oring-337? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1447652M1

2, 50 zł brutto 2, 03 zł netto + 23% VAT / szt.

 • Indeks katalogowy:
  • 1635991M1

55, 00 zł brutto 44, 72 zł netto + 23% VAT / szt. pl/uszczelka-65? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1655042M91

6, 00 zł brutto 4, 88 zł netto + 23% VAT / szt. pl/pas-klinowy-32? c=89">

 • Indeks katalogowy:
  • 1669923M1
  • Indeks katalogowy:
   • 1681509M1

  75, 00 zł brutto 60, 98 zł netto + 23% VAT / szt. pl/linka-licznika-mtg-20? c=89">

  • Indeks katalogowy:
   • 1682557M91

  25, 00 zł brutto 20, 33 zł netto + 23% VAT / szt. pl/pompa-wodna-92? c=89">

  • Indeks katalogowy:
   • 1810369M91

  158, 20 zł brutto 128, 62 zł netto + 23% VAT / szt. pl/pas-klinowy-49? c=89">

  • Indeks katalogowy:
   • 1876670M1

  38, 00 zł brutto 30, 89 zł netto + 23% VAT / szt.

  • Indeks katalogowy:
   • 1890149M1
   • Indeks katalogowy:
    • 2188135
    • Indeks katalogowy:
     • 2415336
     • Indeks katalogowy:
      • 2485C036

     70, 00 zł brutto 56, 91 zł netto + 23% VAT / szt. pl/cewka-gaszenia-10? c=89">

     • Indeks katalogowy:
      • 26420469
      • Indeks katalogowy:
       • 31137172

      15, 00 zł brutto 12, 20 zł netto + 23% VAT / szt.

Korzystanie z przestarzałej przeglądarki

Aby korzystanie z Internetu było bezpieczniejsze i przyjemniejsze, należy zaktualizować przeglądarkę tutaj do nowej wersji. Aktualizacja jest bezpłatna. Jeśli używasz tego komputera w pracy, powinieneś skontaktować się z administratorem IT. Należy pamiętać, że ta strona może nie wyświetlać się poprawnie z powodu przestarzałej przeglądarki.


Nota prawna
FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o. o.
ul. Christo Botewa 2B
30-798 Kraków
Tel. : +48 (12) 269 31 03 / 04
Fax: + 48 (12) 269 31 05
biuro@fein. pl

Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn części zamiennych Frigidaire Fghs2634kp1